שירותים
בקליק

שירותים בקליק

חוק עזר ללוד (אספקת מים), התש"ס-2000

חוק עזר ללוד (ביוב), התשס"ג-2003

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), וסעיפים 17 ו-37 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן - חוק הביוב), מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

 

 1. בחוק עזר זה -

"אגרת ביוב" או "אגרה" - אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות החזקת ביוב כאמור בסעיף 37 לחוק הביוב;

"אדמה חקלאית" - כמשמעותה בסעיף 269 לפקודה, ושייעודה הוא לחקלאות על פי תכנית שבתוקף, ולרבות בנין שעל אדמה כאמור, ובלבד שאין משתמשים בה למטרה אחרת;

לענין זה, "תכנית" כמשמעה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון);

"ביוב", "ביב פרטי", "ביב ציבורי", "ביב מאסף", "נכס", "בעל" ו"מחזיק", של נכס – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביוב;

"בנין" - מבנה בתחום העיריה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור  של קבע;

"דמי השתתפות" - דמי השתתפות להתקנת ביוב לפי חוק עזר ללוד (בניית ביבים), התשי"ג-1951, או כל חוק עזר שקדם לו;

"דמי פיתוח" - דמי פיתוח המשולמים למינהל מקרקעי ישראל או למי מטעמו מכוח הסכם;

"החזקת ביוב" - כמשמעה בסעיף 10 לחוק הביוב, ולרבות בל פעולה הדרושה לאחזקתה ולשמירתה התקינה של מערכת הביוב העירונית;

"היטל ביוב" או "היטל" - היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת ביוב או של קנייתו לפי סיעף 17 לחוק הביוב;

"היטל קודם" - היטל לפי חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967, או כל חוק עזר אחר שקדם         לו;

"היתר בניה", "סטיה מהיתר" ו"שימוש חורג" - במשמעותם בחוק התכנון;

"המהנדס" - מהנדס העירייה, לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"העירייה" - עיריית לוד על אורגניה המוסמכים;

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים" ו"ריבית" - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית  והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"התקנת ביוב" - כמשמעה בסעיף 3 לחוק הביוב, ולרבות -

(1) עריכתה של תכנית ביוב;

(2) התקנת מיתקני ביוב וביצוע פעולות הדרושות להתקנת מערכת הביוב       העירונית;

(3) פיקוח והשגחה על התקנת מערכת הביוב העירונית;

"יציע", "מרפסת", "מרתף" ו"עליית גג" - כמשמעותם בסעיף 1.00.1 לסימן א' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות היתר בניה);

"מערכת ביוב" ו"מפעל טעון היתר" - כהגדרתם בחוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981;

"נכס למגורים" - נכס המשמש על פי הרשאה בדין למגורים או המיועד לשמש למגורים;

"נכס אחר" - נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה  שאינה למגורים, לרבות בנין המשמש או המיועד לשמש למטרה כאמור;

"נפח בנין" - הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של הקומה הנמדד במ"א, לפי כללי המדידה הקבועים בסעיף 8.מ1.0 לסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

"קומה" - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, על פי גובהו המזערי של אותו חלל כקבוע בתקנות היתר בניה, ולרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"ראש העירייה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"שטח בנין" - הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין;

"שטח קומה" - מספר המ"ר הכולל של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"שטח קרקע" - שטחה הכולל של הקרקע בנכס, לרבות קרקע שעליה ניצב בנין;

"שלב ביוב" - ביב ציבורי, ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה או מיתקנים אחרים כמשמעותם לפי חוק הביוב ולפי חוק עזר זה;

"תעוגת העברה לרשם המקרקעין" - כאמור בסעיף 324 לפקודה;

"שיעורי ההיטל שבתוקף" ו"שיעורי האגרה  שבתוקף" - סכומי ההיטל או האגרה שבתוספת, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה.

