חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 , תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

מידע נוסף

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, וכן  סעיפים המפורטים בחוק.

על פי החלטת מועצת העיר, מונה דובר העירייה, יהורם בן ארוש כאחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

תושב ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. טופס בקשה למידע ניתן לקבל באמצעות הפקס, ו/או הדואר האלקטרוני, ו/או במשרד הממונה.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:  התעריפים מתעדכנים מפעם לפעם ובהם:  אגרת בקשת מידע , אגרת טיפול במידע , אגרת הפקת מידע .

אגרת בקשה: יש להעביר תשלום "אגרת בקשה" בסך של 20 ₪, באמצעות המחאה לפקודת "עיריית לוד" למוטב בלבד, ולשלחה אל דובר העירייה הממונה על יישום חוק חופש המידע, לכתובת: עיריית לוד, בר כוכבא 2 , לוד.

ניתן לשלם גם בהפקדה ישירה לחשבון בבנק לאומי: 10/937/19000-66 ולשלוח את אישור ההפקדה/תשלום למייל  doverlod@netvision.net.il

כמו כן מבקש מידע יידרש לחתום על התחייבות לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪ (כולל אגרת הבקשה*). במידה והממונה על יישום החוק יודיע למבקש כי עלות הטיפול בבקשתו גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת להמשך הטיפול והתחייבות להפקיד את הסכום המשוער או להמציא ערובות להבטחת הסכום במלואו.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – יהורם בן ארוש, כתובת: בר כוכבא 2, לוד. טלפון:  08-9279777, פקס:  08-9230348  דוא"ל: doverlod@netvision.net.il.

על פי החוק, תפרסם העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח יועמד לעיון הציבור במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע.

דו"חות הממונה על יישום חוק חופש המידע