בעלי עסקים ויזמים יקרים,

מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

עיריית לוד רואה במגוון העסקים הפועלים בעיר מנוף כלכלי ומקור לצמיחתה של העיר .

עיקרי הרפורמה :

 • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק האישורים מגורמי הרישוי השונים אשר יפורסם באתר האינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.
 • הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.
 • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי
 • השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע לתנאי שהוצב לבעל עסק או למבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.
 • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון לשלום הציבור, בריאותו ובטיחותו הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
 • עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
 • הטלת קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

 

להלן מדיניות הנהלת העיר לוד בכל הקשור לרפורמה ברישוי העסקים :  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1 כללי

1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.3. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

1.4. בעל עסק בתחומי העיר לוד, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.6 היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים)עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - , 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.7. בנוסף לאמור למדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

1.8. הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי , אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

2 שילוט

בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר ללוד (שילוט), התש"ס-2000

3 עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים

3.1.כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011

3.2 .מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 , יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – מי לוד כאמור בתקנות. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .  
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי לוד ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.  
 • במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים מי לוד. לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות.  

3.3.בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011  

 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 • מפעלי מזון ומשקאות
 • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
 • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 • מכבסות
 • תחנות תדלוק
 • רפת או לול
 • מפעלי עיבוד עורות
 • תחנות מעבר לפסולת
 • בתי דפוס
 • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 • מפעלי חומרי בנייה
 • בתי מלון

3.4.בעל עסק כאמור בסעיף 3.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני- מי לוד בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו  

3.5.בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011 ידווח בעל העסק למי לוד באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד מי לוד והמשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית העירונית לתיקון התקלה.

4.התנהלות כללית של עסקים

4.1 בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות העיריה או החברה הכלכלית, מחויבים קבלת אישור אגף הנכסים.

4.2 על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.

4.3.בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.

4.4 כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה - הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות  

4.5 כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד.

4.6. הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף .

4.7 כל עסק טעון רישוי יפעל על פי הוראות ומדיניות לסגירת חורף בבתי עסק , המפורטות פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מס' 92 מתאריך 24/12/13.

4.8. עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק עזר ללוד – "פתיחת בתי עסק וסגירתם תשכ"ז 1966 " מחויב בקבלת "היתר לילה" מיוחד מראש הרשות ובתשלום אגרה כפי שיפורסם מעת לעת באתר העירייה.

4.9. באזורי תעשיה והתעסוקה שעות פעילות המותרות לעסקים ארוכות יותר מאשר שעות המותרות באזורי מגורים ואין צורך בהיתר לילה.

4.10.הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק העזר לוד: "שימור רחובות תשל"ו 1976 " .

דרישות מקדמיות של היחידה הסביבתית- כללי

 1. להלןמספר דרישות מקדמיות של היחידה הסביבתית לעסקים
 2. העסקיםטעוניהרישוי מתחלקים ל 4-  קבוצות מבחינת איכות הסביבה:

. 2.1 מפעלים גדולים)קבוצת (A
האחריות, למתן תנאי איכות הסביבה, היא של המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם גורמיםעירוניים.

.2.2 מפעלים בינוניים ) קבוצת (B
קבוצה זו נמצאת באחריות המשרד להגנת הסביבה.

2.3.רוב העסקים ) קבוצת (C
האישור ניתן ע"י נותן האישור שהוסמך ע"י השר להגנת הסביבה, בעיריית לוד- היחידה הסביבתית .

לרוב העסקים קיימים תנאי מסגרת וחובתנו היא לדאוג כי העסק יעמוד בתנאים אלו.

תנאים אלו מפורטים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה לינק האתר : לחץ כאן

כמו כן קיימים עסקים רבים שבהפעלתם לא קיים סיכון רב לאיכות הסביבה (קבוצת D) חלקםבאחריות נותן האישור וחלקם לידיעה בלבד.

3.המשרד להגנת הסביבה בהתאם לרפורמה מכין תנאי המסגרת לחוק רישוי עסקים שיהיו אחידים בכל הארץ ויפורסמו באתר.

