פורסם: חש"ם 526, תשנ"ד (25.8.1994), עמ' 325

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 239(2), 249, 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

"בשר" – בשר של בעל חיים או של חלק ממנו, בין טרי ובין מקורר או קופוא, מבושל, מעושן או טחון, לרבות מוצרי בשר ובשר המעובד בדרך כלשהי והמשמש למאכל אדם;

"בעל חיים" – יונק, עוף, דג או בעל חיים אחר שבשרו מוצג למכירה;

"העירייה" – עיריית לוד;

"מוצרי בשר" – בשר ומוצרי מזון המכילים בשר, לרבות –

(1) המבורגר, קבאב, נקניקיות או שוארמה;

(2) עופות בגריל, מבושלים או מעושנים;

(3) נקניק לסוגיו, יבש, מתובל, מעושן, ממרח או מבושל;

(4) דגים מלוחים או מעושנים למיניהם או סלט דגים;

(5) תבשילים, סלטים או ממרחים המכילים בשר;

"מכירה" – לרבות ייצור לשם מכירה במקום, עיבוד, אחסון, החזקה, הצעה או הצגה למכירה של מוצרי מזון, בין שנמכרו ובין שלא נמכרו;

"עוף" – עוף בית, עוף בר או ציפור, המוצגים למכירה לצורך מאכל;

"עסק" – מקום המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר, לטיפול בהם או להובלתם, לרבות עסקים המפורטים בפריטים 11, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 182, 184, 185, 186, ו-186א בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל"ג-1973 (להלן – תוספת לצו רישוי עסקים).

"עוסק" – אחד או יותר מאלה:

(1) בעל רישיון לעסוק בעסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים);

(2) המחזיק בפועל בעסק;

(3) אחראי על עסק;

(4) שותף פעיל בעסק;

(5) אדם אחר העובד בעסק;

"צרכן" – מי שקונה או רוכש באופן אחר בשר, שלא כדי למכרו לאחרים;

"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"הרופא הוטרינר" – הרופא הוטרינר העירוני, לרבות אדם שהרופא הוטרינר העירוני העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 

תנאים להחזקת בשר

 

 1. (א) לא יחזיק עוסק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר להחזיק או למכור או להכניס לעסק בשר שנתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא לא עבר בדיקה מוקדמת של הרופא הוטרינר במקום שקבע או לא עבר בדיקה וטרינרית על פי דין, לרבות בדיקת משנה כמשמעותה בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, או אינו מלווה בתעודה וטרינרית כמשמעותה בתקנות כאמור או שלא נבדק לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א-1981;

(2) הוא אינו ראוי למאכל אדם;

(3) הוא מזוהם;

(4) הוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינר;

(5) הוא אינו נושא חותמת או סימן היכר אחר המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת על פי-דין.

(6) הוא עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי;

(7) הוא מחוץ לשטח החנות;

(8) הוא מחוץ למקרר או למקפיא;

(9) הוא במקרר שאינו מצויד במד קור תקין או שהטמפרטורה בו עולה על 4 מעלות צלזיוס (להלן – המקרר);

(10) הוא במקפיא שאינו מצויד במד קור תקין או שהטמפרטורה בו היא מעל מינוס 18 מעלות צלסיוס (להלן – המקפיא);

(11) הוא מעיים או קיבות בקר או חלקיהם, שלא נשטפו ונוקו לחלוטין מתוכנם לפני הכנסתם לעסק ואינם מוחזקים במכלים נפרדים או במקרר נפרד;

(12) הוא עוף שלא נמרט ורוקן מקרביו במשחטה;

(13) אסור למכרו לפי כל דין או פג התאריך האחרון לשיווקו.

(ב) הרופא הוטרינר יקבע אם נתקיים האמור בסעיף קטן (א)(2), (3), (4) או (6), בהתאם לתוצאות הבדיקות שהורה לעשות.

 

אריזת בשר

 

 1. לא יאפשר עוסק לקונה גישה לבשר שאינו ארוז מכל צדדיו בחומר אריזה שאינו סופג נוזלים.

 

אחסון בשר

 

 1. (א) עוסק יאחסן בשר במקרר או במקפיא באופן שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרד או בחדר קירור על מדפים או ווים נפרדים, עד למכירתו לצרכן.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על מוצר בשר שעקב תהליך עיבודו לא נדרש לגביו אחסון בתנאי קירור.

 

תנאים להפעלת עסק

 

 1. (א) לא ישתמש אדם בעסק, למטרה כלשהי, בלוחות או במשטחי חיתוך וביתור העשויים מעץ או מקרטון.

(ב) לא יימצאו בעסק מכונות ורהיטים שאינם מיועדים לצורכי העסק או שאינם תקינים לשימוש.

(ג) לא יוחזקו בעסק למשמרת או למטרה אחרת סחורות או חפצים שאינם מהווים חלק מהעסק או שהוכנסו אליו שלא לצורכי מכירת בשר.

(ד) רבע משטח העסק לפחות יהיה פנוי מכל חפץ וישמש להמתנת קונים בלבד.

