הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית - להורדה 

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום  29.5.22 ניתן פסק דין במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בת"צ 44020-04-21 ארביב נ' עיריית לוד (להלן: "פסק הדין" ו- "בקשת האישור"). עניינה של בקשת האישור בטענה, כי אתרי האינטרנט של עיריית לוד לא היו נגישים לאנשים עם מוגבלות. לטענת המבקש, התנהלות זו מנוגדת, בין היתר, להוראות שונות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש תבע לבצע התאמות נגישות באתרי האינטרנט ופיצוי לחברי  הקבוצה.

עיקרי הסכם הפשרה  

"הקבוצה" עליה יחול הסכם הפשרה – "אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו/או שירות מענה טלפוני ו/או שירות קבלת מסמכים ו/או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות השירות, שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה, או שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות מכוח."

 תוכן ההסכם: עיריית לוד מתחייבת להמשיך ולהתמיד בביצוע התאמות הנגישות באופן שוטף, כך שאתרי האינטרנט יעמדו בהלימה להוראות הדין, התקן המחייב והקווים המנחים; לעניין זה הוסכם בין הצדדים, שהנגשה כדין היא הנגשה בת יישום וביצוע בכל קוראי המסך הנפוצים, וכן, עיריית לוד מתחייבת לבצע התאמות נגישות בכלל המסמכים המועלים על ידה לאתרי האינטרנט. עיריית לוד מתחייבת להמשיך ולהתמיד בביצוע התאמות הנגישות כאמור, והיא תפרסם באתרי האינטרנט מודעה ייעודית ונגישה לאנשים עם מוגבלות, בה יוזמנו להעלות כל תקלה בנוגע לנגישות אתרי האינטרנט. המשיבה תקצה תיבת מייל ייעודית לפניות אלו ותטפל בהן במהירות האפשרית תוך עדכונו של הפונה באופן הטיפול בפנייתו. מנגנון זה אינו גורע מחובתה החוקית של המשיבה לתקן ״תקלות מזדמנות״ בתוך שישים ימים כאמור בתקנות נגישות השירות, אלא רק מוסיף על חובה זו. המשיבה התחייבה לערוך בדיקה תקופתית לאתרי האינטרנט אחת לחצי שנה לצורך ניטור ובקרה של תקלות נגישות ולצורך בחינה כי כלל התהליכים הפונקציונליים באתרי האינטרנט נגישים לאנשים עם מוגבלות כפי שהם נגישים לכל אדם. המשיבה מתחייבת לפרסם את הסדרי הנגישות בשירותיה השונים וכן, לבצע התאמות הנגישות במוקד הטלפוני שלה.

נוסף על-כך, התחייבה עיריית לוד כי בתוך שנתיים מהמועד הקובע, תקים גן שעשועים בתחומה המוניציפלי אשר יותאם באופן ייחודי לאנשים עם מוגבלות, תוך שבהקמתו של גן השעשועים יינתן על ידי המשיבה דגש בנוגע לנגישותו לאנשים עם עיוורון, על כל ההיבטים הנגזרים מכך. המשיבה מעריכה את עלות הקמתו של גן השעשועים, על התאמות הנגישות הנדרשות ב- 500,000 ₪.

גמול ושכר טרחה: הצדדים המליצו על תשלום סך של 5000 ₪ למבקש ו- 40,000 ₪ (כולל מע"מ) לעורך דינו. סכומים אלו אושרו על ידי בית המשפט הנכבד בפסק דינו.

 מעשה בית דין: פסק הדין יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל, בקשר עם כל הטענות והעילות שהועלו כנגד שופרסל בבקשת האישור.

עיקרי פסק הדין

 בפסק הדין נקבע כי מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית וכי הסדר הפשרה הינו "ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים וכי הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת".

שונות

הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, באתר האינטרנט של המשיבה  בכתובת https://www.lod.muni.il (שם קיימת אפשרות להורידו) וכן, בתיאום מראש אצל באי כוח התובע המייצג, עו"ד יוסף-חי אביעזיז בדוא"ל: aviazizlaw@gmail.com  ואו בטל' 048389358 האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה ובכל מקרה של סתירה בין פסק הדין והאמור במודעה זו יקבע האמור בפסק הדין. תוכן ההודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

יוסף-חי אביעזיז, עו"ד                                                                     נתנאל עותמי, עו"ד

בא כוח המבקש                                                                               בא כוח עיריית לוד