חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים. 

היחידה הסביבתית מעמידה לרשות הציבור מידע בנושא נתונים סביבתיים באתר זה ובאמצעות פניה לממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית לוד, מר יהורם בן ארוש - לפניה לחצו כאן 

מידע זה מתפרסם באתר על פי סעיף 6א לחוק חופש המידע הקובע כי: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתה כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה: לעניין זה 'מידע על איכות הסביבה' ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 

מפת אינטראקטיבית עם תצוגה של נתונים עדכניים בנושאי סביבה שונים - נקודות לניטור אוויר, אנטנות סלולאריות, מבנים ירוקים, מזהמי אוויר שונים, רעש משדות תעופה, אתרים לאומיים וכו'.


איכות מי השתייה

תאגיד "מי לוד" מבצע בקרה ומעקב שוטף אחר איכות מי השתייה המסופקים לעיר בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות. בדיקות המים מבוצעות בכ- 31 נקודות דיגום הפרוסות ברחבי העיר במערכת המים העירונית ע"י דוגם מוסמך מטעם התאגיד. מספר נקודות הדיגום ומיקומם נקבע ע"י משרד הבריאות ובהתאם לגודל ופריסת האוכלוסייה בשטח העיר לוד.

לאתר האינטרנט של תאגיד מי לוד 

בהתאם לסעיף 238 לחוק לתיקון העיריות מס' 75 חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 , חלה חובה על התאגיד לפרסם דו"ח אודות איכות המים המסופקים בעיר וזאת באמצעות העיתונות ובאתר האינטרנט.
על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומתקני מי השתייה), התשע"ג - 2013, על התאגיד לבדוק במסגרת בדיקת איכות המים את הפרמטרים הבאים:

  1. ריכוז כלור חופשי
  2. בדיקות בקטריאליות שגרתיות
  3. ריכוז פלואור תקופתי
  4. ערכי עכירות
  5. ערכי מתכות: ברזל, אבץ ועופרת
  6. ניטור טריהלומתנים

חברת "מקורות" היא ספקית המים הבלעדית לעיר לוד.
עפ"י החלטת חברת "מקורות" המים המסופקים עוברים חיטוי בכלור על ידה על מנת שאיכותם תהייה בטוחה לשתייה וכדי למנוע התפתחות חיידקים במערכת אספקת המים. בנוסף מבצעת חברת "מקורות" בדיקות שוטפות למים המסופקים למערכת העירונית.

על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013 סעיף 40 (הוראת שעה – הפלרה), התאגיד יפסיק את הפלרת מי השתייה. אין בכך כדי להשפיע על איכות מי השתייה המסופקים והעומדים בתקנות בריאות העם כנדרש לאחר השינוי. להודעת חברת מקורות בנושא - לחצו כאן

  • לצפייה דו"ח איכות מים רבעון ראשון 2018 - לחצו כאן
  • לצפייה בדו"חות איכות מים נוספים - לחצו כאן