 

היטל ביוב

2 (א) היטל ביוב נועד לכיסוי הוצאות התקנת כלל הביוב העירוני או קנייתו. בלא זיקה לעלות ההתקנה או הקניה של שלבי ביוב המשמשים את נכס החייב דווקא.

 

 

(ב) היטל ביוב יוטל על בעל נכס -

(1) בעקבות התקנתו או קנייתו, או קבלת החלטת העירייה על התקנה או קניה של שלב ביוב אשר ישמש את נכסו במישרין או בעקיפין;

(2) בשל הוספת בניה או בניה חדשה בנכס;

(3) בשל שינוי ייעודה של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית.

 

 

אופן תשלום ההיטל

 

3 (א) היטל ביוב יחושב על פי שטח הקרקע בנכס, וכן על פי שטחו או נפחו של בנין שבו, לפי הענין. כאמור בסעיפים 4 ו-5, והוא ישולם לפי שיעורי ההיטל שבתוקף. 

(ב) לצורך תשלום ההיטל. תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום כאמור בסעיף 28 לחוק הביוב; דרישת התשלום תימסר -

(1) בעקבות התקנה או קניה, או קבלת החלטה על התקנה או קניה של שלב ביוב אשר ישמש את נכס החייב במישרין או בעקיפין;

(2) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס;

(3) עם הגשת בקשה לחיבור ביב פרטי לביוב;

(4) עם הגשת בקשה לשינוי ייעודה של אדמה חקלאית לייעוד אחר או עם הגשת בקשה למתן היתר לשימוש חורג באדמה חקלאית;

(5) עם הגשת בקשה למתן תעודת העברה לרשם המקרקעין;

(6) עם הגשת בקשה לאישור העירייה לצורך העברת זכויות חכירה על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

 

 

(ג) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס בתשלום היטל ביוב לפי חוק עזר זה.

 

 

(ד) דרישת תשלום תיפרע כאמור בסעיף 33 לחוק הביוב, ובטרם היענות לבקשה

מהבקשות המפורטות בסעיף קטן (בX2) עד (6).

 

 

(ה) חובר ביב פרטי לביוב בידי בעל הנכס, שלא כדין - יראו את יום החיבור, כפי שייקבע בידי המהנדס, כמועד שבו קמה החבות בהיטל הביוב; נבנה בנין בנכס או הוספה בניה לנכס או נעשה שימוש חורג באדמה חקלאית, בלא היתר או בסטיה או בחריגה ממנו - יראו את יום התחלת הבניה, כפי שייקבע בידי המהנדס, במועד שבו קמה החבות בתשלום היטל הביוב; תשלום היטל ביוב לפי סעיף קטן זה ייעשה לאחר שנמסרה או נשלחה לבעל נכס דרישת תשלום, ואולם הסכום לתשלום ייקבע ויחושב על בסיס המועד להיווצרות החיוב כאמור ובכפוף להוראת סעיף ז 1(א).

 

 

(ו) לא התאפשר חיבורו של נכס למערכת הביוב, רשאי המהנדס לדחות את תשלום ההיטל בעד אותו נכס, ובלבד שמועד תשלום ההיטל יחול לא יאוחר מהיום שבו ניתן לחבר את הנכס למערכת הביוב, לפי קביעת המהנדס.

 

  

חישוב ההיטל לנכס למגורים

 

4 (א) היטל ביוב לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בננס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; ואלא השטחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס;

(2) שטחו של בנין הנמצא בנכס, לרבות  שטחם הכולל של בנין או תוספת לבנין, שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין, העתידים להיבנות, שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ב) שילם בעלו של נכס היטל קודם או דמי השתתפות או דמי פיתוח בעבור קנייתו או התקנתו של שלב ביוב (להלן - תשלום קודם), בעד שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם שטחים, שבעדם  שולם תשלום קודם, במנין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל ביוב לפי חוק עזר זה בעבור אותו שלב ביוב; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחובת בעל נכס כאמור בתשלום היטל ביוב בעבור בניה חדשה או תוספת בניה, כמפורט בסעיף קטן (ג), וזאת בלא זיקה למועד התקנתו או קנייתו או קבלת ההחלטה על התקנתו או קנייתו של שלב הביוב המשמש את הנכס.

