פורסם: ק"ת 3533, תשל"ו (30.5.1976), עמ' 1718

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו-254 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"עירייה" – עיריית לוד;

"מועצה" – מועצת העירייה;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מהנדס" – אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

"רחוב" – דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי רחוב.

 

מכשול ברחוב

 

 1. (א) (1) לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו לזמן ממושך יותר מהדרוש באופן מתקבל על הדעת לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר;

(2) לא יניח אדם ולא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון, במעקה, גזוזטרה או גג, או מעל לרחוב כל דבר העלול ליפול לרחוב;

(3) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא-בקרה ברחוב, ולא ירשה לאחר לכסותם או לחסמם.

(ב) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ברחוב לרגלי חגיגות או טכסים, לפי הרשאה בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 

היתר להעמיד שולחנות, כסאות וכדומה

 

 1. (א) ראש העירייה, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, רשאי לתת היתר להעמיד במדרכה כסאות ושולחנות לצרכי מסעדה, מזנון, בר או בית קפה וכיוצא בזה, מאזניים אוטומטיות, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים, או כל מכונה אחרת; היתר לפי סעיף זה, רשאי ראש העירייה לתיתו, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ב) בעד מתן היתר לפי סעיף קטן (א) ישולמו לקופת העירייה אגרות כמפורט בתוספת.

(ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו אם לא צוין בו תאריך מוקדם יותר.

 

שינויים ברחוב

 

 1. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

פתיחת שוחות

 

 1. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) אדם הכורה שוחה ברחוב חייב –

(1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה;

(2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 

היתר ואגרות

 

 1. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה של 5 לירות.

 

נזק לרחוב

 

 1. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.

(ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק.

(ג) ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את הנזק.

 

רשות כניסה

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולתקן כל נזק שנגרם לרחוב ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום.

(ב) לא יפריע אדם לראש העירייה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן (א).

 

הודעות

 

9 (א) ראש העירייה רשאי לדרוש בהודעה בכתב –

(1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את המכשול;

(2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 5 ו-7 לבצע את העבודות האמורות.

(ב) בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעם המהנדס באישור ראש העירייה וכן את התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 

סליק מכשול וביצוע עבודות

 

 1. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העירייה לפי סעיף 9 או סילק את המכשול או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לסלק את המכשול או לבצע את העבודות הדרושות ולגבות מאותו אדם את ההוצאות לסילוק המכשול או לביצוע העבודות.

 

מסירת הודעה

 

 1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים; ואם עבר על הוראות סעיף 9(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 10 והיתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה או אחרי הרשעתו.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר לוד (שימור רחובות), תשי"ג-1953 – בטל.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (שימור רחובות), תשל"ו-1976".

 

 

תוספת

 

(סעיף 3 (ב))

 

                                                                                                האגרה בלירות לשנה

 1. בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות

    על המדרכה, לכל שולחן                                                              150

 1. בעד היתר להעמיד מכונות לייצור גלידה או

    למכירת מיצים, לכל מכונה                                                            100

 1. בעד היתר להעמיד מאזניים אוטומטיות או כל מכונה או

    מכשיר אחר, לכל מכונה או מכשיר                                                   75

 

נתאשר.

 

ד' בניסן תשל"ו (4 באפריל 1976)

 

                                                                                                צבי איצקוביץ

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                        יוסף בורג

                        שר הפנים