פורסם: ק"ת 291, תש"יב (7.8.1952), עמ' 1273

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

איסור הקמת רעש

 

  1. (א) לא יעורר אדם בתחום עיריית לוד רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה, שיש בו משום הפרעה לאדם הגר בקרבת מקום או לעוברים ושבים, בין שעורר את הרעש בכלי נגינה ובין בצפירה, בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עובדיהם של מפעלים, בתי עסק ומקומות שניתן עליהם רישיון לעסוק בתעשיה או בעסק או במלאכה, כשהם מעוררים רעש לצורך ביצוע העבודה באותו מפעל, בית עסק או מקום, ובלבד שהרעש לא יהיה יותר על הדרוש לשם ביצוע העבודה כאמור.

(ג) מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מעורר רעש כאמור בסעיף קטן (א).

 

עונשים

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס עד 100 ל"י.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לוד (מניעת רעש), תשי"ב-1952".

 

נתאשר.

 

ט"ו בתמוז תשי"ב (8 ביולי 1952)

 

 

                                                                                                פסח לב

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                                    משה שפירא

                                    שר הפנים