(ג) שילם בעל נכס בעד נכסו תשלום קודם או היטל לפי חוק עזר זה (להלן – חיוב ראשון), יחויב הוא פעם נוספת בתשלום היטל ביוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, בעד בנין חדש או תוספת בניה (להלן - בניה חדשה), לפי הענין, שנבנו בנכס או שהתבקשה בנייתם לאחר גביית החיוב הראשון: אלא שאם נבנתה הבניה החדשה או התבקשה בנייתה כאמור תחת בנין שנהרס ושולם בעדו חיוב ראשון,  יחושב ההיטל בעד הבניה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבנין שנהרס כאמור; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לגבות היטל בעבור שטח קרקע או בנין שבעדם לא שולם חיוב ראשון, וכן בעבור שלב ביוב שבעבורו לא שולם חיוב ראשון.

 

 

(ד) התברר לעירייה, לאחר גמר הבניה, כי שטח הבנין בפועל קטן מהשטח בתכניות הבניה שעל פיהן שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, על פי דרישתו ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש. הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום הפער יחושב לפי שיעורי ההיטל, כפי שהיו בתוקף במועד תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 

 

חישוב ההיטל לנכס אחר

 

5 (א) היטל ביוב לנכס אחר, שגובה קומתו עד 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; השטחים שלפיהם יחושב ההיטל יהיו כאמור בסעיף 4(א).

 

 

(ב) היטל ביוב לנכס אחר, שגובה קומתו מעל 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורי ההיטל שבתוקף; ואלה השטחים והנפחים שלפיהם יחושב ההיטל:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס;

(2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכס, לרבות נפחם הכולל של בנין או תוספת לבנין שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) נפחו של בנק או נפחה של תוספת לבנק שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי נפחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

 

(ג) הוראות סעיף 4(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, לפי הענין, גם על חישוב היטל ביוב לנכס אחר.

 

 

חיבור ביב פרטי

 

6(א) לא יחובר ביב פרטי לביוב, אלא בידי העירייה, או לאחר מתן אישור מראש ובכתב מאת המהנדס.

 

 

(ב) בעל נכס או מחזיק בנכס המבקש לחבר ביב פרטי שבנכס לביוב, יגיש למהנדס בקשה בכתב בצירוף תכנית החיבור; היה הביוב בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת, תצורף לבקשה הסכמת אותה רשות מקומית.

 

 

(ג) המהנדס רשאי להתנות מתן אישור כאמור בסעיף קטן (א), בקיום הוראות חוק עזר זה ובקיום הוראות כל דין העוסק בהתקנת ביוב, לרבות חוק התכנון.

 

 

 

התקנת ביב פרטי

 

7 (א) בכפוף להוראות כל דין, רשאי ראש העירייה להורות לבעל נכס, בהודעה בכתב, לבצע עבודות להתקנת ביב פרטי; בהודעה יפורטו תנאי ההתקנה, אופן ההתקנה ותקופת ביצועה. 

(ב) לא יתקין אדם ביב פרטי, אלא אם כן הורה לו ראש העירייה להתקינו כאמור בסעיף קטן (א), ובהתאם לתנאים שפורטו בהודעה.

 

 

(ג) לא יבצע אדם עבודות להתקנתו של ביב פרטי לפי מודעה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לפי תכנית ביצוע, מפרטים וכתבי כמויות שאישר המהנדס וכן על פי אמדן תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העירייה.

 

 

(ד) ביצע אדם עבודות להתקנתו של ביב פרטי, שלא לפי דרישת ראש העירייה או שלא לפי התנאים שפורטו בהודעתו כאמור בסעיף קטן (א), או שלא לפי תכנית, מפרטים וכתבי כמויות כאמור בסעיף קטן (ג), רשאית העירייה לשנות או להרוס את הביב הפרטי, לבצע בעצמה את עבודות התקנתו של הביב מחדש, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשינוי אותו ביב פרטי או להריסתו ולהתקנתו מחדש.

