בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), וסעיפים 17 ו-37 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן - חוק הביוב), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

  1. בחוק עזר זה -

"אגרת ביוב" או "אגרה" - אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות החזקת ביוב כאמור בסעיף 37 לחוק הביוב;

"אדמה חקלאית" - כמשמעותה בסעיף 269 לפקודה, ושייעודה הוא לחקלאות על פי תכנית שבתוקף, ולרבות בנין שעל אדמה כאמור, ובלבד שאין משתמשים בה למטרה אחרת;

לענין זה, "תכנית" כמשמעה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון);

"ביוב", "ביב פרטי", "ביב ציבורי", "ביב מאסף", "נכס", "בעל" ו"מחזיק", של נכס – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביוב;

"בנין" - מבנה בתחום העיריה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור  של קבע;

"דמי השתתפות" - דמי השתתפות להתקנת ביוב לפי חוק עזר ללוד (בניית ביבים), התשי"ג-1951, או כל חוק עזר שקדם לו;

"דמי פיתוח" - דמי פיתוח המשולמים למינהל מקרקעי ישראל או למי מטעמו מכוח הסכם;

"החזקת ביוב" - כמשמעה בסעיף 10 לחוק הביוב, ולרבות בל פעולה הדרושה לאחזקתה ולשמירתה התקינה של מערכת הביוב העירונית;

"היטל ביוב" או "היטל" - היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת ביוב או של קנייתו לפי סיעף 17 לחוק הביוב;

"היטל קודם" - היטל לפי חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967, או כל חוק עזר אחר שקדם         לו;

"היתר בניה", "סטיה מהיתר" ו"שימוש חורג" - במשמעותם בחוק התכנון;

"המהנדס" - מהנדס העירייה, לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"העירייה" - עיריית לוד על אורגניה המוסמכים;

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים" ו"ריבית" - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית  והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"התקנת ביוב" - כמשמעה בסעיף 3 לחוק הביוב, ולרבות -

(1) עריכתה של תכנית ביוב;

(2) התקנת מיתקני ביוב וביצוע פעולות הדרושות להתקנת מערכת הביוב       העירונית;

(3) פיקוח והשגחה על התקנת מערכת הביוב העירונית;

"יציע", "מרפסת", "מרתף" ו"עליית גג" - כמשמעותם בסעיף 1.00.1 לסימן א' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות היתר בניה);

"מערכת ביוב" ו"מפעל טעון היתר" - כהגדרתם בחוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981;

"נכס למגורים" - נכס המשמש על פי הרשאה בדין למגורים או המיועד לשמש למגורים;

"נכס אחר" - נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה  שאינה למגורים, לרבות בנין המשמש או המיועד לשמש למטרה כאמור;

"נפח בנין" - הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של הקומה הנמדד במ"א, לפי כללי המדידה הקבועים בסעיף 8.מ1.0 לסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

"קומה" - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, על פי גובהו המזערי של אותו חלל כקבוע בתקנות היתר בניה, ולרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"ראש העירייה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"שטח בנין" - הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין;

"שטח קומה" - מספר המ"ר הכולל של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"שטח קרקע" - שטחה הכולל של הקרקע בנכס, לרבות קרקע שעליה ניצב בנין;

"שלב ביוב" - ביב ציבורי, ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה או מיתקנים אחרים כמשמעותם לפי חוק הביוב ולפי חוק עזר זה;

"תעוגת העברה לרשם המקרקעין" - כאמור בסעיף 324 לפקודה;

"שיעורי ההיטל שבתוקף" ו"שיעורי האגרה  שבתוקף" - סכומי ההיטל או האגרה שבתוספת, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה.

 

היטל ביוב

2 (א) היטל ביוב נועד לכיסוי הוצאות התקנת כלל הביוב העירוני או קנייתו. בלא זיקה לעלות ההתקנה או הקניה של שלבי ביוב המשמשים את נכס החייב דווקא.

 

 

(ב) היטל ביוב יוטל על בעל נכס -

(1) בעקבות התקנתו או קנייתו, או קבלת החלטת העירייה על התקנה או קניה של שלב ביוב אשר ישמש את נכסו במישרין או בעקיפין;

(2) בשל הוספת בניה או בניה חדשה בנכס;

(3) בשל שינוי ייעודה של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית.