 1. ישלציין,כי בכל מקרה, יהיו עסקים בהם לא יהיה ניתן לקבוע תנאים אחידים אלא יהיה צורך להתחשב בתנאים ספציפיים של אותם עסקים.
 2. בתיאוםעםמחלקת רישוי עסקים נבדקים נושאים סביבתיים גם בעסקים בהם נותן האישורהוא לא המשרד להגנת הסביבה, אלא משרד הבריאות ,לדוגמא: מסעדות, בתי קפה וכו', אךבכל זאת אנו בודקים עסקים אלו על מנת למנוע גרימת מטרד סביבתי לתושבי הסביבה.

6.להלן מספר דרישות מקדימות מטעמי איכות הסביבה לעסקי מזון (בתי קפה, מזנוניפלאפל,שווארמה, פיצה, בתי מאפה ,איטליזים, חנויות דגים וכו') הממוקמים או אמוריםלהיפתח באזורים מעורבים – מגורים ומסחר.

 1. אשפה

7.1 כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:  

פסולת אורגנית (ביתית) – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים - מיכל ירוק, או דחסנית או מיכל טמון קרקע

פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות - מיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע.

פסולת אריזות- חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.(מיכל כתום)

 • בקבוקי פלסטיק – יש להשליך למתקן ייעודי, (כלוב) לבקבוקים, המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
 • נייר – יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
 • סוללות – בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למכלי מחזור מיועדים לכך המפוזרים בתחום הרשות.
 • ברזל – ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.
 • פסולת אלקטרונית – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.

פסולת קרטון – עסקים עתירי קרטון ירכזו , יציבו מתקן איסוף , ידחסו ויפנו את הקרטונים לאתר מאושר על המשרד להגנת הסביבה ולפי הנחיות היחידה הסביבתית העירונית.  

7.2.במידה והפינוי מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף התפעול ו/או ליחידה סביבתית , את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.

7.3.בגין אשפה עודפת, ובהתאם לחוקי העזר תוטל אגרה לתשלום .

7.4 שעורי האגרה ורשימת העסקים הפטורים מאגרה יפורסמו מעת לעת באתר העירייה.

7.5.בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בטבלה, , יחולו הוראות הדין.

7.6.בעסקים חדשים - במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות היחידה הסביבתית העירונית.

7.7 כל העסקים יפרידו פסולת עסקית לשני זרמים פסולת מעורבת ופסולת אריזות.

7.8 , באחריות כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, להציב מכבש/דחסנית/קרטונייה לפינוי קרטונים לפי דרישת היחידה הסביבתית וליצור התקשרות עם חברה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה לפינוי קרטונים.

7.9 בקבוקי פלסטיק בנפח שמעל 1.5 ליטר יופרדו גם הם משאר הפסולת למיכל בקבוקים ייעודי.

מניעת רעש:

8.1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.

8.2. בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

8.2.1 מתקני קירור ומיזוג אוויר יוקמו במסתורים למניעת רעש סביבתי. בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית ובכפוף להיתר הבניה.

8.2.2 חל איסור להתקין את המתקנים ליד חלונות הדירות הנמצאות בקרבתם.

 8.2.3סף הרעש מהפעלת ציוד זה לא יגרום לרעש שמפלסו עולה מעל 37 דציבל (A) בתוךדירת מגורים הסמוכה; מומלץ כי בעל העסק בטרם ביצוע עבודות התקנה יתייעץ עם יועץאקוסטי. יש להביא לידיעת בעל העסק כי התקנת מתקנים אלו דורשת היתר בנייה פרטלמקרים כשמדובר במבנים בהם קיים תכנון להצבת מתקנים אלו בתוכנית מקורית להיתרבנייה.

9.מניעת זיהום אוויר:

9.1כל עסקי מזון בהם מתקיימים תהליכי טיגון, צלייה ובישול בטרם הקמת עסקים יגישוליחידה הסביבתית תוכנית רעיונית ובה יפרטו את כל האמצעים למניעת זיהום אוויר ומניעתריחות.

9.2 במקום יותקנו מתקני טיהור אוויר הכוללים: מנדף שכולל מסנן עוצר טיפות שמן, מסנן יבשבעל יעילות 40% , מסנן יבש בעל יעילות 60% , במקרים מסויימים בהם קיימת קרבה רבהבין פתח פליטה מהמנדף לחלונות הדיירים יש להתקין בנוסף מסנן שקים בעל יעילות של 90% , מסנן פחם פעיל (משקל הפחם בהתאם לכמות אוויר המסונן.

9.3במקרים בהם נוצר עשן עקב צליית בשר, לדוגמא יש להתקין בנוסף משקע אלקטרוסטטי.

