טל פרי
מנהלת מחלקת היטלי השבחה, פיתוח ואגרות בניה
08-6986262
 
שילת אבו
עוזרת מחלקת היטלי השבחה, היטלי פיתוח ואגרות בניה
 
קבלת קהל: יום שני: 08:30-12:00 יום רביעי: 13:00-15:00 בתאום מראש
 

 

מידע כללי

 • בדיקת חבות וחיוב בהיטל השבחה בעת "מימוש זכויות" או בקשה למידע מוקדם בטרם "מימוש זכויות".
 • חישוב אגרות בניה והיטלי פיתוח.

בהתאם להוראות סעיף 196 א' והתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), חלה חובה על הוועדה המקומית לתכנון והבניה להטיל ולגבות היטל השבחה מבעלי המקרקעין לרבות חוכר לדורות בעת "מימוש זכויות" (מכר, הוצאת היתר בניה, התחלת השימוש בפועל כפי שהותר לראשונה בתכנית).

 

 1. אישור תכנית בניין עיר.
 2. מתן "הקלה" (תוספת אחוזי בניה, תוספת יח"ד, תוספות קומות, הקטנת קווי בניין וכיוצ"ב).
 3. אישור "שימוש חורג" (כגון שינוי מיעוד חקלאי למסחר וכיוצ"ב).

תשלום היטל השבחה לוועדה המקומית הינו תנאי למתן אישור עייריה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו.

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. 

גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס, ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום, בדרך של הגשת ערר לועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה או בפניה למועצת השמאים בבקשה למינוי שמאי מכריע.

קבלת ההיתר/אישור עירייה לטאבו הינה לפי החלטת השמאי המכריע/ועדת ערר ותשלום היטל ההשבחה הינו לפי קביעת השמאי המכריע/ועדת ערר.

יחד עם זאת, קיימת האפשרות לקבל היתר/אישור עירייה לטאבו בטרם החלטת השמאי המכריע/ועדת ערר.

התנאי לכך הינו תשלום מחצית מהיטל ההשבחה שנקבע ע"י שמאי הוועדה והיתרה באמצעות ערבות בנקאית.

במקביל יימשך הליך בירור השומה.

 • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום למעט העברה מכח דין (ירושה) או מתנה מאדם   ("קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא (בן/בת), או צאצא (בן/בת) של בן זוג, אח ובני זוגם)
 • קבלת היתר בניה.
 • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.

לתשומת ליבך, 

עליך לדווח על העברת זכויות בנכס (לדוגמא: באמצעות הסכם מכר), תוך 30 ימים מיום חתימת החוזה וזאת בכדי להימנע מתוספת ריבית לחיוב. לדיווח על מימוש זכויות (כמו: מכר דירה, פירוק חברה, יחוד דירות בבית משותף, פירוק שיתוף), יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג העסקה. 

בקשה לפטור יש להגיש בתוך 45 ימים ממועד קבלת שומת הועדה המקומית.

בירור על חבות בהיטל השבחה בטרם "מימוש זכויות":

 

לקבלת מידע בדבר חבות בהיטל השבחה יש להגיש את טופס הבקשה מלא וחתום למחלקת היטלי השבחה באמצעות דוא"ל talp@lod.muni.il או באמצעות הגשת מסמכים בשעות קבלת קהל במחלקה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים המצויינים על גבי טופס הבקשה.

 

בדיקה ראשונית לחבות בהיטל השבחה יישלח בדוא"ל או בדואר לפונה בתוך 14 ימי עבודה.

 

במידה וקיימת חבות בהיטל השבחה תעדכן המחלקה את מבקש הבקשה אם ברצונו להזמין שומת מקרקעין מלאה.

 

הזמנת שומה בטרם מימוש כרוכה בתשלום שכ"ט השמאי, תשלום זה יחושב כמקדמה לתשלום היטל ההשבחה ויקוזז בעת "מימוש הזכויות". 