 

 

אופן תשלום ההיטל

 

3 (א) היטל ביוב יחושב על פי שטח הקרקע בנכס, וכן על פי שטחו או נפחו של בנין שבו, לפי הענין. כאמור בסעיפים 4 ו-5, והוא ישולם לפי שיעורי ההיטל שבתוקף. 

(ב) לצורך תשלום ההיטל. תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום כאמור בסעיף 28 לחוק הביוב; דרישת התשלום תימסר -

(1) בעקבות התקנה או קניה, או קבלת החלטה על התקנה או קניה של שלב ביוב אשר ישמש את נכס החייב במישרין או בעקיפין;

(2) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס;

(3) עם הגשת בקשה לחיבור ביב פרטי לביוב;

(4) עם הגשת בקשה לשינוי ייעודה של אדמה חקלאית לייעוד אחר או עם הגשת בקשה למתן היתר לשימוש חורג באדמה חקלאית;

(5) עם הגשת בקשה למתן תעודת העברה לרשם המקרקעין;

(6) עם הגשת בקשה לאישור העירייה לצורך העברת זכויות חכירה על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

 

 

(ג) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס בתשלום היטל ביוב לפי חוק עזר זה.

 

 

(ד) דרישת תשלום תיפרע כאמור בסעיף 33 לחוק הביוב, ובטרם היענות לבקשה

מהבקשות המפורטות בסעיף קטן (בX2) עד (6).

 

 

(ה) חובר ביב פרטי לביוב בידי בעל הנכס, שלא כדין - יראו את יום החיבור, כפי שייקבע בידי המהנדס, כמועד שבו קמה החבות בהיטל הביוב; נבנה בנין בנכס או הוספה בניה לנכס או נעשה שימוש חורג באדמה חקלאית, בלא היתר או בסטיה או בחריגה ממנו - יראו את יום התחלת הבניה, כפי שייקבע בידי המהנדס, במועד שבו קמה החבות בתשלום היטל הביוב; תשלום היטל ביוב לפי סעיף קטן זה ייעשה לאחר שנמסרה או נשלחה לבעל נכס דרישת תשלום, ואולם הסכום לתשלום ייקבע ויחושב על בסיס המועד להיווצרות החיוב כאמור ובכפוף להוראת סעיף ז 1(א).

 

 

(ו) לא התאפשר חיבורו של נכס למערכת הביוב, רשאי המהנדס לדחות את תשלום ההיטל בעד אותו נכס, ובלבד שמועד תשלום ההיטל יחול לא יאוחר מהיום שבו ניתן לחבר את הנכס למערכת הביוב, לפי קביעת המהנדס.

 

  

חישוב ההיטל לנכס למגורים

 

4 (א) היטל ביוב לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בננס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; ואלא השטחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס;

(2) שטחו של בנין הנמצא בנכס, לרבות  שטחם הכולל של בנין או תוספת לבנין, שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין, העתידים להיבנות, שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ב) שילם בעלו של נכס היטל קודם או דמי השתתפות או דמי פיתוח בעבור קנייתו או התקנתו של שלב ביוב (להלן - תשלום קודם), בעד שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם שטחים, שבעדם  שולם תשלום קודם, במנין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל ביוב לפי חוק עזר זה בעבור אותו שלב ביוב; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בעל נכס כאמור בתשלום היטל ביוב בעבור בניה חדשה או תוספת בניה, כמפורט בסעיף קטן (ג), וזאת בלא זיקה למועד התקנתו או קנייתו או קבלת ההחלטה על התקנתו או קנייתו של שלב הביוב המשמש את הנכס.

(ג) שילם בעל נכס בעד נכסו תשלום קודם או היטל לפי חוק עזר זה (להלן – חיוב ראשון), יחויב הוא פעם נוספת בתשלום היטל ביוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, בעד בנין חדש או תוספת בניה (להלן - בניה חדשה), לפי הענין, שנבנו בנכס או שהתבקשה בנייתם לאחר גביית החיוב הראשון: אלא שאם נבנתה הבניה החדשה או התבקשה בנייתה כאמור תחת בנין שנהרס ושולם בעדו חיוב ראשון,  יחושב ההיטל בעד הבניה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבנין שנהרס כאמור; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לגבות היטל בעבור שטח קרקע או בנין שבעדם לא שולם חיוב ראשון, וכן בעבור שלב ביוב שבעבורו לא שולם חיוב ראשון.

