טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

 

פרטי המבקש/ת


הנני (חובה) שדה חובה

מסמכים נלווים

אגרת בקשה: יש להעביר תשלום "אגרת בקשה" בסך של 21 ,₪ באמצעות המחאה לפקודת "עיריית לוד" -למוטב בלבד, ולשלחה אל דובר העירייה הממונה על יישום חוק חופש המידע, לכתובת: עיריית לוד, רח' בר כוכבא 2, ת.ד. 401 לוד, מיקוד .7127225 ניתן לשלם גם בהפקדה ישירה לחשבון בבנק לאומי: 10/937/19000-66 ולשלוח את אישור ההפקדה/תשלום בדואר או במייל doverlod@netvision.net.il.


התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 160 ₪ (כולל אגרת * הבקשה). במידה והממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול והתחייבותי להפקיד את הסכום המשוער או להמציא ערובות ל הבטחת הסכום במלואו.
 

Browser not supported