חלוקת הילדים ושיבוצם לכיתת הגן נעשית ע"י גורמים מקצועיים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, עומדת בפניכם זכות הערר מיום קבלת ההודעה ועד 27.06.2024 ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו: זרם חינוכי, גיל הילד, קרבה גאוגרפית, סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות בליווי אסמכתאות - על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש. אגף החינוך ומח' גני ילדים יעשו כל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדיכם למסגרת המבוקשת. הודעה על החלטת ועדת ערר תימסר עד ליום 15.07.2024.

 

הורה המבקש לערער על שיבוץ ילדיו, יכול להגיש: שיבוץ ובקשה לערר