 

 

(ד) התברר לעירייה, לאחר גמר הבניה, כי שטח הבנין בפועל קטן מהשטח בתכניות הבניה שעל פיהן שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, על פי דרישתו ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש. הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום הפער יחושב לפי שיעורי ההיטל, כפי שהיו בתוקף במועד תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

 

חישוב ההיטל לנכס אחר

 

5 (א) היטל ביוב לנכס אחר, שגובה קומתו עד 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; השטחים שלפיהם יחושב ההיטל יהיו כאמור בסעיף 4(א).

 

 

(ב) היטל ביוב לנכס אחר, שגובה קומתו מעל 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; ואלה השטחים והנפחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס;

(2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכס, לרבות נפחם הכולל של בנין או תוספת לבנין שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) נפחו של בנק או נפחה של תוספת לבנק שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי נפחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ג) הוראות סעיף 4(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, לפי הענין, גם על חישוב היטל ביוב לנכס אחר.

 

 

חיבור ביב פרטי

 

6(א) לא יחובר ביב פרטי לביוב, אלא בידי העירייה, או לאחר מתן אישור מראש ובכתב מאת המהנדס.

 

 

(ב) בעל נכס או מחזיק בנכס המבקש לחבר ביב פרטי שבנכס לביוב, יגיש למהנדס בקשה בכתב בצירוף תכנית החיבור; היה הביוב בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת, תצורף לבקשה הסכמת אותה רשות מקומית.

 

 

(ג) המהנדס רשאי להתנות מתן אישור כאמור בסעיף קטן (א), בקיום הוראות חוק עזר זה ובקיום הוראות כל דין העוסק בהתקנת ביוב, לרבות חוק התכנון.

 

 

 

התקנת ביב פרטי

 

7 (א) בכפוף להוראות כל דין, רשאי ראש העירייה להורות לבעל נכס, בהודעה בכתב, לבצע עבודות להתקנת ביב פרטי; בהודעה יפורטו תנאי ההתקנה, אופן ההתקנה ותקופת ביצועה. 

(ב) לא יתקין אדם ביב פרטי, אלא אם כן הורה לו ראש העירייה להתקינו כאמור בסעיף קטן (א), ובהתאם לתנאים שפורטו בהודעה.

 

 

(ג) לא יבצע אדם עבודות להתקנתו של ביב פרטי לפי מודעה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לפי תכנית ביצוע, מפרטים וכתבי כמויות שאישר המהנדס וכן על פי אמדן תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העירייה.

 

 

(ד) ביצע אדם עבודות להתקנתו של ביב פרטי, שלא לפי דרישת ראש העירייה או שלא לפי התנאים שפורטו בהודעתו כאמור בסעיף קטן (א), או שלא לפי תכנית, מפרטים וכתבי כמויות כאמור בסעיף קטן (ג), רשאית העירייה לשנות או להרוס את הביב הפרטי, לבצע בעצמה את עבודות התקנתו של הביב מחדש, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשינוי אותו ביב פרטי או להריסתו ולהתקנתו מחדש.

 

 

(ה) תשלום הוצאות מאת אדם כאמור בסעיף קטן (ד), אינו גורע מחובתו לשלם במלואו אח היטל הביוב, לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ו) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), יחויב הוא במלוא ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ז) לענין סעיף זה, "התקנת ביב פרטי" - לרבות תיקונו או ביצוע כל עבודה בו.

 

 

  

ביצוע עבודות לפי הסכם

 

8 בלי לגרוע מזכות העירייה לגבות היטל ביוב לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית העירייה להתקין שלבי ביוב לפי הסכם עם בעלי נכסים, אחד או יותר, כולם או מקצתם, ורשאית העירייה לגבות מהם תמורה בעבור העבודה שביצעה.

 

  

אגרת ביוב

 

9 מחזיק בנכס ישלם לעירייה אגרת ביוב; סכום האגרה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת כמות המים שנצרכה בידי המחזיק, כפי שנמדד במד-המים בנכס, למעט מים שנצרכו לגינון נוי, בשיעורי האגרה שבתוקף הנקובים בפרט 2 לתוספת, לענין זה, "מים לגינון נוי" - כמשמעותם ועל פי הכללים שנקבעו לגביהם בתקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשנ"ד-1994.

 

מועד תשלום האגרה

 

10 אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת צריכת מים לפי חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967.

 

 

שיערוך חובות שבפיגור

 

11 (א) לא שולמו במועדם היטל שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(בX1) או סעיף 3(ה), או אגרת ביוב לפי סעיפים 9 ו-10 (להלן - חובות שבפיגור), ישולמו החובות שבפיגור בתוספת תשלומי פיגורים. 

(ב) היטל שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(בX2) עד (6) או סעיף 3(ו), ישולם לפי שיעורי ההיטל שבתוקף.

 

 

טעות בחיוב

 

12 ((א) שולם לעירייה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום המחושב לפי שיעורי ההיטל שבתוקף, ישלם החייב או יוחזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל שלפי שיעורי ההיטל שהיו בתוקף ביום התשלום. 

(ב) על תשלום או השבה לפי סעיף קטן (א) ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית.

 

 

(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 4(ד).

 

 

חיוב בעלים במשותף

 

13 (א) היה נכס, שאינו בית משותף, בבעלות משותפת, רשאית העירייה לגבות תשלומים המגיעים לה מהבעלים לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 

 

(ב) אין בהסכם שיתוף בין שותפים במקרקעין, כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בין  שנרשם ובין שלא נרשם, כדי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א).

 

 

איסור פגיעה בביוב

 

  1. לא יעשה אדם מעשה העלול לפגוע או להזיק לביוב.

 

 

מסירת הודעות

 15 (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה, לרבות דרישת תשלום. תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או מועסק שם, או בדרך של משלוח בדואר במכתב רשום הממוען אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים, הידועים לאחרונה.

 

(ב) אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגת ההודעה במקים בולט באחד המקומות האמורים או פרסומה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

  

הסדרי פיתוח

 

16 אין באמור בחוק עזר זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לכרות הסכם פיתוח עם בעלי המקרקעין, לרבות מינהל מקרקעי ישראל, הקובע הסדרי פיתוח מיוחדים ביחס למתחם מוגדר, ובמסגרתם זכאית העירייה לתשלומים בעבור פיתוח תשתיות, לרבות תשלום בעבור תשתיות על, תקורות שדרוג תשתיות וכיוצא בהם.

 

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

 

17 בתוספת לחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, במקום "חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשל"ד-1974" ו"חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967" יבוא "חוק עזר ללוד (ביוב), התשס"ג-2003".

 

 

שמירת דינים

 

  1. האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מסמכות, סעד ותרופה המוקנים לעירייה על פי דין, אלא להוסיף עליהם.

 

ביטול

 

  1. בטלים -

חוק עזר ללוד (בניית ביבים), התשי"ג-1951;

חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967;

חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשל"ד-1974.

 

הוראת שעה

 

20 על אף האמור בסעיף 17 ובחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, יעודכנו סכומי האגרות וההיטלים הנקובים בתוספת במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר 2000.

 

 

 

 

תוספת

 

                                                                                  ההיטל בשקלים חדשים

 

                                                                        ביב          ביב      מיתקנים 

                                                                        ציבורי     מאסף     אחרים       סה"כ

 

  1. היטל ביוב (סעיפים 3 עד 5)

(א) שטח הקרקע

לכל מ"ר משטח הקרקע                                         2.11      1.85      3.49            7.45

 

(ב) שטח בנין או נפח בנין

שטח בנין בנכס למגורים ובנכס אחר

(סעיפים 4(א) ו-5(א)

לכל מ"ר משטח בנין                                            21.03    18.42    34.76           74.21        

נפח בנין בנכס אחר (סעיף 5(ב))

לכל מ"ק מנפח בנין                                               5.61      4.92      9.27           19.80

 

                                                                                    האגרה בשקלים חדשים

 

  1. אגרת ביוב (סעיף 9)

(א) לכל מ"ק מים הנצרכים בנכס, למעט מפעל

טעון היתר –

אגרה להחזקת מערכת הביוב העירונית                                           1.24

אגרה המשתלמת לאיגוד ערים איילון בעד החזקת

מיתקנים המשרתים את העירייה                                                   0.56

 

(ב) לכל מ"ק מים הנצרכים במפעל טעון היתר – שיעורי

האגרות הנקובים בפרט משנה (א), בתוספת 25%.

 

 

ו' בשבט התשס"ג (9 בינואר 2003)

 

 

                                                                                                בני רגב

                                                                                                ראש עיריית לוד