פורסם: ק"ת 292, תשי"ב (14.8.1952), עמ' 1296

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

פירושים

 

 1. בחוק עזר זה -

"המועצה" פירושו -מועצת העירייה;

"העירייה" פירושו - עיריית לוד;

"צמח" פירושו- עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או בגן ציבורי, וכל חלק מהם;

"רחוב" פירושו - רחוב הנמצא בתחום העירייה, לרבות רחבה, כיכר ומגרש שבבעלות העירייה וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום העירייה;

"גן" פירושו  גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום העירייה;

"ממונה על ילד" פירושו -אדם שילד בגיל פחות מ-14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

 

השחתת צמחים

 

 1. לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו, ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא ידרוך עליו ולא יזיקנו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 

כניסה למקום גדור

 

 1. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 

משחקים

 

 1. לא ישחק אדם בכדור משחק -

(1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה;

(2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 

טיפוס על עצים

 

 1. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 

 

קשירת בעלי חיים לעצים

 

 1. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או סורג שהוקמו בגן או שהוקמו ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

 

הכנסת בעלי חיים

 

 1. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

 

נהיגת בעלי חיים בתחום העירייה

 

 1. בהמות העוברות בתוך תחום העירייה, ימנע אותם האדם ששמירתן עליו מלפגוע בצמח.

 

ילדים

 

 1. ממונה על ילד ימנענו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 

עונשים

 

 1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס עד - 600 שקלים חדשים.

 

השם

 

 1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (הגנה על הצומח), תשי"ב-1952".

 

נתאשר.

 

כ"ח בתמוז תשי"ב (21 ביולי 1952)

 

 

                                                                                                פסח לב

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

                        משה שפירא

                        שר הפנים