חוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים) תשי"ג-1953

פורסם: ק"ת 348, תשי"ג (19.3.1953), עמ' 824

ת"ט: ק"ת !94, תשי"ט (17.9.1959), עמ' 1999

 

                                                     בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה:

 

פירושים

  1. בחוק עזר זה -

"העירייה", פירושו - עירית לוד.

 

איסור                               

  1. לא ישחט אדם בתוך תחום העירייה בעל חיים  המיועד לתצרוכת בני אדם אלא בבית המטבחיים של העירייה.

 

אגרות

  1. בעד כל שירות מן השירותים הנעשים בבית המטבחיים של העירייה המפורטים בטור א' של התוספת תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצד אותו שירות בטור ב' של התוספת.

 

עונשים

  1. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס עד 100 ל"י.

 

ביטול

  1. הסעיפים 9 ו-10 להוקי עזר למועצת עירית לוד, 1935 - בטלים.

 

השם

  1. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים), תשי"ג-1953".

 

 

 

 

תוספת תיקון: תשי"ט

(סעיף 3)

תחילה: ביום 9.7.1959, ק"ת 924

 

בתוספת זו -

 

"בקר גדול" - בעל חיים - למעט גמל - המיועד לתצרוכת בני אדם, שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 70 ק"ג;

"בקר קטן" - בעל חיים המיועד לתצרוכת בני אדם, שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 25 ק"ג ואינו עולה על 70 ק"ג.

 

טור א'                                                                                                    טור ב'

השירות                                                                                       שיעור האגרה לכל ראש

                                                                                                            לירות

 

                                                               בעד שחיטה (כולל בדיקה לפני השחיטה ואחריה) –

                                                              

בקר גדול                                                                                            13.300

בקר קטן                                                                                               5.250

כבש או עז                                                                                             4.500

טלה או גדי                                                                                            1.750    

גמל                                                                                                   18.000


בעד הסגר ושימוש במים - 

בקר גדול                                                                                            1.500                                                         

בקר קטן                                                                                              0.750

כבש או עז                                                                                            0.500

טלה או גדי                                                                                           0.250

גמל                                                                                                    2.000                                                        

 

בעד ביעור -

בקר גדול                                                                                             2.500

בקר קטן                                                                                              1.000

כבש או עז                                                                                            1.000

טלה או גדי                                                                                           1.000

גמל                                                                                                    5.000

 

נתאשר.

 

            כ"א באדר תשי"ג (8 במרס 1953)

 

                                                                                                         פסח לב

                                                                                                         ראש עירית לד

                                       ישראל רוקח

                                       שר הפנים