בעל עסק? מעוניין לפתוח עסק בלוד?

בואו לקבל מידע ועזרה בתהליך פתיחת העסק מול עיריית לוד! כאן תוכלו לאפיין את העסק ומה צריך על מנת לפתוח אותו בלוד.
עיריית  לוד פועלת לפשט עד כמה שניתן את הליך קבלת רשיון עסק. לצורך כך הופק המדריך שלפניכם, אשר מתאר באופן תמציתי וממוקד את הפעולות והשלבים שיש לבצע לקבלת רישיון עסק.
אנו מקווים שמדריך זה יהיה לכם לעזר רב ותעשו בו שימוש מושכל, שיאפשר קבלת רישיון בהקדם האפשרי ומאחלים לכם הצלחה מרבית ושגשוג בעסק שבבעלותכם.

מידע לרישוי עסקים

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים הקיימים מכח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.

חשוב שתדעו, התהליך לקבלת הרישיון לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה, מאחר והדבר קשור בקבלת אישורם והסכמתם של גורמים רבים ומתן הסכמתם מותנה בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.

זכרו: אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ופתיחה בהליכים משפטיים

קיימות תכניות בניין עיר שונות לאזורי העיר השונים. כל תכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, מלאכה, תעשיה, מינהל, מסחר או לאזורים מעורבים. כמו כן, לכל בנין יש תכנית והיתר בניה מפורטים המגדירים את השימושים המותרים בו. 

אין להעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת התכנון ההנדסי המקיף , כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים. קיימים בתי עסק הקשורים לבריאות הציבור והחייבים מכח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון , ההיגיינה , תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.

קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת , עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לרשות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לשם כך. קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן  דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על מנת להבטיח מוצר על פי האישור והתקן הניתן ליצורו. קיימים סוגי עסקים, שלהפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, הנגשה לנכים, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתקיים תהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרישיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

לתשומת ליבכם, הרישיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

הוצאת רישיון עסק הינה תהליך מורכב ומסובך המחייב בדיקות ודרישות רבות. לפיכך, לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני שבדקת, כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת בה מדובר :

בתיק בנין : מצוי באגף ההנדסה. בדוק האם הייעוד מתאים לניהול העסק. בדוק האם יש חריגות בניה במבנה. רצוי להצטייד בצילום של היתר הבניה ותכנית הבניה הנוגעת לחלק בו מצוי העסק ולשמרם אצלך.

במחלקת רישוי עסקים : בדוק עפ"י המידע הקיים בתיק העסק האם יש בעיות צפויות בקבלת הרישיון, והאם למקום המבוקש יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש.

עסק מכל סוג שהוא – המוגדר ב- צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי ), תשע"ג - 2013  – חייב ברישיון.

לדוגמא : מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים וסיגריות, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, מספרות ומכוני קוסמטיקה, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, ייצור מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים לסוגיהם וכו'.

פירוט מדוייק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים. ניתן לעיין בו במחלקת רישוי עסקים. עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מינהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות כמו עורכי דין, רואי חשבון, מרפאות שונות, גני ילדים ומשפחתונים. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון : מכירת בגדים, נעליים, אופניים, חלקי חילוף חדשים לכלי רכב, כלי בית, צעצועים, כלי כתיבה וכו'.

מומלץ : לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני  פתיחתו.
עם זאת יודגש : ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר, שלא יועד לכך ע"פ היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון  בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על החוק, והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו הריסה / איסור שימוש. בקשות להוצאת היתר "לשימוש החורג" יוגשו למנהל ההנדסה בעיריית לוד.

עליך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית עסק קיים, כמפורט בהמשך, חייב בהגשת בקשה חדשה :

 • תוספת או צמצום שטח, שיוניים בתכנית העסק פנימיים וחיצוניים;
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים;
 • שינוי או תוספת בעלות;

כל אלה חייבים באישור חדש מטעם הרשות המקומית להמשך ניהולו של העסק וחייבים באישורים של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק, שיינתנו לאחר מילוי דרישותיהם

 1. מסירת בקשה במחלקת רישוי עסקים ותשלום אגרת רישוי.
 2. אישור עקרוני שהשימוש בעסק נעשה עפ"י חוק תכנון ובניה *
 3. הסכמת מח' לאיכות הסביבה
 4. הסכמת שרותי כיבוי אש **
 5. הסכמת משטרת ישראל **
 6. הסכמת רופא וטרינרי ומהנדס ביוב
 7. הסכמת משרד העבודה או משרד התחבורה **
 8. הסכמת משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה
 9. הוצאת רישיון לרבות קבלת תנאים וחתימה על הצהרה.