 

 

(ה) תשלום הוצאות מאת אדם כאמור בסעיף קטן (ד), אינו גורע מחובתו לשלם במלואו אח היטל הביוב, לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ו) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), יחויב הוא במלוא ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה.

 

 

(ז) לענין סעיף זה, "התקנת ביב פרטי" - לרבות תיקונו או ביצוע כל עבודה בו.

 

 

  

ביצוע עבודות לפי הסכם

 

8 בלי לגרוע מזכות העירייה לגבות היטל ביוב לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית העירייה להתקין שלבי ביוב לפי הסכם עם בעלי נכסים, אחד או יותר, כולם או מקצתם, ורשאית העירייה לגבות מהם תמורה בעבור העבודה שביצעה.

 

  

אגרת ביוב

 

9 מחזיק בנכס ישלם לעירייה אגרת ביוב; סכום האגרה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת כמות המים שנצרכה בידי המחזיק, כפי שנמדד במד-המים בנכס, למעט מים שנצרכו לגינון נוי, בשיעורי האגרה שבתוקף הנקובים בפרט 2 לתוספת, לענין זה, "מים לגינון נוי" - כמשמעותם ועל פי הכללים שנקבעו לגביהם בתקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות), התשנ"ד-1994.

 

מועד תשלום האגרה

 

10 אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת צריכת מים לפי חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967.

 

 

שיערוך חובות שבפיגור

 

11 (א) לא שולמו במועדם היטל שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(בX1) או סעיף 3(ה), או אגרת ביוב לפי סעיפים 9 ו-10 (להלן - חובות שבפיגור), ישולמו החובות שבפיגור בתוספת תשלומי פיגורים. 

(ב) היטל שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(בX2) עד (6) או סעיף 3(ו), ישולם לפי שיעורי ההיטל שבתוקף.

 

 

טעות בחיוב

 

12 ((א) שולם לעירייה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום המחושב לפי שיעורי ההיטל שבתוקף, ישלם החייב או יוחזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל שלפי שיעורי ההיטל שהיו בתוקף ביום התשלום. 

(ב) על תשלום או השבה לפי סעיף קטן (א) ייתוספו הפרשי הצמדה וריבית.

 

 

(ג) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 4(ד).

 

 

חיוב בעלים במשותף

 

13 (א) היה נכס, שאינו בית משותף, בבעלות משותפת, רשאית העירייה לגבות תשלומים המגיעים לה מהבעלים לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 

 

(ב) אין בהסכם שיתוף בין שותפים במקרקעין, כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בין  שנרשם ובין שלא נרשם, כדי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א).

 

 

איסור פגיעה בביוב

 

 1. לא יעשה אדם מעשה העלול לפגוע או להזיק לביוב.

 

 

מסירת הודעות

 15 (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה, לרבות דרישת תשלום. תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או מועסק שם, או בדרך של משלוח בדואר במכתב רשום הממוען אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים, הידועים לאחרונה.

 

(ב) אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגת ההודעה במקים בולט באחד המקומות האמורים או פרסומה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 

  

הסדרי פיתוח

 

16 אין באמור בחוק עזר זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לכרות הסכם פיתוח עם בעלי המקרקעין, לרבות מינהל מקרקעי ישראל, הקובע הסדרי פיתוח מיוחדים ביחס למתחם מוגדר, ובמסגרתם זכאית העירייה לתשלומים בעבור פיתוח תשתיות, לרבות תשלום בעבור תשתיות על, תקורות שדרוג תשתיות וכיוצא בהם.

 

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

 

17 בתוספת לחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, במקום "חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשל"ד-1974" ו"חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967" יבוא "חוק עזר ללוד (ביוב), התשס"ג-2003".