9.4יש למנוע מצב כשפתח פליטה של מערכת איוורור יפנה לכיוון חלונות הדירה הסמוכה לו.

9.5.בכל מקרה אין לפתוח עסקי מזון כאמור בסעיף 6 לעיל העלולים לגרום לזיהום אויר ללאבחינת המיקום המוצע ע"י גורמי המקצוע ביחידה הסביבתית.

10.טיפול בשפכי תעשיה:

10.1 בכל העסקים בהם קיימת הגשה במקום ומתבצעים בישולים יש להתקין מפרידי שומןאותם יש להטמין בקרקע. העסקים שמגישים מזון בכלים חד פעמיות אינם נדרשים להתקיןמתקנים אלו. נדרש לפנות את השמן מהמפריד אחת ל- 3 חודשים לפחות ולהציג לרישוי עסקים ואיכות הסביבה את האישור על הפינוי ועל הקליטה באתר מאושר.

10.2חל איסור מוחלט להתקין בעסקים אלו טוחני אשפה.

10.3עסקי המזון בהם קיים תהליך טיגון בשמן עמוק נדרשים ליצור קשר עם חברה מוכרתשתציב חביות ותאסוף שמן משומש.

 1. כל בעל עסק המתכוון לפתוח עסק בעל השפעות סביבתיות ימלא מסמך סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק , יש להוריד את המסמך מהלינק הבא:לחץ כאן

בנוסף למילוי מסמך זה יש להגיש למשרדי היחידה הסביבתית:

1.תוכנית מפורטת של העסק

2.תוכנית סניטרית של בית העסק

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

בית מרקחת, תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי, טיפולים לא רפואיים בגוף האדם, מעבדות לא רפואיות, מעבדה רפואית, מעבדת שיניים, חדר מתים למעט בבית-חולים.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

הגדרת אזורי העיר ומאפיינים (ייעודים כהגדרתם בתב''ע)

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

בית מרקחת

דרישות מקצועיות של העירייה

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם ליחידה הסביבתית על פי דרישתה. בעל העסק יפתח את עסקו על פי השעות והמועדים המצוינים בחוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז 1966

מדיניות העירייה

מותר בכל אזורי העיר למעט במגורים. יש לשים לב להנחיית תב"ע החלה על המגרש.

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

גז - מכירתו וחלוקתו

מדיניות העירייה

חל איסור מוחלט להחנות משאיות עם בלוני גז בחניונים באזורי מגורים

באזור המאופיין כאזור המאופיין כאזור מלאכה /תעשיה

גז- תיקון מכלים

מדיניות העירייה

באזור המאופיין כאזור מלאכה/ תעשיה

תחנת דלק ותדלוק

דרישות מקצועיות של העירייה

בעל העסק יציב בתחומי התחנה, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית, פסולת יבשה, פסולת אריזות ובקבוקי פלסטיק. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי היחידה הסביבתית. זאת בהתאם למספר עמדות התדלוק בתחנה והפונקציות הנוספות הקיימות בה (חנות נוחות, שרותי רחצת וניגוב רכב וכדומה). לא תותר הצגה ומכירה של מוצרי מזון לרבות בקבוקי מים בשטח התפעולי של תחנת הדלק.

מדיניות העירייה

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתכנית מקומית באזורים בהם מותרת הקמת תחנה בהתאם לתמ"א. בנוסף, יש לשים לב להנחיית התב"ע החלה על המגרש.

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

מדיניות העירייה

לא יוקם באף אחד מאזורי העיר, עד לשינוי התב"ע ובכפוף ואישור משרד החקלאות

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם

רק באזור מלאכה / תעשיה .

קבוצה 4 - מזון

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

בית אוכל

דרישות מקצועיות של העירייה

מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

מדיניות העירייה

בכל אזורי העיר למעט מגורים.

