רישום גני ילדים ובתי ספר חרדיים.JPG

 

להלן המסמכים שיש להמציא לצורך רישום תלמידים למוסדות חינוך בלוד, בהתבסס על חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים:

 

רישום תושבים חדשים


1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים עם כתובת בלוד.
2. במקרים חריגים צילום חוזה שכירות/ רכישה בעיר לוד.
3. ביטול רישום מהרשות המקומית שעזבו.


רישום תושב קיים


1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים עם כתובת בלוד.
2. שני ההורים מגיעים פיזית למחלקה וחותמים בפני הפקיד שהם מאשרים את הרישום.


ביטול רישום


1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים.
2. צילום חוזה שכירות/ רכישה בעיר החדשה.
3. אישור מבית הספר שאין חובות.


אגרות חוץ


1. צילום ת.ז. + ספח מלא של אחד ההורים עם כתובת בלוד (עד תום מועד הרישום לשנה"ל
הבאה על פי מועדי משרד החינוך).
2. אישור לימודים מבית ספר.


רישום תושבי חוץ


1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים.
2. אישור התחייבות לתשלום אג"ח חתום על ידי ראש רשות וגזבר מהרשות שממנה מגיעים.