 

 

שמירת דינים

 

 1. האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מסמכות, סעד ותרופה המוקנים לעירייה על פי דין, אלא להוסיף עליהם.

 

ביטול

 

 1. בטלים -

חוק עזר ללוד (בניית ביבים), התשי"ג-1951;

חוק עזר ללוד (ביוב), התשכ"ז-1967;

חוק עזר ללוד (אגרת ביוב), התשל"ד-1974.

 

הוראת שעה

 

20 על אף האמור בסעיף 17 ובחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ח-1988, יעודכנו סכומי האגרות וההיטלים הנקובים בתוספת במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר 2000.

 

 

 

 

תוספת

 

                                                                                  ההיטל בשקלים חדשים

 

                                                                        ביב          ביב      מיתקנים 

                                                                        ציבורי     מאסף     אחרים       סה"כ

 

 1. היטל ביוב (סעיפים 3 עד 5)

(א) שטח הקרקע

לכל מ"ר משטח הקרקע                                         2.11      1.85      3.49            7.45

 

(ב) שטח בנין או נפח בנין

שטח בנין בנכס למגורים ובנכס אחר

(סעיפים 4(א) ו-5(א)

לכל מ"ר משטח בנין                                            21.03    18.42    34.76           74.21        

נפח בנין בנכס אחר (סעיף 5(ב))

לכל מ"ק מנפח בנין                                               5.61      4.92      9.27           19.80

 

                                                                                    האגרה בשקלים חדשים

 

 1. אגרת ביוב (סעיף 9)

(א) לכל מ"ק מים הנצרכים בנכס, למעט מפעל

טעון היתר –

אגרה להחזקת מערכת הביוב העירונית                                           1.24

אגרה המשתלמת לאיגוד ערים איילון בעד החזקת

מיתקנים המשרתים את העירייה                                                   0.56

 

(ב) לכל מ"ק מים הנצרכים במפעל טעון היתר – שיעורי

האגרות הנקובים בפרט משנה (א), בתוספת 25%.

 

 

ו' בשבט התשס"ג (9 בינואר 2003)

 

 

                                                                                                בני רגב

                                                                                                ראש עיריית לוד

 

 

חוק עזר ללוד (אגרת תעודת אישור) התשנ"ט – 1999

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

 

הגדרות

1. בחוק עזר זה.

"העירייה"

עיריית לוד

"תעודה"

אישור בכתב בכל עניין שבסמכות העירייה.

מתן תעודה

2. ראש העירייה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

אגרה

3. (א) המבקש מראש העירייה תעודה, ישלם לעירייה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 

(ב) העירייה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, חינוך אודות שמטרתו אינה הפקת רווחים.

הצמדה למדד

4. שיעורי האגרה הנקובים בתוספת יועלו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העלאה) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה שקדם לו.

הוראת שעה

5. על אף האמור בסעיף 4, יועלו שיעורי האגרה הנקובים בתוספת ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1998. 

ביטול 

6. חוק עזר ללוד (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז-1967 – בטל.  

 

 

תוספת

 

 

1. תעודה 

האגרה בש"ח

(1) בעניין הנוגע למקרקעין, ירושות, לכל חלקה או דירה

 50

(2) בכל עניין אחר

 35

2. העתק תעודה

 25

 

פנחס עידן

ראש העיר

 

* דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197

** ק"ת 2003, תשכ"ז, עמ' 1497      

 

 

חוק עזר ללוד (אספקת מים), התש"ס-2000

 

חוק עזר ללוד (אספקת מים), התש"ס-2000

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), מתקינה מועצת עיריית לוד (להלן - המועצה) חוק עזר זה:

 

פרק א': פרשנות

 

הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

"אבזר" - חלק או מרכיב של מפעל המים, לרבות ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים או תאי ביקורת;

"אגרות רשת פרטית" - האגרות המנויות בסימן א' לפרק א' לתוספת;

"האדם" - לרבות תאגיד;

