פורסם: ק"ת 2231, תשכ"ח (23.5.1968), עמ' 1594

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"המועצה" – מועצת עיריית לוד;

"מפקד יחידת הכבאים" – מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שתחום המועצה כלול בתחום פעולתה;

"פקח" – אדם שהמועצה מינתה אותו להיות פקח לענין חוק עזר זה;

"צעצוע מסוכן" – אחד מאלה:

(1) כלי או חפץ הפולט וזורק גוף אש או נוזל או גורם להדף אויר מסוכן;

(2) אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדם;

(3) צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:

(א) נזק גופני או נזק לחושים;

(ב) הטרדה לרבים במקומות ציבוריי על ידי דימוע, גירוי, עיטוש, רעש בלתי סביר או זיהום אויר;

(ג) התלקחות של אש;

(ד) בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל;

(4) צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריה אמיתי עלול השימוש בו להביא לבהלת הציבור.

 

ייצור צעצועים מסוכנים, מכירתם והשכרתם

 

 1. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים, במכירתם או בהשכרתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר, ולא יחזיק בהם, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

הפעלת צעצועים מסוכנים

 

 1. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי, אלא על פי היתר לכך מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

בקשה למתן היתר

 

 1. בקשה למתן היתר תוגש לראש העירייה חתומה ביד המבקש.

 

מתן היתר ותנאיו

 

 1. ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים, לתת היתר, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

 

פקיעת היתר

 

 1. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 

אגרה

 

 1. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

 

סמכויות כניסה ובקורת

 

 1. (א) פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 500 לירות ובמקרה של עבירה נמשכת – קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה.

 

ביטול

 

 1. חוק עזר ללוד (צעצועים מסוכנים), תש"ך-1960 – בטל.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח-1968".

 

נתאשר.

 

כ"ז באדר תשכ"ח (27 במרס 1968)

 

 

                                                                                                צבי איצקוביץ

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

 

                        חיים משה שפירא

                               שר הפנים