 

השומה ושוברי התשלום ישלחו בסיום הטיפול בדואר/בדוא"ל/ניתן לאסוף פיזית מהמחלקה בשעות קבלת קהל.

 

 

1. עסקת מכר מלאה או חלקית.

       להלן המסמכים שיש לצרף לבדיקת חבות בהיטל השבחה:

 • נסח טאבו/ אישור זכויות עדכני.
 • חוזה רכישת הנכס/ הסכם חכירה רמ"י על ידי המוכרים/ דיווח עסקה מרשות המיסים.
 • הסכם מכירת הנכס וצווי ירושה (במידה ויש).
 • הסכם שכירות בתוקף.

 2. הסכם גירושין בתמורה או ללא תמורה.

       להלן המסמכים שיש לצרף לבדיקת חבות בהיטל השבחה:

 • נסח טאבו/ אישור זכויות עדכני.
 • חוזה רכישת הנכס/ הסכם חכירה רמ"י על ידי המוכרים/ דיווח עסקה מרשות המיסים.
 • הסכם גירושין.
 • הסכם שכירות בתוקף.

3. רכישת נכס מקבלן (העברת זכויות מהקבלן לקונה)

       להלן המסמכים שיש לצרף לבדיקת חבות בהיטל השבחה:

 • נסח טאבו/ אישור זכויות.
 • חוזה רכישת הנכס/ הסכם חכירה רמ"י על ידי המוכרים/ דיווח עסקה מרשות המיסים.
 • הסכם מכירת הנכס.

4. העברת זכויות מרשות מקרקעי ישראל לטאבו בתמורה או ללא תמורה.

      להלן המסמכים שיש לצרף לבדיקת חבות בהיטל השבחה:

 • נסח טאבו (תמיד!)
 • שטר מכר במקרקעי ישראל
 • חוזה רכישת הנכס/ הסכם חכירה רמ"י על ידי המוכרים/ דיווח עסקה מרשות המיסים.
 • הסכם שכירות בתוקף.

5. העברה במתנה לאדם שאינו קרוב.

       ("קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, או צאצא של בן זוג, אח ובני זוגם).

       להלן המסמכים שיש לצרף לבדיקת חבות בהיטל השבחה:

 • נסח טאבו/ אישור זכויות עדכני.
 • חוזה רכישת הנכס/ הסכם חכירה רמ"י על ידי נותן המתנה.
 • תצהירים של נותן המתנה ומקבל המתנה.
 • הסכם שכירות בתוקף.
 • בדירות מגורים בלבד - תצהיר לפטור עד 140 מ"ר במידה ועומד בתנאי הפטור המוגדרים בחוק.
 • דיירים מוגנים – יש לצרף תצהיר בדבר דיירים מוגנים (יש לפרט: שם ,תעודת זהות, קומה, דירה, כיוון).
 • מלכ"ר - יש לצרף תקנון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה.
 • חברות - אם הנכס רשום בבעלות חברה יש לצרף אישור מורשה חתימה והעתק תעודת הזהות שלו.

ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים לבדיקת חבות בהיטל השבחה מאת המחלקה

רשימת הפטורים מתשלום היטל השבחה מצויה בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. 
מי שרואה עצמו זכאי לפטור, נדרש להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת שומה והשבחה בתחילת הליך בירור החבות בהיטל השבחה.
בקשה לפטור - יש להגיש לא יאוחר מ 45 ימים מיום קבלת שומת הועדה המקומית. 
שימו לב! יש לדווח על העברת זכויות בנכס (לדוגמא - באמצעות הסכם מכר) תוך 30 יום מיום העברתן כדי להימנע מתוספת ריבית לחיוב. 

הצמדה וריבית - היטל ההשבחה, כפי שנקבע על ידי השמאי, צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך מבין השניים, מיום אישור התכנית/ ההקלה/ השימוש החורג ועד ליום המימוש. מיום המימוש החוב נושא הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן מתווספת ריבית.