"בנין" - מבנה בתחום העירייה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, בין הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור, וכל המחובר אליו חיבור קבע;

"בעל או "בעל נכס" -

(1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כמשמעותם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר או מי שזכאי כדין להירשם כבעלו; בהעדר בעל - המחזיק כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;

(2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - לגבי נכס המוחכר בחכירה לדורות במשמעותה בחוק המקרקעין - החוכר לדורות, בין שבדין ובין שביושר לגבי נכס המוחכר בחכירה, לרבות מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; לגבי נכס שאינו מוחכר לדורות כאמור - בעלו של הנכס.

"דמי השתתפות" - דמי ההשתתפות, לפי חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשי"ב-1952;

"היטל קודם" - אגרת הנחת צינורות לפי חוקי העזר הבאים:

(1) חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"א-1961;

(2) חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ב-1962;

(3) חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967;

"היתר בניה", ",סטיה מהיתר", "הקלה", "שימוש חורג", "תעודת גמר למבנה" - כמשמעותם בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והתקנות אשר הותקנו מכוחו (להלן-חקיקת התכנון והבניה);

"המנהל" - מנהל מפעל המים, לרבות אדם אחר שנתמנה בידי העיריה למלא את תפקידי המנהל לענין הוראות חוק עזר זה, כולם או מקצתם;

"העירייה" - עיריית לוד על אורגניה המוסמכים כדין;

"יחידה" - חדר, תא או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק, למלאכה, לחקלאות או לצורך אחר, לפי היתר בניה או בהתאם למציאות או בהתאם למציאות ולשימוש בפועל;

"יציע", "מרתף", "עליית גג", "מרפסת" - כמשמעותם בסעיף 1.00.1 לסימן א' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות היתר בניה);

"מד מים" - מכשיר המודד את כמות המים המסופקת לנכס, לרבות מד המים הראשי המשמש למדידת כמות המים הכוללת המסופקת לנכס, מגוף וצינור הדרוש להתקנתו, וכן מד המים המשני המשמש למדידת כמות המים המסופקת ליחידת משנה בנכס;

"מפעל מים" - באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה, וכן מבנה, מיתקן, אבזר או ציוד אחר, המשמש או המיועד לשמש לשאיבת מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;

"נכס" - כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;

"נכס אחר" - נכס המשמש או המיועד לשמש למטרה שאינה מגורים ושאינה לתעשיה, לרבות נכס שנמצא בו בנין המשמש או המיועד לשמש למטרה כאמור;

"נכס למגורים" - נכס המשמש למגורים לפי הרשאה כדין או המיועד לשמש למגורים;

"נכס לתעשיה" - נכס המשמש, כולו או בחלקו או המיועד לשמש לפעילות ייצורית, לרבות נכס שנמצא בו בנין המשמש, כולו או בחלקו או המיועד לשמש לפעילות ייצורית;

"נפח בנין" - הסכם במ"ק של שטחי כל הקומות בבנין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של הקומה הנמדד במטרים, לפי כללי המדידה הקבועים בסעיף 1.00.8 לסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

"צרכן" - אדם המחזיק ברשת פרטית, כולה או מקצתה;

"קומה" - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, לפי גובהו המזערי של אותו חלל כקבוע בתקנות היתר בניה, לרבות בניני עזר, מרתפים, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג ושטח אחר בקומה;

"איש העירייה" - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"ריבית והפרשי הצמדה" - לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"רשת פרטית" - אבזר הממוקם בנכס ומשמש או מיועד לשמש לאספקת מים לנכס, למעט מד מים;

"שטח בנין" - הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבנין;

"שטח קומה" - מספר מ"ר כולל של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" - כאמור בסעיף 324 לפקודה;

"תעריף ההיטל והאגרה שבתוקף" תעריף ההיטל והאגרה שבתוספת, לפי שיעורו המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה.

 

פרק ב': רשת פרטית

 

הגדרות

 1.  

