פורסם: חש"ם 350, תשמ"ח (10.12.1987), עמ' 120

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 262 (ב) לפקודת העיריות, אני מודיע כי עיריית לוד אימצה את חוק העזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981.

 

כ"ו באלול התשמ"ז (20 בספטמבר 1977)

 

 

 

 

 

                                                                                                יצחק שמיר

                                                                                    ראש הממשלה ושר הפנים

 

 

 

חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981

 

בתוקף סמכויותי לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 262 לפקודת העיריות, ובהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"ביוב" - כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן חוק הרשויות המקומיות (ביוב));

"היתר" -היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה, שנתן ראש רשות מקומית בכתב, לענין חוק עזר זה;

"הזרמת שפכים" או "הזרמה" -הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או באמצעותה;

"מחזיק", לענין מפעל תעשיה -מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר;

"מערכת ביוב" -כמשמעות "ביוב" בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), לרבות קווים ביבים, מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק;

"מפעל תעשיה" או "מפעל" -כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים וחומרים, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד, להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה;

"מפעל טעון היתר" -מפעל תעשיה הצורך יותר מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה, או מפעל תעשיה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר ראש הרשות המקומית קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר;

"מפעל מבוקר" -מפעל תעשיה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר לדעת ראש הרשות המקומית תהליכי הייצור או החומרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה;

"מפקח" -מי שראש הרשות המקומית מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה;

"ראש הרשות המקומית" -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רשות מקומית" -עירייה, מועצה אזורית או איגוד ערים;

"שפכי תעשיה" או "שפכים" -פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה.

 

איסור הזרמת שפכים מזיקים

2 בעל או מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו לביוב, שפכי תעשיה -

(1) באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו;

(2) בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור;

(3) ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר -אם היה המפעל טעון היתר -או בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה.

 

 

דרישות למתן היתר

 

  1. בלי לגרוע מן האמור בסעיף 2, לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב אם לא התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה.

 

עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן

 

4 (א) מחזיק מפעל תעשיה הטעון היתר יגיש לראש הרשות המקומית, אחת לשנה לצורך קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו. 

(ב) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א), יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מכל מבוקר לראש הרשות המקומית תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו, בכל עת שיידרש בכתב מאת ראש הרשות המקומית לערוך בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיהן.

 

 

(ג) עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ראש הרשות המקומית.

 

 

(ד) אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש הרשות המקומית והמפקח כמפורט בסעיף 5.

 

 

עריכת בדיקות שפכים בידי הרשות המקומית

5(א) ראש הרשות המקומית רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, להורות על ביצוע בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו כאמור בסעיף קטן (ב), ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות. 

(ב) מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של שפכי התעשיה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה.

 

שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר

6 (א) ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע, על פי תוצאות בדיקות שפכים שהוגשו לו או שבוצעו מטעמו, כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר; משקבע כן -יודיע על כך בכתב למחזיק המפעל. 

(ב) מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו עליו ההוראות המחייבות לענין מפעל טעון היתר.

 

אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה

7 (א) מחזיק מפעל טעון היתר ישלם לראש הרשות המקומית אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה (להלן -אגרה).

(ב) את שיעור האגרה ואופן התשלום תקבע הרשות המקומית.

 

 

 

איסור הפרעה לבעל סמכות

 

  1. לא יפריע אדם לראש הרשות המקומית או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

 

הודעה בדבר שינוי

9 מחזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש הרשות המקומית על כל שינוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם, אם השינוי עלול לגרום להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 

 

סמכות שינוי היתר או הודעה

 

  1. נתן ראש הרשות המקומית היתר או הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים.

 

מסירת הודעה

11 מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים.

 

עונשין

12 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -קנס 1000 שקלים, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמך.