באזורי התעשיה יש לשים לב להנחיות התב"ע החלה על המגרש

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

דרישות מקצועיות של העירייה

במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דגים, טרי ,קפוא, מצונן, מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי. לעסק יוכנסו מוצרי מן החי/מזון ממפעלים בעלי רישיון: יצרן, עסק, רכב להובלת מזון בקירור. לעסק יוכנסו מוצרים מן החי רק לאחר שעברו בדיקה ואישור השרות הווטרינרי העירוני של עיריית לוד ושעל תעודת המשלוח שלהם מוטבעת חותמת השרות הווטרינרי של עיריית לוד המאשרת את הכנסתם לתחום העסק. בעל העסק יקיים את כל האמור במסמכים הבאים: נוהל בדיקות משנה למוצרים מן החי, נוהל טיפול במוצרים מן החי פגי תוקף, 1999 , חוק העזר לוד " פיקוח על מכירת בשר ומוצריו" תשנ"ד 1994 והנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל ובהתאם להנחיות משרד הבריאות

מדיניות העירייה

אי פתיחת בתי אוכל חדשים המוכרים מזון מן החי במקומות הנמצאים בחזית מסחרית של בתים משותפים ובמרכזים מסחריים הנמצאים במרחק של פחות מ- 50 מ' מבתי מגורים משותפים .תעודות וטרינריות שעברו בדיקת משנה ישמרו בעסק במשך שנה

דרישות מקצועיות של העירייה בנושאים שונים:

מניעת זיהום אוויר וריחות

בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון, יגיש בעל העסק ליחידה הסביבתית, מסמך ובו התייחסות לנושאים הבאים: שפכים תעשייתיים, טיפול בשמן משומש, זיהום אוויר, ריח ורעש. בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר

פסולת

בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית. הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות. זאת בהתאם למספר כמות מקומות הישיבה שבעסק.

מפרידי שומן

בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף כאמור, הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו למי לוד וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. פינוי מפריד השומנים יבוצע אחת לשלושה חודשים לכל הפחות.

טיפול בשמן מאכל משומש

שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

הוצאת שולחנות וכסאות וקירוי חורף

הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק העזר "שימור רחובות" – תשל"ו 1976 ומסמך מדיניות לעניין זה כל עסק טעון רישוי יפעל על פי תכנית בניין עיר לקירוי חורף – הוראות מדיניות לסגירת חורף בבתי עסק , המפורטות בפרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 92 מיום 24/12/13

הוצאת סחורה

עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה . הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.

שעות פעילות

עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה . הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.

מניעת רעש

בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק. בעל העסק יפעל למניעת מטרדי רעש ממתקני קירור ובישול ומטרדי רעש בסביבת העסק

כללי

בבית אוכל/מסעדה/בית קפה שבו מגישים משקאות משכרים לצריכה במקום נדרשים לתאי שירותים בתוך העסק.

עסקים למכירת משקאות משכרים

מדיניות עירונית בנושא עסקים למכירת משקאות משכרים

לנוכח חוק המאבק בתופעת השכרות, התש"ע – 2010 וסעיף 2 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 להלן מפורטת מדיניות העירייה בעניין רישוי עסקים למכירת משקאות משכרים:

א.      חוק רישוי עסקים אוסר על מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר בעסקים מהשעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת למעט מקומות המפורטים להלן:

 1.  מסעדה, בית קפה, הסעדה;  
 2.  עסק למכירת משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום;  
 3.  בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים;  
 4. מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תיאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמיים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;  
 5. אולם שמחות וגן אירועים.  

ב.      לא יינתנו רישיונות להגשת משקאות משכרים לעסקים בהם קיימים עסקים נוספים לעריכת משחקים;  

ג.       לשם מניעה להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחוני לא ינתנו רישיונות להגשת משקאות משכרים בעסקים הנמצאים באזורי מגורים או בחזיתות מסחריות של בתי מגורים משותפים.

ד.      עסקים הנמצאים באזורים כאמור בסעיף קטן ג' שבעבר קיבלו רישיונות להגשת משקאות משכרים ואין לבעליהם עבירות על החוק יקבלו אישור לחידוש רישיון כחריג, אלא כן יידרשו לסגור עסק בין שעות 21:00 עד השעה 06:00 למחרת, עם זאת כל בקשה תבדק לגופו של עניין.  

ה.      באשר למרכולים בהם נמכרים משקאות משכרים בבקבוקים סגורים, יינתן רישיון בהתאם להגבלות הקיימות בחוק רישוי עסקים ותקנות הנלוות ובשעות הקבועות לפי חוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז - 1966 .  

ו.        בעסקים למכירת והגשת משקאות משכרים תוצגו במקום בולט הודעות כמפורט בתקנות רישוי עסקים (הצגת הצעה על הגבלת מכירת משקה משכר), תשע"א – 2010, בתקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה), תשע"ג – 2013, ובתקנות משטרת ישראל למכירת משקאות משכרים – איסור מכירת משקה משכר לקטין.  

