פורסם: ק"ת 2999, תשל"ג (19.4.1973), עמ' 1248

תיקונים: חש"ם 414, תש"ן (7.12.1989), עמ' 76

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו-259 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"בית שחיטה" – מקום שבו שוחטים או מורטים עופות;

"בית שחיטה מוכר" – בית שחיטה שמכירה בו העירייה לצורך חוק עזר זה;

"עופות" – עופות בית, לרבות תרנגולים, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גיניאה, תרנגולי הודו, פסיון ושלו;

"המועצה" – מועצת העירייה;

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

"רופא וטרינרי" – הרופא הוטרינרי של העירייה לרבות אדם שאליו העביר הרופא הוטרינרי בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רישיון" – רישיון שנתנה מועצת העירייה על פי חוק עזר זה.

 

איסור החזקת בית שחיטה

 

 1. לא יחזיק אדם ולא ינהל בית שחיטה, אלא אם הוא בית שחיטה מוכר.

 

איסור שחיטה

 

 1. (א) לא ישחט אדם ולא ימרוט עופות בתחום העירייה, אלא בבית שחיטה מוכר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית ולצורך עצמו.

 

הוצאת עופות שחוטים

 

 1. לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שחוט אלא לאחר שבדק אותו הרופא הוטרינרי והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 

הוצאת עופות מבית השחיטה

 

 1. לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו בית שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת הרופא הוטרינרי.

 

חובת רישיון והיתר כניסה

 

 1. (א) לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו, אלא לפי רישיון.

(ב) לא ייכנס אדם לבית שחיטה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העירייה.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על –

(1) הרב המקומי, עובד המדינה או עובד העירייה, הנכנס לבית שחיטה לשם מילוי תפקידו;

(2) חבר המועצה, חבר המועצה הדתית או אדם שהיא מעסיקה, הנכנס לבית השחיטה בתוקף תפקידו;

(3) מלמד או לומד הלכות שחיטה;

(4) כל אדם אחר שניתן לו רישיון לפי סעיף קטן (א).

 

מתן רישיון

 

 1. (א) המועצה רשאית – לפי שיקול דעתה – ליתן או לחדש רישיון, וכן לסרב ליתן או לחדש רישיון, לכל פעולה הטעונה רישיון לפי סעיף 6.

(ב) בגוף הרישיון יצויין התאריך שבו ניתן; הרישיון יהיה תקף מאותו תאריך.

(ג) בקשה למתן רישיון או לחידושו תוגש לעירייה בכתב.

(ד) בקשה לחידוש רישיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו.

(ה) המבקש רישיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק ברישיון.

(ו) תקפו של רישיון יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

(ז) בעד כל רישיון תשולם אגרה של חמש לירות.

(ח) לא יינתן רישיון לאדם אלא אם מלאו לו 16 שנה והמציא תעודה מאת הרופא הראשי של הלשכה המחוזית של משרד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

 

ביטול רישיון

 

 1. (א) ראש המועצה רשאי לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעל הרישיון –

(1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחויב לעשותה לפי חוק עזר זה;

(2) מנע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו כאמור;

(3) הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שנתן על פי חוק עזר זה או כל הוראה אחרת שנתן כדין הנוגעת להנהלה תקינה של בית שחיטה ולסדר הטוב בו;

(4) נמצא סובל ממחלה מידבקת;

(5) גרם נזק במזיד לבית שחיטה או לציודו;

(6) גרם להפרעת הסדר בבית שחיטה.

(ב) הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רישיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן (א).

(ג) אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן (א) רשאי לערור על כך לפני שר הפנים או לפני אדם שהוא מינה לכך, והחלטתו תהיה סופית.

(ד) ביטול רישיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל רישיון לפי סעיף 18.

