פורסם: ק"ת 1281, תשכ"ב (15.3.1962), עמ' 1501

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"דוכן" – כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;

"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח-1948, כימי מנוחה – תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת הכוכבים;

"המועצה" – מועצת העירייה;

"המפקח" – מי שראש העירייה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה;

"עגלה" – כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים;

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 

שטחים ברוכלות

 

 1. לא יעסוק רוכל בעסקו – בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת – ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

 

איסור חניה

 

 1. לא יעמיד ולא יניח רוכל ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 

איסור חניה שלא בשעת התעסקות

 

 1. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 

איסור לקשור במבנה

 

 1. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד או למבנה אחר.

 

מקום החזקת עגלה

 

 1. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 

איסור להכריז על טובין ואיסור פרסומת

 

 1. לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 

ניקיון

 

 1. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 

שעות הרוכלות

 

 1. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 21.00.

 

היתר התעסקות

 

 1. ראש העירייה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו גם לאחר השעה 21.00.

 

ימי הרוכלות

 

 1. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 

רישיון לשימוש בעגלה

 

 1. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו, אלא על פי רישיון.

 

תוקף הרישיון

 

 1. תוקפו של רישיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 

אגרת רישיון

 

 1. בעד מתן רישיון לעגלה, ישלם המבקש לקופת העירייה אגרה בשיעור של שתי לירות, אולם אם ניתן הרישיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה – לירה אחת בלבד.

 

תחולה

 

 1. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רישיון על פי סעיף 2 לפקודת התעבורה.

 

מתן רישיונות או סירוב לתיתם

 

 1. בקשת רישיון לעגלה תוגש בכתב לראש העירייה. ראש העירייה רשאי ליתן את הרישיון, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברישיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 

תבניתן של עגלות

 

 1. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש העירייה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו, ושהוצגה במשרדי העירייה.

 

לוחית-מספר לעגלה

 

 1. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין, לוחית-מספר שיתן לו ראש העירייה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם משפחתו של הרוכל, מענו ומספר תעודת הזהות שלו. בעד כל לוחית-מספר תשולם אגרה בשיעור של 50 אגורות.

 

סידור טובין על עגלה

 

 1. רוכל המשתמש בעגלה צורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם מקצות העגלה בכל עבר.

 

דרישה לסלק עגלות

 

 1. ראש העירייה, מפקח או שוטר, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 

סילוק עגלות

 

 1. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש העירייה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 

תפיסת כלים והחרמתם

 

 1. ראש העירייה או מפקח, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש של רוכל שאין לו רישיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

 

איסור הפרעה

 

 1. לא יפריע אדם לראש העירייה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

עונשים

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים, ובמרה של עבירה נמשכת – קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה או לאחר שחויב בדין.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר ללוד (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשט"ו-1955 – בטל.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (רוכלים), תשכ"ב-1962".

 

נתאשר.

 

ב' באדר א' תשכ"ב (6 בפברואר 1962)

 

 

                                                                                                אלכסנדר קמיל

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

 

                                    חיים משה שפירא

                                            שר הפנים