פורסם: ק"ת 4042, תשל"ט (6.9.1979), עמ' 1855

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 249(13א), 250, 251(א), 254, 255, 256 ו-257 לפקודת העיריות, מתקינה עיריית לוד חוק עזר זה:

 

פרק א': פרשנות

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"בית" – לרבות כל חלק מבית וכל בנין או מבנה אחר, בין שהוא אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר וכולל בית משותף, דירה, בית עסק ובנין ציבורי שדרים בהם, שתופשים אותם או שנועדו לדירה או לתפישה, ולרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם הבית כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו בית;

"בעל" של בית – הבעל הרשום או החוכר לדורות, כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהבית או שהיה מקבלה אילו היה הבית נותן הכנסה, או המשלם ארנונות לעירייה או מסי ממשלה ביחס אליו, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאינו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בבית למעשה ובין אם לאו, וכולל בא כוח, נאמן ונציגות בית משותף;

"דרך" – לרבות כביש, שדרה, סמטה, משעול לרוכבים או לרגלים, ככר, חצר, טיילת, מבוי, מפלש וכל מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו;

"היתר" – היתר מאת ראש העירייה לשיפוץ בית;

"חזית" – כל חלק מבית הנשקף אל דרך או גינה;

"מחזיק" של בית – אדם המחזיק למעשה בבית כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"שיפוץ" – לרבות כל תיקון, שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודות צביעה, טיח, סיוד, ניקוי, סתימה, מילוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, ריצוף או תיקוני בניה, עבודות להגנה בפני חלודה, רטיבות או מים, וכן הריסת כל דבר הפוגם במראה החזית, החלפתו או סילוקו;

"שיפוץ מקומי" – עבודות צביעה, טיוח, ניקוי, סתימה או מילוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, עבודות להגנה בפני חלודה, מפני רטיבות או מים וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגם במראה החזית של חלק מבית והקירות החיצוניים של אותו חלק.

 

פרק ב': שיפוץ חזיתות בתים

 

שמירת חזית הבית

 

 1. הבעל והמחזיק של בית חייבים לשמור על המצב התקין והמראה של חזית הבית.

 

דרישת שיפוץ

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש מבעל בית, בהודעה בכתב, לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה.

   (ב) ראש העירייה רשאי לדרוש ממחזיק בחלק הבית, בהודעה בכתב, לבצע בחזית החלק שבו הוא מחזיק, עבודות שיפוץ מקומי, כמפורט בהודעה.

   (ג) בהודעה לפי סעיפים קטנים (א) (ב) יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה יש לבצען.

   (ד) רשאי ראש העירייה לקבוע בהודעה כאמור הוראות בנוגע לחומרים והצבעים ולאופן ביצוע עבודות השיפוץ.

 

שיפוץ על פי היתר

 

 1. (א) לא ישפץ אדם חזית בית אלא על פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף 3, או לפי היתר מאת ראש העירייה, ובהתאם לתנאים ולפרטים שנקבעו בהם.

   (ב) לא יבצע אדם עבודות שיפוץ העשויות לפגום בצורה החיצונית האחידה של הבית.

 

שיפוץ בידי העירייה

 

 1. (א) נדרש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי, ולא ביצען, או לא השלימן תוך התקופה אשר נקבעה בהודעה, או ביצע עבודות ללא היתר, או ביצע עבודות שיפוץ הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית, או שיפץ חזית הבית שלא לפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה או בהיתר, רשאי ראש העירייה לבצע כהלכה את העבודות או להרוס, לשנות או לתקן את העבודות שנעשו, הכל לפי הענין, ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות שהוציאה העירייה לשם כך.

(ב) ביצע ראש העירייה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף, רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציגות הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשיעור המוטל עליהם לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג) תעודה מאת ראש העירייה על סכום ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

 

חלוקת ההוצאות

 

 1. (א) בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו –

      (1) בבית משותף – בעלי הדירות לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם;

      (2) בבית אחר – בעל הבית.

   (ב) בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף 3(ב) ישא המחזיק.

 

פרק ג': איסור תליה והנחה של כבסים וחפצים בחזית הבית

 

תליית כבסים וחפצים והנחתם

 

 1. לא יתלה אדם ולא יניח, ולא ירשה לתלות או להניח, בחזית בית כבסים וחפצים הפוגעים במראה חזית הבית.

 

אחריות המחזיק

 

 1. נמצאו כביסה או חפצים תלויים או מונחים בחזית בית, רואים את המחזיק כאילו תלה או הניח את הכביסה או החפצים.

 

סילוק כביסה וחפצים

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מהמחזיק לסלק את הכביסה או החפצים התלויים או המונחים בחזית הבית, תוך הזמן הנקוב בהודעה.

   (ב) לא ציית מחזיק להודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה לסלק את הכביסה או החפצים ולגבות מהמחזיק הוצאות סילוקם.

   (ג) תעודה מאת ראש העירייה בדבר ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

 

פרק ד': הוראות שונות

 

זכות כניסה

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום העירייה כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר זה, או לבצע כל עבודה שהוא רשאי לבצעה לפיו.

     (ב) לא יפריע אדם לראש העירייה ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

שמירת דינים

 

 1. האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מחובה המוטלת על הבעל או המחזיק בבנין על פי כל חיקוק אחר.

 

מסירת הודעות

 

 1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לאדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה או אם הוצגה ההודעה או הודבקה במקום בולט על הבית הנדון בהודעה.

 

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.

 

נתאשר.

 

כ"ח בתמוז תשל"ט (23 ביולי 1979)

 

                                                                                                משה אפרת

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                        יוסף בורג

                        שר הפנים