 

 

 

 

 

תוספת

(סעיף 3)

תנאים מחייבים לענין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביוב

 

שפכי תעשיה לא יכילו:

 

(א) בנזין, בנזן (C6 H6), נפט, ממיסים כגון פחמן טטרא-כלורי, כלורופורים, מתילן כלורי, טרי-כלורו-אתילן, אתנים הלוגניים, ודומיהם, וכן שמן בעירה או כל נוזל, מוצק או גז העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב;

 

 

(ב) פסולת נוזלית בעלת הגבה (PH) הנמוכה מ-6.0 או הגבוהה מ-9.0;

 

 

(ג) מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום להפרעה בתקינות תהליך הטיהור, כגון: שאריות "עוגת סינון", אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שארית עיבוד שבבי בתעשיה, שארית גזם נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, צלחות מנייר ופלסטיק, שקיות לחלב, או מוצרים דומים מנייר ופלסטיק, שלמים, וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ;

 

 

(ד) מים שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום, ניקוז תת קרקעי, ניקוז גגות, חצרות או בריכות, אלא על פי אישור מיוחד;

 

 

(ה) מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא על פי אישור מיוחד;

 

 

(ו) שמני מאכל, בריכוז כולל העולה על 100 מיליגרם/ליטר ("מיצוי הקסן"), שומנים וחומר דמוי גריז כגון: שומן מהחי, חלב, שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי; וכן שפכים המכילים כמות נמוכה מ-100 מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב;

 

 

(ז) שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים, המכונים "שמן-מסיס" היוצרים תרחיפים יציבים במים, או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן אדמה בריכוז העולה על 20 מיליגרם/ליטר;

 

 

(ח) ציאנידים כ-CN ותרכובת ציאונוגן העשויים ליצור מימן-ציאניד, בסביבה חומצית, בריכוז מעל 2.0 מיליגרם/ליטר;

 

 

(ט) כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים, בריכוז העולה על 3500 מיליגרם/ליטר; וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך מ-3500 מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב;

 

 

(י) כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על 1000 מיליגרם/ליטר;

 

 

(יא) צריכת חמצן כימית (צח"כ) העולה על 2000 מיליגרם/ליטר;

 

 

(יב) חמרים העשויים לגרום לריח חריף;

 

 

(יג) סולפידים מומסים בריכוז העולה על 0.1 מיליגרם/ליטר;

 

 

(יד) פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על 45 מעלות צלסיוס;

 

 

(טו) פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות צלסיוס ל-40 מעלות צלסיוס;

 

(טז) תרכובת פחמימנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בריכוז העולה על 0.02 מיליגרם/ליטר;

 

 

(יז) כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על 3.0 מיליגרם/ליטר;

 

 

(יח) מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ;

 

 

(יט) סולפטים בריכה העולה ב-200 מיליגרם/ליטר כ-SO4 מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל, ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים על 500 מיליגרם/ליטר כ-SO4;

 

 

(כ) כלורידים בריכוז העולה ב-200 מיליגרם/ליטר כ-CI מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל;

 

(כא) פלואורידים בריכוז העולה על 1.0 מיליגרם/ליטר;

 

 

(כב) דטרגנטים המכונים "קשים" בריכוז העולה על 1 מיליגרם/ליטר ודטרגנטים המכונים "רכים" בריכוז העולה על 40 מיליגרם/ליטר;

 

 

(כג) פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3 מיליגרם/ליטר;

 

 

(כד) מי קירור מוחזרים או תימלחות;

 

 

(כה) בנוסף לאמור לעיל לא יכילו שפכים חומרים כמפורט להלן בריכוזים העולים על הריכוזים הרשומים לצידם:

 

  

                                    מיליגרם/ליטר

 

אבץ                               5.0                                כ-ZN

ארסן                              0.25                              כ-AS

בורון                              3.0                                כ-B

בריליום                           0.50                              כ-BE

ונדיום                             0.50                              כ-V

חמרן                              25.0                              כ-AI

כסף                               0.05                              כ-AG

כספית                            0.005                            כ-HG

כרום                              0.25                              כ-CR

ליטיום                            0.3                                כ-LI

מוליבדן                          0.05                              כ-MO

מנגן                               1.0                                כ-MG

נחושת                            1.0                                כ-CU

ניקל                               1.0                                כ-NI

סלניום                            0.05                              כ-SE

עופרת                            0.25                              כ-PB

קדמיום                           0.05                              כ-CD

קובלט                            0.25                              כ-CO

 

 

ג' באלול התשמ"א (2 בספטמבר 1981)

 

 

                                                                                    יוסף בורג

                                                                                    שר הפנים