בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו–251 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

1. בחוק עזר זה - "אדמה חקלאית" - קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת; "אישור בקשה להיתר בנייה" - אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייה; "בנייה חדשה" - הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס;

"בנייה חורגת" - בנייה חדשה שנבנתה בלא היתר בנייה או בסטייה מהיתר; "בניין" - מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין שלאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע; "בעל נכס" - כל אחד מאלה: (1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, (2) (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר התשכ"ט-1969 רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו - מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו - מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים; (2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות - מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר–רשות כאמור - בעלו של הנכס; "היטל", "היטל שטחים ציבוריים פתוחים" - היטל המוטל לכיסוי הוצאות פיתוח והקמה של שטחים ציבוריים פתוחים וכן הוצאות קנייתם; "היתר בנייה", "סטייה מהיתר", "שימוש חורג", "תעודת גמר" - כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו לפיו; "הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים" - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות ; 3 (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980 ; 4 "חוק התכנון והבנייה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 "חוק עזר קודם" - כל חוק עזר לעירייה בדבר שטחים פתוחים שקדם לחוק עזר זה; "יציע", "עליית גג" - כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון 5( להלן - תקנות היתר והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 בנייה(; "כביש" - רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר כלי רכב או לחנייתם; "מדרכה" - חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות וקירות תומכים; "המהנדס" - מהנדס העירייה או מי שסמכויות מהנדס העירייה נאצלו לו לפי סעיף 6 ; 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 "מרפסת" - חלק חיצון של בניין אשר - (1) רצפתו קשורה לרצפת פנים הבניין ודלת מעבר ביניהן; (2) לא יותר משלושה רבעים מהיקף רצפתו מוקפים קירות; )3 )לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 10.1 מטר מהמפלס של רצפתו;

"מרתף" - חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא, כולו או רובו, מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 50.1 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה" - הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות - גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין; "נכס" - כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות; "נכס אחר" - נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשייה, למלאכה או למסחר; "נכס למגורים" - נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר; "נכס מעורב" - נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן לשימושים של נכס אחר; "נפח בניין" - הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבניין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של אותה הקומה הנמדד במטר אורך, לפי כללי המדידה שנקבעו בפרט 5.00.1 לתוספת השלישית של תקנות היתר בנייה, ולרבות נפח של בניין או תוספת לבניין העתידים להיבנות, שאושרה לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי הבקשה שאושרה; "עבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים" - עבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות הכנה ואישור של תכניות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים, עשיית עבודות ומטלות הדרושות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים או הקשורים בהם, כולן או חלקן, ובכלל זה תכנון, פיקוח, ביצוע הפיתוח וההקמה, התקנת מערכות נלוות, כדוגמת תאורה וכל עבודה אחרת הכרוכה בפיתוח ובהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים או הקשורה בהם, להוציא עבודות, כאמור, המיועדות לאחזקת שטחים ציבוריים פתוחים או לשדרוגם; "העירייה" - עיריית לוד; "קומה" - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 03.2 לתוספת השנייה של תקנות היתר בנייה, אם נקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה; "ראש העירייה" - ראש העירייה, לרבות מי שהוסמך על ידו לפי סעיף 17 לחוק 7 , הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975 לעניין חוק עזר זה; "שטח בניין" - הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבניין, לרבות - (1) שטחה של בנייה חורגת; (2) שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי השטח שאושר; "שטח המיועד להפקעה" - שטח המיועד לצורכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת ; 8 הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943;

"שטח המיועד לצורכי ציבור" - שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצורכי ציבור; "שטח ציבורי פתוח" - שטח המיועד לפי תכנית לשטח ציבורי פתוח פנים–שכונתי, שכונתי או רובעי לשימוש תושבי השכונה או הרובע או כל חלק מהם, הכולל ריהוט גן או פרגולות או מיתקני משחק או נטיעות או התוויות שבילים, או דרכי גישה, ולרבות כיכר עירונית, מעבר וכיוצא באלה, למעט שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את כלל תושבי העירייה; בהגדרה זו - "כיכר עירונית" - כיכר הממוקמת בסמוך למוסדות ציבור או לאזור מסחר, הכוללת ריצוף או אזורי ישיבה או הצללה או ריהוט גן או אלמנטים מיוחדים אחרים; "מעבר" - שטח המצוי בין שני כבישים והמאפשר מעבר תשתיות וגישה להולכי רגל בלבד, באזורים קשים טופוגרפית, עשוי לכלול תמיכת קירות, מדרגות, אזורים מגוננים ולמעט ריהוט גן; "שטח קומה" - הסכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים; "שטח קרקע" - שטחה הכולל של הקרקע שבנכס, לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין; "תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה; "תעודת העברה לרשם המקרקעין" - כאמור בסעיף 324 לפקודה; "תעריפי ההיטל המעודכנים" - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה. 2. (א) היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות העירייה בשל פיתוח והקמה של שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטחה או קנייתם, בלא זיקה לעלות פיתוח והקמה של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס מושא החיוב דווקא; בסעיף קטן זה, "שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים" - שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בשכונה או ברובע שבו הוקמו השטחים הציבוריים הפתוחים, לפי קביעת המהנדס; החלטת המהנדס על קביעת שטח ציבורי פתוח שכונתי או רובעי תונח במשרד המועצה ותהיה פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ובעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התכנון והבנייה. (ב) היטל שטחים ציבוריים פתוחים יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה: (1) תחילת ביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את הנכס; בסעיף זה - "תחילת ביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של שטח ציבורי פתוח" - גמר תכניות לפיתוח ולהקמה של שטח ציבורי פתוח וכן אישור המהנדס לפי נוסח טופס 1 שבתוספת השנייה ולפיו בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של השטח הציבורי הפתוח או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע העבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור; "שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את הנכס" - שטח ציבורי פתוח שקבע המהנדס כי הוא מיועד לשמש את הנכס;

