בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו– 251 לפקודת העיריות, ולפי סעיף 8 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 (להלן - החוק), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה -
"העירייה" -עיריית לוד;
"עבירת תעבורה", "עובר דרך", "פקח" - כהגדרתם בחוק;
"קטין" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;
"רכב" - כהגדרתו בחוק.

אופן התפיסה או ההרחקה וההחסנה

2. הורה פקח על תפיסה או הרחקת רכב לפי סעיף 4(א) (5) לחוק, יבצע את הפעולות האלה:
(1) יתעד את התפיסה או ההרחקה בפנקסי העירייה, לרבות פרטי עבירת הדרך ועובר הדרך ומועד התפיסה או ההרחקה;
(2) ישמור על הרכב עד לאיסופו בידי עובד עירייה לצורך שינועו למקום ההחסנה שקבעה העירייה למטרה זו;
(3) ימסור לעובר הדרך בכתב מידע בדבר מקום האחסנה, הנסיבות והתנאים לשחרור הרכב ולמכירתו או לסילוקו בדרך אחרת;
(4) אם עובר הדרך קטין, תישלח להורהו הודעה בדבר תפיסת הרכב או הרחקתו;
ההודעה תכלול את המידע כמפורט בפסקה (3).

הנסיבות והתנאים לשחרור הרכב

3. (א) שחרור רכב מהחסנתו ייעשה כנגד זיהויו של עובר הדרך שממנו נתפס או הורחק הרכב ותשלום האגרה כמפורט בסעיף 4; הזיהוי יתבצע בידי עובד העירייה בימים ובשעות שנקבעו לכך ופורסמו באתר האינטרנט של העירייה.
(ב) אם עובר הדרך קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, ישוחרר הרכב בידי הורהו של הקטין בלבד.

אגרה בעד תפיסה, הרחקה או החסנה

4. בעד תפיסת רכב או הרחקתו והחסנתו ישלם עובר הדרך אגרה בסך של 250 שקלים חדשים.

מכירת רכב או סילוקו בדרך אחרת

5. (א) חלפו 30 ימים מיום תפיסת הרכב ולא שוחרר מהחסנתו, תשלח העירייה לעובר הדרך שממנו נתפס או הורחק הרכב, הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה למכרו או לסלקו בדרך אחרת בחלוף 60 ימים מיום התפיסה; אם עובר הדרך קטין, תישלח ההודעה להורהו.
(ב) בחלוף 60 ימים מיום התפיסה ובכפוף לשליחת הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית העירייה להורות על מכירת הרכב או על סילוקו בדרך אחרת.
(ג) נמכר הרכב או סולק בדרך אחרת, תקזז העירייה את הסכומים שקיבלה ממכירת הרכב או מסילוקו, אם קיבלה, מסכום האגרה של עובר הדרך בעד תפיסת הרכב או הרחקתו והחסנתו לפי סעיף 4.

6. (א) על אף האמור בסעיפים 2 (4) ו– 5(א), לא תישלח הודעה לעובר דרך שסירב להזדהות.
(ב) באתר האינטרנט של העירייה תפורסם דרך קבע הודעה בדבר אכיפה לפי החוק, לרבות מידע על סמכות התפיסה והמכירה של רכב בהעדר הזדהות.
(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, ולא יאוחר משבוע מיום התפיסה, תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה מידע על תפיסת רכב שבוצעה מעובר דרך שסירב להזדהות, ובכלל זה יפורסמו מקום התפיסה ומועדה וצילום הרכב.
7. הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על סעיף 2 לחוק, אם הן מתייחסות לתפיסת רכב או להרחקתו.
כ' באדר התשע"ח (7 במרס 2018).

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד