בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

1. בחוק עזר זה.

"העירייה"

עיריית לוד

"תעודה"

אישור בכתב בכל עניין שבסמכות העירייה.

מתן תעודה

2. ראש העירייה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

אגרה

3. (א) המבקש מראש העירייה תעודה, ישלם לעירייה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 

(ב) העירייה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, חינוך אודות שמטרתו אינה הפקת רווחים.

הצמדה למדד

4. שיעורי האגרה הנקובים בתוספת יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העלאה) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה שקדם לו.

הוראת שעה

5. על אף האמור בסעיף 4, יועלו שיעורי האגרה הנקובים בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1998. 

ביטול 

6. חוק עזר ללוד (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז-1967 – בטל.  

תוספת

 

 

1. תעודה 

האגרה בש"ח

(1) בעניין הנוגע למקרקעין, ירושות, לכל חלקה או דירה

 50

(2) בכל עניין אחר

 35

2. העתק תעודה

 25

 

                                                                                                   פנחס עידן

                                                                                                   ראש העיר

 

* דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197

** ק"ת 2003, תשכ"ז, עמ' 1497