 

תנאים תברואיים מיוחדים

 

 1. (א) אדם העובד בעסק ילבש בכל שעות העבודה בו חלוק נקי ששרווליו קצרים ויחגור סינר עשוי גומי או חומר אחר שאינו סופג נוזלים וניתן לניקוי בנקל, שאורכו עד למטה מהברכיים, וכן יחבוש כיסוי ראש נקי המכסה את כל שיער ראשו, ויהיה מגולח, למעט מי שמגדל זקן, ציפורניו יהיו גזוזות ולא יהיו על פניו וידיו פצעים מוגלתיים.

(ב) ייוחד מקום בעסק לתליית בגדי העובדים.

(ג) בכל עסק יותקן כיור מסוג ובמידות, שאישר מראש הרופא הוטרינר, ומעליו יותקן ברז מים חמים זורמים; סמוך לכיור יהיה בכל עת סבון ויוצב מיתקן שעליו מגבות נייר.

(ד) עוסק חייב לנהל ולהחזיק את עסקו לפי התנים התברואיים המיוחדים שנקבעו בסעיף זה והמהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק.

 

הובלת בשר

 

 1. לא ימסור עוסק בשר להובלה ולא יעמיס ולא ישווק בשר, אלא ברכב שבעלו או מפעילו מחזיק ברישיון עסק להובלת בשר.

 

טיפול בדגים

 

 1. (א) בחנות שבה נמכרים דגים לא קפואים, יוקצה מקום מיוחד בשטח של 3 מטרים רבועים לפחות לניקוי הרגים, ובלבד שיתקיימו בה תנאים אלה:

(1) יהיה במקום מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים;

(2) ניקוי הדגים ייעשה אך ורק על גבי שולחן מנירוסטה אשר יוצב במקום מיוחד לכך;

(3) הדגים יוחזקו כשהם מקוררים במקרר או בקרח.

(ב) בחנות שבה נמכרים דגים חיים יוחזקו הדגים בבריכה מיוחדת המכילה מים זורמים והיא מחוברת לרשת הביוב; ממדי הבריכה, מיקומה והחומרים מהם היא בנויה, ייקבעו מראש בידי הרופא הוטרינר.

 

פסילת מוצרי מזון והשמדתם

 

 1. (א) מצא הרופא הוטרינר לאחר בדיקה כי בבשר שהוצג למכירה לא נתקיימו הוראות סעיף 2 (א), כולן או מקצתן, רשאי הוא לתפוס, להחרים, לפסול, לסלק או לבער את הבשר, וכן רשאי הוא לצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם או להתיר את השימוש בו לצורך אחר.

(ב) השמדת בשר תבוצע בנוכחות הרופא הוטרינר שבדק אותו או בנוכחות אדם שהוא הרשה לכך בכתב.

(ג) לא ישולם פיצוי כלשו בעד בשר שהושמד כאמור.

(ד) בהוצאות שהוציאה העירייה להובלת הבשר לשם ביעורו ולביעור הבשר או להשמדתו יישא האחראי על אותו עסק; אישור בכתב מאת הרופא הוטרינר בדבר סכום ההוצאות כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר.

 

סמכויות ראש העירייה והרופא הוטרינר

 

 1. (א) ראש העירייה או הרופא הוטרינר רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק שמוכרים בו בשר כדי –

(1) לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לשם בדיקה;

(2) לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת;

(3) לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר לצורכי בדיקה;

(4) לברר אם נעשה מעשה שיש בו משום הפרת הוראות חוק עזר זה, ולנקוט אמצעים הדרושים לקיומו.

(5) לדרוש ביצוע שינויים, תיקונים, ניקוי, החלפת אבזרים או ציוד, ודרישה אחרת הנובעת ממצבו התברואי של העסק.

(ב) תשלום הוצאות בדיקה מעבדתית של בשר לפי סעיף קטן (א)(1) יחול על העוסק; אישור בכתב מאת הרופא הוטרינר או מאת מבצע הבדיקה בדבר סכום ההוצאות, יהווה ראיה לכאורה לדבר.

 

אגרות

 

 1. (א) בעד בדיקות משנה של בשר ומוצרי בשר ובדיקות דגים תגבה העירייה אגרות לפי התקנות כאמור בסעיף 2(א)(1).

(ב) תשלום הוצאות בדיקה מעבדתית של בשר, בעסק כאמור בפריט 173 בתוספת לצו רישוי עסקים, יחולו על העוסק; אישור בכתב מאת הרופא הוטרינר או מאת מבצע הבדיקה בדבר סכום ההוצאות, יהווה ראיה לכאורה לדבר.

 

איסור הפרעה

 

 1. לא יפריע אדם לראש העירייה או לרופא הוטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

 

שמירת דינים

 

 1. אין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות כל חיקוק אחר אלא להוסיף עליהן.

 

כ"א באייר התשנ"ד (2 במאי 1994)

 

 

                                                                                    מקסים לוי

                                                                                    ראש עיריית לוד