כאשר השימוש המבוקש מהווה "שימוש חורג" יידרש אישור הועדה המוסמכת לאישור שימושים חורגים לפי חוק התכנון והבניה כולל ביצוע פרסומים ושמיעת התנגדויות, אם יהיו.
מותנה בסוג העסק
הערה : חלק מהשלבים מבוצעים במקביל

על פי דרישות תקנות רישוי עסקים ובכפוף לחוק תכנון ובניה, לכל עסק טעון רישוי חייבת להיות מוגשת תכנית לניהול עסק. מחלקה לרישוי עסקים תדרוש בכל מקרה תכנית עדכנית למבנה העסק או למהותו, הדרישה תישלח בכתב לבעל העסק.

 •  התכנית תוגש ב- 4 עותקים, כל העתק על גבי גליון אחד רצוף ( מקופל כהרמוניקה ) . במידה וידרשו העתקים נוספים תינתן הנחיה מיוחדת.
 •  בראש התכנית בצד ימין יופיעו פרטי זיהוי העסק ועורך התכנית כמפורט להלן : 

1. מהות העסק.
2. שמות בעלי העסק וכתובתם.
3. כתובת מלאה של העסק, שכונה, מס' בית, קומה, מס' טלפון נייח ונייד. במרכז מסחרי יידרש שם המרכז ומס' החנות.
4. מס' תיק בנין ומס' תיק רישוי עסקים.
5. ציון גוש וחלקה כפי שמופיע בנסח טאבו .
6. מספר ארנונה עפ"י רישומי מחלקת המיסים.
7. שם וכתובת עורך התכנית.
8. חתימות עורך התכנית ובעל העסק.
9. תאריך הכנת התכנית.
10. טבלת פירוט שטחים של העסק לפי יעוד וסיכומם הכולל כמפורט.

 •  בתכנית יפורטו ( מימין לשמאל ) :

1. תרשים סביבה : בקנ"מ 1:2500 גבול המגרש יודגש בקו עבה;
2. תרשים מגרש (מפה מצבית): בקנ"מ 1:250 על גביו יסומן שטח העסק וגבולותיו בקו עבה. יש לסמן את חיבור העסק לקו מים וביוב עירוני. בתרשים יצוינו מקומות החניה השייכים לעסק, כולל חניה תפעולית לעסקים המטפלים ברכב . 
3. תכנית העסק : בקנ"מ 1:100 תוך פירוט : 

-התרשים בקנ"מ מדוייק.
-סימוני מידות אורך ורוחב כללי לכל חדר, לפתחים ופינות ושנות.
-גובה פנימי של המבנה.
-סידורי אוורור;
-פרוט חדרי העסק ויעודם;
-פרוט ציוד, אינסטלציה סניטרית, סידורי אשפה, מערכות אוורור ומיזוג אויר, מיקום
-קבועות סניטריות, שרותים וכו';
-ארובה ומערכות אוורור, יצויין בציון גובה הארובה;
-ציון קומה לכל חתך.

4. שני חתכי גובה צולבים בקנ"מ 1:100 עם פרוט כל המידות והשתקפות רכיבים הנדסאים הקיימים בחלל התכנית. יש לציין על גבי התכנית בנפרד שירותים, מחסן או רכיבים אחרים שאינם צמודים לעסק אך שייכים אליו.

5. תכנית לבית אוכל, ייצור מזון, בית מרקחת ומספרה תיכלול בנוסף : תכנית בקנ"מ 1:50 עם כל הציוד ופריסתו המדוייקת באולם ומטבח, ומיקום כל הקבועות הסניטריות : ( כיורים, פתחי ביוב, אוורור, שירותים, ארונות, תנורים, כיריים, מקררים, מערכות לקליטת עשן וריחות וכו' ).

חשוב : כל חלקי התכנית יתייחסו לצפון באותה צורה.

