פורסם: חש"ם 96, תשמ"ב (11.10.1981), עמ' 2

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"חפצים מיושנים" – חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות שלד כלי רכב וחלקיו, מכונה וחלקי, תנור, מקרר, מקרר חשמלי, בוילר, דוד, דוד שמש, אסלה, אמבטיה, רהיטים, או חלק מהם;

"מקום פרטי" – חצר, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט ומקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירות מגורים;

"מקום ציבורי" – כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או משתמש או עובר בו למעשה;

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 

איסור זריקת חפצים מיושנים

 

  1. לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק, ולא ירשה לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו של אותו חפץ מיושן ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 

פינוי חפצים מיושנים

 

  1. כל אחד מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שיקבע ראש העירייה:

(1) אדם המוכר, המרכיב, או המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;

(2) בעלם של חפצים מיושנים;

(3) כל מי שברשותו חפצים מיושנים.

 

הודעה לסילוק חפצים מיושנים

 

  1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים בכך לפנות חפצים מיושנים לפי הוראות חוק עזר זה, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם פינוי החפצים המיושנים בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

(ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) מי שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 

פינוי חפצים מיושנים על ידי העירייה

 

  1. לא קיים אדם החייב לפנות חפצים מיושנים את דרישת ראש העירייה בהודעה לפי סעיף 4 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית העירייה לבצע את העבודה הדרושה לפינוי החפצים המיושנים ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים החייבים לפנות את החפצים המיושנים, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 

מסירת הודעות

 

  1. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם, או אם ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום הערוך לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על החפץ שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

רשות כניסה

 

  1. ראש העירייה רשאי להיכנס לכל מקום ציבורי או פרטי בתחום העירייה ולבדוק ולעשות את כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לקיומו.

 

עונשין

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת – 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה או אחרי הרשעתו.

 

תחילה

 

  1. תחילתו של חוק עזר זה שלושים ימים מיום פרסומו.

 

נתאשר.

 

ג' באב התשמ"א (3 באוגוסט 1981)

 

 

                                                                                                משה אפרת

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                        יוסף בורג

                        שר הפנים