פורסם: ק"ת 3443, תשל"ו (8.12.1975), עמ' 638

תיקונים: חש"ם 224, תשמ"ד (15.5.1984), עמ' 488

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

"נכס" – בנין או מגרש;

"בעל" – אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר-משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;

"מחזיק" – אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"בנין" – כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כל שהיא וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה;

"שטח בנוי" – שטח שהעירייה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז המרכז, כעל שטח בנוי לענין חוק עזר זה;

"מגרש" – קרקע פנויה בשטח בנוי;

"העירייה" – עיריית לוד;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מפקח" – אדם שמינתה אותו העירייה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה לרבות אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 

דרישה לניקוי תיקון: תשמ"ד

 

 1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל המגרש לנקות את המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר ואת הכניסה לבנין.

(ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו.

 

חובה למלא אחרי ההודעה

 

 1. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2 חייב למלא אחריה.

 

ניקוי על ידי העירייה

 

 1. לא מילא בעל הנכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש העירייה כאמור בסעיף 3 או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית העירייה לבצע את הניקוי ולגבות הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 

אגרת ניקוי

 

 1. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי בידי העירייה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

(ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם מאת בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי חצר תשולם בשיעור של 1/3 מאת בעל הבנין ובשיעור 2/3 מאת המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם; לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 

אישור כניסה

 

 1. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי לברר את מצב הניקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העירייה כאמור בסעיף 2.

(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

מסירת הודעה

 

 1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום העירייה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 

עונשין

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 600 שקלים חדשים.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), תשל"ו-1975".

 

 

תוספת

 

(סעיף 5)

 

תחילה ביום 15.5.1984 חש"ם 224

 

 

                                                                                    אגרת ניקוי בשקלים

 

בעד ניקוי מגרש ששטחו – עד 500 מ"ר                                   300

בעד 500 מ"ר נוספים או חלק מהם                                         240

בעד ניקוי חצר ששטחה – עד חצי דונם                                    300

בעד כל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם                                     240

בעד ניקוי כניסה לבנין, לכל דירה                                            240

 

נתאשר.

 

ט' בכסלו תשל"ו (13 בנובמבר 1975)

 

                                               

 

                                                                                    צבי איצקוביץ

                                                                                    ראש עיריית לוד

 

 

            יוסף בורג

            שר הפנים

 

טור א'                                                                                        טור ב'

 

חוק עזר לגבעתיים (החזקת מקלטים),התשל"ו-1975                               3

חוק עזר לגבעתיים (עקירת עצים),התשמ"א-1980                                  0

 

נתאשר.

 

כ"ו באדר א' התשמ"ד (29 בפברואר 1984)

 

 

                                                                                                יצחק ירון

                                                                                                ראש עיריית גבעתיים

 

                                    יוסף בורג

                                    שר הפנים

 

 

 

חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים) (תיקון), התשמ"ד-1984

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת לוד חוק עזר זה:

 

תיקון סעיף 2

 1. בסעיף 2 (א) לחוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), התשל"ו-1975 (להלן – חוק העזר העיקרי), בסופו יבוא "ואת הכניסה לבנין".

החלפת התוספת

 1. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 

"תוספת

 

(סעיף 5)

 

 

                                                                                                אגרת ניקוי בשקלים

           

בעד ניקוי מגרש ששטחו – עד 50 מ"ר                                                300

בעד 500 מ"ר נוספים או חלק מהם                                                     240

בעד ניקוי חצר ששטחה – עד חצי דונם                                                300

בעד כל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם                                                 240

בעד ניקוי כניסה לבנין, לכל דירה                                                        240"

 

נתאשר.

כ"ח באדר א' התשמ"ד (2 במרס 1984)

 

                                                                                                משה אפרת

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                                    יוסף בורג

                                    שר הפנים

 

 

חוק עזר ללוד (ניקוי מגרשים וחצרות וכניסות לבניינים (תיקון) התשמ"ד-1984

 

בתוקף סמכותה לפי ס' 250 ו-251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה;

 

תיקון ס' 2

 1. בסעיף 2 לחוק העזר ללוד (ניקוי מגרשים חצרות וכניסות לבניינים) תשל"ו 1975 (להלן חוק העזר העיקרי) בסופו יבוא; "או את הכניסה לבנין".

החלפת התוספת

 1. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 

"תוספת

 

(סעיף 5)

 

 

                                                                                    אגרת ניקוי בשקלים

 

בעד ניקוי מגרש ששטחו עד 500 מ"ר                                      360

בעד כל 500 מ"ר נוספים או חלק מהם                                     240

בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם                                       360

בעד כל 500 מ"ר או חלק מהם                                              240

בעד ניקוי הכניסה לבנין, לכל דירה                                          240"

 

נתאשר;

 

 

                        יוסף בורג                                     מ. לוי

                        שר הפנים                                               ראש עיריית לוד