פורסם: ק"ת 1973, תשכ"ז (22.12.1966), עמ' 1058

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, מתקינה עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה" – עיריית לוד;

"בית עסק" – חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, בית מלאכה וכל מקום אחר בתחום העירייה שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית קפה, בית עינוג, מלון או פנסיון;

"מזנון" – כל מקום שלגביו ניתן או יש לבקש רישיון למזנון על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן);

"קיוסק" – כל מקום שלגביו ניתן או יש לבקש רישיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן);

"בית-אוכל" – כל מקום בתחום העירייה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם בו במקום, למעט קיוסק או מזנון;

"בית-קפה" – כל מקום בתחום העירייה שלגביו ניתן או יש לקבל רישיון לבית קפה על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן);

"בית עינוג" – כל מקום בתחום העירייה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935;

"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש"ח-1948, כימי מנוחה, תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה, וליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 5 למחרת;

"פתוח" – לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג או הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור, או אי-סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך;

"בעל" – בעל בית עסק, בית אוכל, בית קפה או בית עינוג, לרבות שוכרו, מנהלו או המחזיק בו.

 

סגירת בתי-עסק ובתי עינוג בימי מנוחה

 

  1. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.

(ב) בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 (להלן – יום השואה), לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עינוג.

 

סגירת בתי-עסק בימים שאינם ימי מנוחה

 

  1. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח –

(1) חנות לממכר מזון –

בקיץ – בשעות שבין 20.00 ובין 05.00 למחרת, ובימי שלישי – בחודשים יולי ואוגוסט גם בשעות שבין 14.00 ובין 20.00, ובשאר ימי הקיץ – גם בשעות שבין 13.30 ובין 15.30;

בחורף – בשעות שבין 19.30 ובין 06.00 למחרת ובשעות שבין 13.30 ובין 15.30;

(2) קיוסק או מזנון לממכר שוקולדה, גלידה, סיגריות, עיתונים או משקאות קרים לא משכרים – בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת;

(3) חנות לממכר פרחים, מזכרות, ספרים ועיתונים – בשעות שבין 22.00 ובין 05.00 למחרת;

(4) בית מלאכה – בשעות שבין 19.00 ובין 06.00 למחרת;

(5) מספרה – בשעות שבין 20.00 ובין 06.00 למחרת;

(6) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (5) –

בקיץ – בשעות שבין 20.00 ובין 07.00 למחרת ובשעות שבין 13.30 ובין 15.30;

בחורף – בשעות שבין 19.00 ובין 07.00 למחרת ובשעות שבין 13.30 ובין 15.30.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק במוצאי ימי מנוחה, אולם בכל אחד מהימים כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; ח', י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו בו; ח', ט', י', י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב' ג' וד' בסיוון, מותר בו – אם אינו חל בשבת – לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00, וכן כל יום, ה' בשבוע מותר בו – אם אינו חל במועדי ישראל – לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.

(ג) בסעיף זה –

"קיץ" – התקופה שמיום י"א בניסן עד יום א' בחשוון;

"חורף" – התקופה שמיום ב' בחשוון עד יום י' בניסן.

 

סגירת בתי-אוכל ובתי-קפה בימי מנוחה

 

  1. (א) בימי מנוחה ובליל יום השואה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל או בית קפה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וכיוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה עד שעה 22.00 ובין השעות 10.00 עד 15.00, לצורך מכירה והגשה של אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

 

סגירת בתי-אוכל ובתי-קפה בימים שאינם ימי מנוחה

 

  1. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח –

(1) בית אוכל – בשעות שבין 24.00 ובין 05.00;

(2) (א) בית קפה שבו מופסקת כל נגינה בשעה 24.00 – בשעות שבין 10.00 ובין 05.00;

(ב) בית קפה אחר – בשעות שבין 24.00 ובין 05.00.

 

תחולה

 

  1. (א) הוראות סעיפים 2 ו-4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג, בית אוכל או בית קפה שבעליו אינו יהודי ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

(ב) הוראות סעיפים 4 ו-5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון, פנסיון, אכסניה או כל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את דברי האוכל או את המשקאות בו במקום.

 

עונשים

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים.

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (פתיחת עסקים וסגירתם), תש"י-1950 – בטל.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז-1966".

 

נתאשר.

 

י"ט בחשוון תשכ"ז (2 בנובמבר 1966)

 

 

                                                                                    צבי איצקוביץ

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

                        חיים משה שפירא

                              שר הפנים