 

מעטה קבוע של הנכנסים לבית שחיטה

 

 1. אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הרופא הוטרינרי, מעטה נקי, העומד בפני מים, לפי דוגמה שאישרה הרופא הוטרינרי, או נעלי גומי, או גם מעטה וגם נעלי גומי, וינקה את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע הרופא הוטרינרי; לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

 

בדיקת עופות חיים

 

 1. עופות שנלקחו לבית השחיטה לשם שחיטה רשאי הרופא הוטרינרי לבדקם, בין לפני הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ואם ראה שהם חולים, רשאי הוא לאסור על שחיטתם ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו; הוצאות סילוקם של העופות או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שניהם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.

 

בדיקת עופות

 

 1. הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה, ואם מצא בו חבורה או מחלה או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי למאכל, רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו כפי שיורה.

 

פיצויים

 

 1. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינרי נהג לביו על פי סמכותו בסעיפים 10 או 11.

 

החלטת הרופא סופית

 

 1. החלטת הרופא הוטרינרי לפי סעיפים 10 או 11 היא סופית.

 

מוצאו או העוף

 

 1. המביא עוף לבית שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי, אם יידרש לכך, את מקום מוצאו של העוף.

 

הובלתם של עופות שחוטים

 

 1. לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית שחיטה אלא ברכב שאישר הרופא הוטרינרי בכתב כמתאים לכך.

 

אגרת שירותים

 

 1. המביא עוף לבית שחיטה ישלם לעירייה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה בשיעור הנקוב בה, אף אם ישתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 11.

 


הכנסת עופות לתחום העירייה ואגרת בדיקה תיקון: תש"ן

 

 1. (א) לא יכניס אדם לצרכי מכירה בשר עוף טרי או קפוא לתחום העירייה אלא לאחר שהודיע על כך לרופא הוטרינרי; הרופא הוטרינרי רשאי לדרוש להביא את בשר העוף לבדיקה למקום שיקבע.

(ב) אישר הרופא הוטרינרי הכנסת בשר העוף לתחום העירייה, תשולם אגרה בעד הבדיקה בשיעור 15 אגורות לכל ק"ג.

  

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר ללוד (שחיטת עופות), תשט"ז-1955 – בטל.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (שחיטת עופות), תשל"ג-1973".

 

תוספת

 

(סעיף 16)

 

תחילה ביום 13.8.1991, תש"ם 464

 

שיעורי אגרת שירותים לראש:

 

                                                                                                בשקלים חדשים

 

בעד –

 

עוף                                                                                            0.30

הודו                                                                                           0.80

 

נתאשר.

 

י"ב באדר א' תשל"ג (14 בפברואר 1973)

 

 

                                                                                                שמואל קשלס

                                                                                    ממלא מקום ראש עיריית לוד

 

                                    יוסף בורג

                                    שר הפנים

 

 

 

חוק עזר ללוד (שחיטת עופות) (תיקון), התשנ"ג-1993

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו-259 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

תיקון סעיף 17

 

 1. בסעיף 17 לחוק עזר ללוד (שחיטת עופות), התשל"ג-1973, בסעיף קטן (ב), במקום _____ יבוא "15".

 

הוראת שעה

 

 1. האגרה שנקבעה בסעיף 1 לחוק עזר זה תעלה ב-1 בינואר 1994 (להלן – יום ההעלאה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד כאמור שפורסם בחודש דצמבר 1992.

 

כ"ד בניסן התשנ"ג (15 באפריל 1993)

 

 

                                                                                                מקסים לוי

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

חוק עזר ללוד (שחיטת עופות) (תיקון), התשע"ט - 2019

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 , 251 , 254 ו– 259 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

תיקון סעיף 3
1 . בחוק העזר ללוד (שחיטת עופות), התשל"ג - 1973 (להלן - חוק העזר העיקרי), בסעיף 3 -

(1) בסעיף קטן (א), אחרי המילים "בבית שחיטה מוכר" יבוא "או בבית מריטה שניתן לגביו רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;
(2) סעיף קטן (ב) - בטל.

תיקון סעיף 7

2. בסעיף 7 (ז) לחוק העזר העיקרי, במקום המילים "חמש לירות" יבוא "25 שקלים חדשים".

ביטול סעיף 18

סעיף 18 לחוק העזר העיקרי - בטל.

י"ח בטבת התשע"ט (26 בדצמבר 2018).

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד