פורסם: תש"ם 120, תשמ"ב (8.3.1982), עמ' 524

 

בהתאם לסעיף 262 לפקודת העיריות, אני מודיע כי מועצת עיריית לוד אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), התש"ם-1980.

 

כ"ג בטבת התשמ"ב (18 בינואר 1982)

 

 

 

                                                                                                יוסף בורג

           

                                                                                                שר הפנים

 

 

מדור לשלטון מקומי

 

חוק עזר לדוגמה לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש"ם-1980

 

לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

 

"אדם" -אחד או יותר מאלה:

 

(1) בעל הדוכן;

(2) המחזיק למעשה בדוכן;

(3) אחראי למכירת טובין מעל גבי דוכן;

(4) שותף פעיל למכירת טובין מעל גבי דוכן;

(5) כל אדם אחר המוכר טובין מעל גבי דוכן;

 

"גדר בטחון" -מגן מברזל או גדר רשת לדוכנים על פי מפרט הנמצא במשרד מהנדס העירייה;

"דוכן" -לרבות כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;

"הודעה" -לרבות דרישה;

"חצר השוק" -לרבות הרחבה הנמצאת בקרבת השוק;

"טובין" -פירות, ירקות, בשר, דגים, משקאות או שאר צרכי מזון וכן סחורות אחרות שמוכרים מעל גבי דוכן;

"מדרכה" -מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;

"מוכר" -לרבות המציג טובין למכירה בין שמכרן ובין שלא מכרן;

"מועצה" -מועצת העירייה;

"מהנדס העירייה" -המהנדס שהתמנה לעירייה לפי סעיף 167(א) לפקודת העיריות;

"מזון" -כל דבר המשמש למאכל או למשקה לאדם או לבעל חיים;

"מפקח" -מי שראש העירייה מינה אותו בכתב להיות מפקח לענין הוראות חוק עזר זה;

"סחורה" -לרבות כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים למעט מזון;

"ראש העירייה" -לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" -דרך, נתיב להולכי רגל, כביש, גשר, מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, רחבה, כיכר או גן, וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;

"שוק" -כל מקום שהוא שוק ציבורי לצורך סעיף 239 לפקודת העיריות, ושהמועצה אישרה אותו כשוק, וכן תא, מדרכה או רחוב שבתחום העירייה שעליהן הציב אדם דוכן;

"תא" -חנות בשוק שיוחדה למכירת טובין, לרבות השטח שעליו הוצב דוכן.

 

 דרישת גידור דוכן

2 (א) כל אדם המוכר טובין מעל גבי דוכן שהוצב בשוק, יתקין גדר בטחון בהתאם לדרישת המפקח, אם סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה לציבור ולביטחונו. 

(ב) המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם האמור בסעיף קטן (א) להתקין גדר בטחון לדוכנו.

 

 

(ג) ההודעה לפי סעיף קטן (ב) תכלול את התנאים, הפרטים, הצורה, המקום והאופן להתקנת גדר הביטחון לדוכן ואת התקופה שיש לבצעה.

 

 

(ד) כל מי שנמסרה לו הודעה לפי הסעיפים הקטנים (ב) ו-(ג), חייב למלא אחריה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח, תוך הזמן שנקבע על ידו, הכל כאמור בהודעה.

 

 

(ה) תוקפה של ההודעה כאמור בסעיף זה הוא עד למילויה.

 

 

התקנת גדר בטחון בידי העירייה

 

3 (א) לא קיים אדם את הדרישה שבהודעה כאמור בסעיף 2, או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים, הפרטים, הצורה והאופן המפורטים בה, או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בה, רשאי ראש העירייה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה העירייה לשם כך. 

(ב) תעודה מאת ראש העירייה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה בדבר גובה ההוצאות;

 

 

(ג) ביצוע כאמור בסעיף קטן (א) לא יגרע מאחריותו של האדם לפי סעיף 2.

 

 

סמכויות המפקח

4 המפקח רשאי לגשת בכל עת סבירה לדוכן, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל הצעדים הדרושים לקיומן לרבות סילוק הדוכן והטובין שעליו.

 

 

 

מסירת הודעה

 

5   מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם ניתנה באחת הדרכים האלה:

(1) נמסרה לאותו אדם, או במקום מגוריו הרגיל או הידוע לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או למי שעובד עם בן משפחתו או מוסמך על ידיו;

(2) הונחה במקום מגוריו של אותו אדם או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;

(3) נשלחה בדואר במכתב רשום ומשולם מראש, לפי מען אותו אדם, במקום מגוריו או במקום עסקו, הרגילים או הידועים לאחרונה;

(4) הודבקה במקום בולט בדוכן שאליו מתייחסת ההודעה.

 

 

איסור הפרעה

 

  1. לא יפריע אדם לראש העירייה או למפקח בביצוע סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 

עונשין

 

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת – קנס נוסף של 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי תום המועד המצוין. בהודעה שנמסרה לו בכתב מאת ראש העירייה או המפקח או אחרי הרשעתו.

 

שמירת דינים

 

  1. אין חוק עזר זה גורע מכל חיקוק אחר, אלא הוא בא להוסיף עליו.

 

 

ח' באב תש"ם (21 ביולי 1980)

 

 

                                                                        יוסף בורג

                                                                        שר הפנים