 • תכניות מורכבות ותכניות של עסקים הקשורים למזון מומלץ להביא טיוטא לאישור ראשוני במחלקת רישוי עסקים.
 •  התכניות טעונות אישור מהנדס רישוי, ובמידה ומדובר בעסק של מזון, ייצור מזון,  מסעדה גדולה או בית מרקחת יידרש אישור מוקדם של משרד הבריאות, שרותי מזון או רוקח מחוזי והמחלקה הוטרינרית.
 •  אשפה : בעסקים להם אשפה רבה ידרש אישור התכנית לגבי סידורים לפינוי אשפה ושמירת הניקיון . אישור התוכנית יתבצע על ידי אגף ההנדסה ומדור תברואה.  
 •  ביוב : לעסקים להם יש צורך בחיבור לביוב ידרש אישור מהנדס ביוב של תאגיד מי לוד. במקרה של ביוב עם חומרים רעילים ידרשו סידורים ומתקנים מיוחדים ואישור מח' איכות הסביבה.
 •  שינויים בעסק : אין לבצע עבודות בניה או שינויים בעסק, אלא בהיתר לפי חוק התכנון והבניה ובהתאם לתכנית ניהול עסק שאושרה. כל שינוי פנימי או חיצוני בעסק מחייב הגשת תכניות חדשות. לפני ביצוע שינויים בעסק מומלץ להציג את התכנית לחוות דעת מקדמית.

מחלקת רישוי עסקים אחראית גם להוצאת היתרים שונים לעסקים בהתאם לחוקי העזר כמפורט להלן : 

 •  היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה- היתר כנ"ל יינתן לבתי אוכל בלבד עפ"י חוק העזר ללוד (שימור רחובות), תשל"ו - 1976 וטעון חידוש מדי שנה. בקשה להיתר תוגש במח' רישוי עסקים בצירוף תרשים ב- 2 עותקים עם פירוט מידות השטח. התרשים יכלול את השטח עד לכביש ויציג את המכשולים והעצמים המצויים בו. ההיתר להצבת שולחנות יוצא לאחר בדיקת הנתונים בשטח. ההיתר טעון תשלום אגרה שתחושב בהתאם  למספר שולחנות שיאושר. אזהרה ! עסקים, שהתקבלו לגביהם תלונות על מטרדים ,והתלונות  נמצאו מוצדקות, לא יחודש להם ההיתר.
 •  אישור למופע חד פעמי - אישור לקיום מופע חד פעמי או לתקופה מוגבלת על ידי גורם שאינו עירוני (במקום שאינו מצויד ברישיון לקיום מופיעים בפני קהל) יש להגיש במחלקת רישוי עסקים. הבקשה תעבור לאישור גורמי חוץ הנוגעים בדבר. חל איסור לקיים מופעים תחת  כיפת השמיים ללא רישיון תקף . 
 •  אישור לדוכני החתמה והגרלה - בקשה לאישור הצבת דוכני החתמה והגרלה יש להגיש כחוק במחלקת רישוי עסקים. האישור שיוצא יוגבל בזמן ויקבע את המקומות המותרים להצבה. רשות הרישוי תיקבע מידי פעם אזורים אסורים להצבת דוכנים כנ"ל.
 •  רוכלות - רוכלות היא פריט טעון רישוי .
 •  שליחויות מזון או אחר - לא יוותרו משלוחים מכל סוג שהוא אלא אם ניתן רישיון לכך.
 •  עריכת משחקים- קיימת הגבלה של מספר העסקים המותר בכל אזור. מומלץ לבדוק אם ניתן לקבל רישיון לעסק מסוג זה לפני פתיחתו.  
 •  פיקוח - לגבי כל בית עסק והיתרים מיוחדים, יופעל פיקוח ואכיפה באמצעות פקחי העירייה. בית עסק, שלא יעמוד בדרישות ותנאי הרישיון, עלול להסגר עפ"י צו מינהלי או עפ"י צו בית המשפט, או בדרך ביטול הרישיון לעסק עפ"י חוק רישוי עסקים. הפרת חוקי העזר תגרור קנסות ומשפטים.

השטחים שיפורטו להלן הינם המינימום הנדרש ומחושבים עד 30 מקומות ישיבה. כמו כן יפורטו המותר והאסור להכין ולמכור בבית אוכל לפי סוגו כפי שמפורט בתקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים בבתי אוכל ) התשמ"ג, 1983 . גידול במקומות הישיבה יחייב הגדלת חדרי השרות. 

