חוק עזר ללוד (הדברת מזיקים), תשל"ג-1972

 

פורסם: ק"ת 2936, תשל"ג (23.11.1972), עמ' 335

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 254 ו-255 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות -

 

  1. בחוק עזר זה -

"בעל נכסים" - אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה,בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

"העירייה" - עיריית לוד;

"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

"מזיק" - כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, קרצית הבקר, יתושים, זבובי בית, זבוב סוס, זבוב ים התיכון, חולדות, נברנים, עכברים;

"מדביר חולדות" - מי שבידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, המתיר לו להשמיד מכרסמים;

"מפקח" - מנהל מחלקת התברואה בעירייה או עובד עירייה אחר שהעירייה מינתה אותו למלא תפקיד של מפקח;

"נכסים" - קרקע שבתחום העירייה בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית;

"ראש העירייה" - לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 

חובה להדביר מזיקים

 

  1. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 

הוראות להדברת מזיקים

 

  1. (א) ראש העירייה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לכך, בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה, אולם לא ידביר אדם חולדות ועכברים בחמרים רעילים, אלא באמצעות מדביר חולדות.

(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 

הדברה על ידי העירייה

 

  1. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העירייה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העירייה לבצע את העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 

סמכויות ראש העירייה והמפקח

 

  1. (א) ראש העירייה או המפקח רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם לראש העירייה או למפקח ולא ימנע אותם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).

 

מסירת הודעה

 

  1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא  מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 

עונשין

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 600 שקלים חדשים, ואם עבר על הוראות סעיף 3(ג) והעירייה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והייתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה, או אחרי הרשעתו.

 

ביטול

 

  1. חוק עזר ללוד (הדברת מזיקים), תשכ"ח-1967- בטל.

 

השם

 

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (הדברת מזיקים), תשל"ג-1972".

 

נתאשר.

 

י"ז בחשוון תשל"ג (25 באוקטובר 1972)

 

                                                            צבי איצקוביץ

                                                            ראש עיריית לוד

                                    יוסף בורג

                                    שר הפנים