ז.       לא ימכרו ולא יוגשו משקאות משכרים לקטינים .

ח.      לא יוחזקו ולא יימכרו סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973 (להלן "הפקודה").  

ט.      לא יימכרו, לא יוחזקו ולא יוצגו למכירה כלים אסורים כהגדרתם בפקודה (כלי שייעודו העיקרי דרך כלל הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו).  

י.        מצרכים שנועדו לצריכת אדם – באכילה, בשתייה, בלעיסה ובהרחה מותרים למכירה רק אם הם מזון כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון ) (נוסח חדש ), תשמ"ג – 1983 או תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), תשמ"א – 1981. מזון או תכשיר כאמור לא יימכרו אם לא הותוו כנדרש לפי הפקודות האמורות והתקנות שהותקנו מכוחן.  

 

פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983  

"מזון" – כל מצרך, זולת סמים או מים, המשמש מזון או משקה לאדם, וכל מצרך שבדרך כלל נותנים אותו במזון אדם או משתמשים בו להרכבתו או להכנתו, לרבות חומרים נותני טעם ותבלינים;  

 

פקודת הרוקחים (נוסח חדש) תשמ"א – 1981  

"תכשיר " – כל צורה של סמי מרפא שעברו תהליך של עיבוד לרבות תכשיר רפואי ותכשיר מזון רפואי;  

"סמי מרפא" – מוצר כימי, תכשיר רוקחות, תרופה, תרכיב, נסיוב וכל מצרך או חומר אחרים לשימוש ברפואה;  

"תכשיר מזון רפואי" – תכשיר בעל ערך תזונתי שאינו מיועד להזרקה תוך ורידית ;

באחריות בעל העסק לוודא קיום הוראות החוק ונוהל זה בעסק.

הרשות העירונית ומשטרת ישראל אוכפות את החוק והוראות הנ"ל.

החוק מסמיך את משטרת ישראל לצוות בכתב על סגירת החצרים שבהם לא עמדו בדרישות החוק לתקופה שלא תעלה על 15 יום. במידה ובוצעה עבירה נוספת בתוך תקופה של 3 שנים מיום פקיעת הצו הראשון – המשטרה רשאית לסגור העסק לתקופה שלא תעלה על 30 יום.

קבוצה 5 - מים ופסולת

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

דרישות מקצועיות של העירייה

בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי הרשות . בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון. אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה). בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי. חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום מאושר או במגרש ייעודי, שיאושר לכך על ידי הרשות. בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, או בחדר האשפה שבו מוצב כלי האצירה לפסולת-בתיאום עם הבעלים או בתחנת מעבר , או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

שפכים וקולחים - הובלתם במכליות

דרישות מקצועיות של העירייה

חניית המיכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום מאושר או במגרש ייעודי, שיאושר לכך על ידי הרשות. שטיפת המיכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

מדיניות העירייה

שפכים וקולחים הנשאבים בעיר יפונו לאתרים המאושרים בהתאם למדיניות תאגיד המים והביוב והיחידה הסביבתית העירונית

קבוצה 6 -מסחר ושונות

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

קניון- ניהולו

דרישות מקצועיות של העירייה

איכות הסביבה - פסולת

בעל העסק יציב בתחומי העסק, כלי אצירה ל: פסולת אורגנית, פסולת יבשה, פסולת אריזות, בקבוקי פלסטיק ,קרטון, וכל זרם יעודי אחר . הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים, לרבות הצורך במכולת דחס לאשפה יבשה, מכבש לקרטונים וחדרי אשפה יעודיים, בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי היחידה הסביבתית העירונית , בהתחשב בכמות מקומות למבקרים.

איכות הסביבה - מניעת זיהום אוויר וריח

בעל העסק יאפשר חיבור וגישה פיזית של כל בית אוכל, שנדרש לכך, לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אויר. בעל העסק יתקין מפרידי שומן טרם חיבור מערכת השפכים של הקניון, למערכת הביוב המרכזית. כל האמור לפי הנחיות משרד הבריאות.

מניעת רעש

בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

הוצאת שולחנות וכסאות וקירוי חורף

הצבת שולחנות וכסאות ברחוב או על המדרכה תתבצע בהתאם לחוק העזר ללוד " שימור רחובות 1976 תשל"ו "

הוצאת סחורה

עסק שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף על פי חוקי התכנון והבניה.