 • מזנון  
  • שטח המטבח לא פחות מ- 8 מ"ר + מחסן 4 מ"ר. שטח אולם האורחים 23 מ"ר, סה"כ 35 מ"ר.
  • - מותר להכין ולמכור לצריכה במקום – משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או מרקים מוכנים מאבקת וכן חביתות.
  • - מותר למכור לצריכה במקום – עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קלים וסלטים .
  • אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף , למעט נקניק או נקניקיות.
 • בית קפה
  • שטח המטבח לא פחות מ- 10 מ"ר + מחסן 6 מ"ר. שטח אולם האורחים 29 מ"ר, סה"כ 45 מ"ר.
  • - מותר להכין ולמכור – משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים ותבשילים, שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום.
  • - מותר למכור – עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים.
  • אסור להכין ,להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, דגים לסוגיהם, לרבות בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות .
 • מסעדה / בית אוכל אחר
  • שטח המטבח לא פחות מ- 12 מ"ר + מחסן 8 מ"ר, שטח אולם האורחים 35 מ"ר, סה"כ 55 מ"ר. מותר להכין ולמכור ארוחות מבושלות.
 • מזנון להכנת פיצות או בורקס
  •  שטח המטבח לא פחות מ- 10 מ"ר + מחסן 6 מ"ר, שטח אולם האורחים 23 מ"ר, סה"כ 39 מ"ר .
  •  אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות .
 •  מזנון פלאפל
  • שטח המטבח יהיה לא פחות מ- 10 מ"ר, מחסן 6 מ"ר, שטח אולם האורחים 15 מ"ר, סה"כ 31 מ"ר מעל למתקן הטיגון יידרש מנדף לקליטת ריחות .
 •  שווארמה
  • שטח המטבח 12 מ"ר, שטח המחסן 8 מ"ר, שטח חדר האוכל והשירותים 25 מ"ר, סה"כ 45 מ"ר. בעסק יותר להכין ולמכור גם סלטים, צ'יפס ומשקאות קלים, העסק חייב בשירותים בלעדיים. ידרשו סידורים למניעת זיהום אויר וריחות ומשטחים נפרדים להכנת השווארמה והסלטים.
 •  מאכלים ומשקאות להגשה מחוץ לבית העסק – קייטרינג
  • שטח העסק והציוד הנדרש יהיו לפי תכנון מיוחד שיאושר ע"י משרד הבריאות. שטח העסק יהיה לא פחות מ- 12 מ"ר מטבח, 8 מ"ר מחסן, אולם כניסה 28 מ"ר. סה"כ 48 מ"ר.
 •  אולם שמחות
  • יוגדר כל מקום המשמש להכנת כיבוד וארוחות לאירועים חברתיים או משפחתיים. שטח החדרים יהיה עפ"י חלוקת האחוזים הבאה: מטבח 20 מ"ר, מחסן 12 מ"ר, חדר אוכל וחדרי שרות יחד 68 מ"ר, סה"כ 100 מ"ר. מעל 10 עובדים יידרש חדר הלבשה. 
 • שרותים   
  • בכל עסק יהיו חדרי שירות הכוללים תאי בית שימוש – משתנות וכיורים במספר הנקוב להלן :
  • עד 30 אורחים – אסלה אחת וכיור אחד משותפים לנשים וגברים, למעט מסעדות ובתי קפה שבהם חייבים להימצא שירותים נפרדים לגברים ולנשים.

שירותי נשים

מספר מקומות לאורחים בישיבה או בעמידה

כיור

אסלה

31 עד 50

1

1

51 עד 100

2

2

101 עד 200

3

3

201 עד 300

3

4

301 עד 500

4

5

501 עד 700

5

6

לכל 200 נוספים

1

1

 

שירותי גברים

מספר מקומות לאורחים בישיבה או בעמידה

כיור

אסלה

משתנה

31 עד 50

1

1

1

51 עד 100

2

2

2

101 עד 200

3

2

2

201 עד 300

3

2

3

301 עד 500

4

3

5

501 עד 700

5

4

6

לכל 200 נוספים

1

1

1

 

 • בסמוך לחדרי השרותים יש להתקין חדר הלבשה לעובדים עם מקום מתאים לאחסנת בגדיהם.
 • השרותים יהיו צמודים לעסק ומחוברים אליו באמצעות מבוא מאוורר.
 • בעסקים מסוג מזנון, פיצרייה, פלאפל ובורקס יכולים השרותים להיות מחוץ לכתלי העסק, במרחק שלא יעלה על 25 מטרים ממנו ובתנאי שיהיו לשימוש בלעדי של עובדי המזנון ואורחיו.
 • במקרה שהכיור לשטיפת ידיים נמצא בתוך תא בית השימוש או שבית השימוש נמצא מחוץ לכתלי העסק כאמור בתקנת משנה (ד) ימצא כיור לרחיצת ידיים גם בחדר האוכל.