דוגמה אישית

עיריית לוד ועובדיה ישמשו דוגמה אישית בכל אורחותיהם וינהגו בתפקידיהם  הרשמיים על פי אמות מידה גבוהות. עובדי העירייה ינהגו בצורה מכובדת תוך מתן כבוד לזולת והקפדה על דרך ארץ.

טוהר מידות, יושר, הגינות והוגנות ומנהל תקין

עיריית לוד ועובדיה יפעלו במסגרת תפקידיהם בעירייה בהתאם לאמות המידה הגבוהות ביותר של יושרה אישית וארגונית. יקפידו לשמור על זכויות האדם, על צנעת הפרט ועל שמו הטוב ולא יפרסמו על איש מידע אישי.

שירות 

עיריית לוד ועובדיה יפעלו למען שירות מיטבי לתושבי העיר וללקוחות העירייה באשר הם. הדבר יבוא לידי ביטוי במתן השירות בערוצים השונים, תוך שאיפה לסטנדרטים גבוהים של שירות מקצועי, יעיל ודיגיטלי, המבוסס על ידע ומיומנות.

שותפות 

עיריית לוד ועובדיה יעודדו שותפות ושיתוף בעשייה העירונית, בתהליכי העבודה ובסנכרון בין יחידות, הן בקרב העובדים והן מול התושבים. השותפות תבוא לידי ביטוי בשיתוף ידע ובתהליכי קבלת החלטות, תוך דאגה לאינטרסים של התושבים.

שקיפות 

עיריית לוד תפעל תוך מחויבות לשקיפות ולגילוי נאות, תוך שמירה על כבוד האדם וצנעת הפרט. הנהלים המתווים את פעולות העירייה ותהליכי קבלת ההחלטות המתקיימים בה, יהיו שקופים וברורים, פנימה והחוצה.