(2) אישור בקשה להיתר בנייה; לא קיים שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את הנכס או לא החלו עבודות לפיתוח ולהקמה של שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את הנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, יאשר המהנדס, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות פיתוח והקמה של שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את הנכס מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור; (3) בנייה חורגת בנכס. (ג) היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה או בנייה חורגת, ישולם גם אם העבודות לפיתוח ולהקמה של השטח הציבורי הפתוח המיועד לשמש את הנכס בוצעו לפני כניסתו לתוקף של חוק עזר זה. 3. (א) היטל שטחים ציבוריים פתוחים לנכס למגורים יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה. (ב) היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב()1 )או 7(ב(, ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב()2 )או 7(ג(, ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף. (ג) שולמו בעד נכס, בשל ביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים, היטל קודם, היטל שטחים ציבוריים פתוחים (להלן - חיוב ראשון), לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה. (ד) שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים, בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון. (ה) אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור. (ו) נוכחה העירייה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בנייה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, או תגבה ממנו, לפי העניין, בהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה. 4. (א) היטל שטחים ציבוריים פתוחים לנכס אחר, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה. (ב) הוראות סעיף 3 (ב) עד (ו) יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על היטל שטחים ציבוריים פתוחים לנכס אחר. 5. היטל שטחים ציבוריים פתוחים לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים האלה: (א) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס למגורים, יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים; (ב) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס אחר, יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס אחר.

6. (א) בעל נכס חייב בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס. (ב) לעניין סעיף קטן (א), יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, כפי שייקבע בידי המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים, לפי המועד המאוחר שבהם, כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים (להלן - מועד התגבשות החיוב). (ג) לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום. (ד) סכום ההיטל בשל הבנייה החורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה: (1) סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי פיגורים; (2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן - מועד ההעלאה) - סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלה: (א) מועד ההעלאה; (ב) חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת; לעניין סעיף קטן זה, "הועלו תעריפי ההיטל" - העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר. )ה( שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבנייה, תשיב העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבנייה החורגת, בניכוי %20 משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה. 7. (א) בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל שטחים ציבוריים פתוחים. (ב) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, ושולם בעדו היטל מופחת, חייב בעליו בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים, לפי הוראות חוק עזר זה. (ג) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, ושולם בעדו היטל מופחת, חייב בעליו בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים, לפי הוראות חוק עזר זה. (ד) חדל נכס להיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6 ,בשינויים המחויבים לפי העניין. 8. (א) לא יוטל חיוב בהיטל שטחים ציבוריים פתוחים בעד שטח המיועד להפקעה. (ב) שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובתוך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ,תשיב העירייה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי %20 מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה. 9. (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום, ובה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 2(ב(, 6 ו–7 . (ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית העירייה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל או טרם מתן תעודת גמר לפי חוק התכנון והבנייה או תקנות היתר הבנייה; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה. (ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל שטחים ציבוריים פתוחים. )ה( דרישת תשלום שנמסרה לפי - (1) סעיפים 2(ב()1 ,)6 או 7(ב(, תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס; (2) סעיפים 2(ב()2 ,)7(ג( ו–7(ד( או סעיף קטן ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי להוצאתם. 10. (א) לא שולם במועדו היטל שטחים ציבוריים פתוחים שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ב()1 ,)6 או 7 ,ייווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל. )ב( לא שולם במועדו היטל שטחים ציבוריים פתוחים שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ב()2 )או 9(ג(, תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל–7 ימים ממסירתה לבעל הנכס. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל. 11 .היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס. 12 .כספי היטל שטחים ציבוריים פתוחים יופקדו בקרן ייעודית אשר תשמש אך ורק לצורכי מימון עבודות פיתוח והקמה של שטחים ציבוריים פתוחים. 13 .מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי–אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה. 14 .סכומי היטל שטחים ציבוריים פתוחים יעודכנו ב–1 בינואר של כל שנה בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.

5 .מיום ט' בכסלו התשפ"ו (29 בנובמבר 2025) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו. 16. על אף האמור בסעיף 16, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2020. תוספת ראשונה (סעיפים 3 עד 5) היטל שטחים ציבוריים פתוחים שיעורי ההיטל בשקלים חדשים (1) קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 11.25 (2) בניין - (א) בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין 81.20 (ב) בעד נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין 95.5 תוספת שנייה (סעיף 2) (ג)1 )ו–)2)) טופס 1 אישור לצורך גביית היטל שטחים ציבוריים פתוחים לכל מאן דבעי הח"מ, מהנדס עיריית לוד, מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים ......................................... מצויות בשלבי גמר וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה שטחים ציבוריים פתוחים האמורות/ להתקשר כדין בדרך של ......................................... לביצוע עבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום ............................................. ..................................................

                                         תאריך                                                                מהנדס העירייה

טופס 2

אישור לצורך גביית היטל שטחים ציבוריים פתוחים

לכל מאן דבעי

החתום מטה, מהנדס עיריית לוד, מאשר בזה כי הליך תכנון העבודות לפיתוח ולהקמה של שטחים ציבוריים פתוחים ....................................... מצוי בעיצומו וכי תחילת עבודות השטח הציבורי הפתוח צפויה להתקיים לא יאוחר מיום ........................................... ..................................................

                                         תאריך                                                                מהנדס העירייה

                            י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021)

 

                             (חמ 133-8)                                                                  יאיר רביבו

                                                                                                              ראש עיריית לוד