מועדי השיבוץ

החלטות וועדת השיבוץ תשלחנה לבתי התלמידים החל מתחילת חודש אוגוסט.

קריטריונים לשיבוץ

הקריטריונים לשיבוץ כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הינם:

  1. אפיון החריגות
  2. סוג המסגרת לפי בחירת ההורים
  3. זרם חינוכי לשיבוץ כפי שנאמר במעמד וועדת זכות ואפיון
  4. פרופיל תפקוד התלמיד
  5. שכבת גיל
  6. קרבת מגורים

 שיבוץ חוץ

כלל השיבוצים הם במסגרות בעיר. שיבוצי חוץ נעשים רק במקרה שאין מסגרת בעיר המתאימה לאפיון התלמיד ולסוג המסגרת המבוקשת. לא יתבצע שיבוץ מחוץ לעיר במידה ויש מסגרת דומה בעיר.

הסעות

התלמיד זכאי להסעה בהתאם לאפיון המוגבלות שלו, ובהתאם למרחק הפיזי בו הוא מתגורר מידע מדויק ניתן לקבל במחלקת הסיעים.

בקשות

א. שינוי סוג מסגרת על פי בחירת ההורים

על פי חוק הורה רשאי לקבוע את סוג המסגרת בה ילמד התלמיד. ניתן לשנות את סוג המסגרת עד לתאריך 25.06 בכל שנה.

הבקשה באמצעות טופס 14 לשינוי סוג המסגרת.

הגשת הבקשה למחלקת חינוך מיוחד באופן מקוון באתר העירייה או במחלקה בימי קבלת קהל.

לאחר התאריך ו' תמוז התשפ"ג 25.06.23 לא תינתן אפשרות לשינוי סוג המסגרת, ולא תתקבלנה בקשות בנידון.

ב. בקשות למעברים בין מסגרות

הורה המעוניין לבקש מעבר מסגרת, למסגרת אחרת הדומה לאפיון של התלמיד, רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב עד לתאריך 25.06, בכתובת מייל: limora@lod.muni.il.

 ג. התייחסות לפניה תתקבל בתווך 14 ימים מיום קבלת הפניה.

אין במאמר לעיל בכדי לשנות את חוזר מנכ"ל בנושא שיבוצים בחינוך המיוחד:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt8ak1_2_19.htm