שעות פעילות

עסק טעון רישוי המבקש להפעיל את עסקו, לאחר שעות הפעילות המותרים בחוק העזר ללוד " פתיחת בתי עסק וסגירתם " 1966 תשכ"ז

מדיניות העירייה

בכפוף לתוכניות והוראות התב"ע התקפות

רוכלות

מדיניות עיריית לוד בנושא מתן רישיונות רוכלות

בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי מתן רישיונות רוכלות חדשים, וזאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך, שמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'.

מדיניות עיריית לוד בנושא עיסוק ברוכלות הינה שלא לאשר רישיונות רוכלות נוספים מעבר לאלו שעומדים בתוקפם ובמגמה, כי מספר עסקי הרוכלות יצומצם עד לסיומה של תופעת הרוכלות בכלל.

יחד עם זאת ומכח סמכותו הבלעדית של ראש העירייה עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, חוק עזר ללוד (שימור רחובות) התשל"ו – 1976 וחוק עזר ללוד (רוכלים), תשכ"ב – 1962 הוא לאשר במקרים חריגים מתן רישיונות רוכלות נוספים מעבר לקיים באותה העת הרלבנטית לבקשה, וזאת בתנאי עמידתו של המבקש בתנאים ובמבחנים שיפורט להלן ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בשכונות השונות בסוג המרכולה אותה הוא מבקש הרוכל להציע, ובהתאמתה לאופי האזור בו ניתן לרכול.

להלן התנאים והמבחנים למתן רישיון רוכלות:

1)      מבקש הרישיון הינו תושב העיר המטופל ע"י המינהל לשילוב חברתי בעיריית לוד.

2)      מבקש הרישיון הינו בעל רישיון נהיגה ובקשתו לרישיון עסק מסוג רוכלות אושרה ע"י משטרת ישראל.

3)      מבקש הרישיון הינו בעל רכב יעודי שאושר ע"י משרד הבריאות למטרת הרוכלות המבוקשת.

4)      לא תותר רוכלות נייחת (בסטה, סככה, דוכן וכדומה) מכל סוג שהוא, אלא לתקופה מוגבלת במסגרת אירוע במועד של חג.

5)      לא יינתן רישיון עסק לרוכלות במרכז העיר.

6)      הרישיון יונפק לשנה אחת בלבד כאמור בחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.

7)      הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון.

8)      על עיסוק ברוכלות עפ"י רישיון עסק שינתן כאמור לעיל יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, הוראות חוקי העזר ללוד וכל דין אחר שיחול באותה עת והמסדיר ו/או חל על העיסוק הנ"ל.

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

אירוח ולינה, גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום, מים - נופש, מכון כושר, משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם), עינוג ציבורי, קייטנות, אולם או גן לשמחות ולאירועים (לרבות הגשת משקאות משכרים), שעשועים. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות. 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

מדיניות העירייה

לפי תב"ע תקפה

מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

דרישות מקצועיות של העירייה

בעל העסק יגיש מסמך סביבתי על העסק הכולל פרוט: סוגי טיפולים המתבצעים במוסך, מתקני עזר, מפרט תכנית טכנית ותכנית סניטארית, פירוט מתקני טיפול בגזי פליטה מחדר צבע, פסולת חומרים מסוכנים ורעש.

על פי דרישת איכות הסביבה ו/או תאגיד המים ימנע בעל המוסך הזרמת שמן למערכת הביוב באמצעים הבאים : 1. התקנת מפריד שמן לפני החיבור למערכת הביוב העירונית. 2. איסוף שמן משומש בחבית ופינויו לאתר מורשה

פחחות – תהליך הצביעה יבוצע בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים על פי החוק וימנע מטרדים לסביבה.

מדיניות העירייה

בקשות חדשות לרישוי עסק המוגדר מוסך לא יאושרו באזורי מגורים

אזור מלאכה /תעשיה – ייעוד מוסכים

קבוצה 9 - שמירה ואבטחה

כלי נשק ותחמושת, שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט... ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו.

בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

דרישות הרשות המקומית

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

דרישות מקצועיות של העירייה

בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי. במקרה שבעסק יש אחסון מזון - אחסון המזון יהיה במקום מאוורר ובטמפרטורה שלא תעלה מעל 24 מעלות.

מדיניות העירייה

אזור מלאכה / תעשייה