  בפרק זה, "חיבור רשת פרטית למפעל מים" - לרבות הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש.

   

  חיבור רשת פרטית למפעל מים

   

  3 (א) לא תחובר רשת פרטית למפעל מים (להלן - חיבור) אלא בידי המנהל והוא יקבע את מקום החיבור למפעל המים.

(ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של הרשת הפרטית בנכס (להלן - בקשת חיבור).

(ג) העירייה רשאית להתנות את חיבורה של רשת פרטית למפעל מים בפירעון מלוא התשלום בעד החיבור לפי הוראות חוק עזר זה, לפני החיבור.

 

היטל חיבור וחישובו

 

4 (א) בעל נכס ישלם לעירייה היטל חיבור בעת הגשת בקשה לחיבור רשת פרטית למפעל מים (להלן - היטל או היטל חיבור); היטל חיבור מיועד למימון ההוצאות, התקורה והפעלתו השוטפת של מפעל המים.

(ב) שיעורי ההיטל לנכס למגורים ולנכס אחר יהיו בהתאם לתעריפי ההיטל שבתוקף בעת התשלום בפועל ולפי תעריף ההיטל שנקבע בפרט 1(1) בחלק א' לתוספת.

(ג) שיעור ההיטל לנכס לתעשיה יהיו 15% מהיטל הנחת צינורות כאמור בסעיפים 10 ו-12, לפי תעריף ההיטל שבתוקף כאמור בפרט 1(2) בחלק א' לתוספת.

(ד) מתן פטור מתשלום היטל הנחת צינורות, כולו או מקצתו, לא יפטור בכל נכס מחובת תשלום היטל חיבור, שיחושב כאמור בסעיף קטן (ב), כאילו חייב בעל הנכס לשלם היטל הנחת צינורות ביום תשלום היטל חיבור.

(ה) חויב בעל נכס בתשלום היטל הנחת צינורות שעילתו בניה חדשה או תוספת בניה בנכס, הוא יחויב בתשלום היטל חיבור לפי סעיף קטן (ג), בשינויים המחויבים; היטל חיבור ישולם לעירייה עובר לקבלת היתר בניה.

 

אגרת בדיקת רשת פרטית

 

5 (א) ביקשה העירייה לבדוק רשת פרטית או הוגשה בקשה כאמור בידי בעל נכס, ישלם בעל הנכס לעיריה אגרת בדיקת רשת פרטית עובר לבדיקה (להלן- אגרת בדיקה).

(ב) אגרת בדיקה מיועדת לכיסוי הוצאות העירייה לבדיקת רשת פרטית.

(ג) אגרת בדיקה תשולם לפי תעריפי אגרת בדיקה שבתוקף, בהתאם לפרט 2 בחלק א' לתוספת.

(ד) בעד בדיקה נוספת של רשת פרטית, מעבר לבדיקות המנויות בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ישלם בעל הנכס אגרת בדיקה נוספת עובר לבדיקה, ויחולו לגבי הוראות סעיף קטן (ג), ישלם ובלבד שאם העירייה ביקשה את הבדיקה הנוספת - תשולם מחצית האגרה.

 

אגרת הרחבת חיבור או פירוקו

 

 1. בעד הרחבת חיבור רשת פרטית למפעל מים או פירוקו, ישלם בעל נכס לעיריה, עובר לביצוע הפעולה, אגרה לפי תעריף האגרה שבתוקף, בהתאם לפרט 3 בחלק א' לתוספת.

   

   

אגרת הנחת קו מים זמני

 

 

 1. בעד הנחת קו מים זמני ישלם בעל נכס לעירייה, עובר לביצוע הפעולה, אגרה לפי תעריף האגרה שבתוקף, בהתאם לפרט 4 בחלק א' לתוספת.

   

   

רשת פרטית

 

8 (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, פרט לתיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

(ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת הפרטית המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין; בעד ההיתר, למעט בעד היתר להתקנת רשת פרטית, ישלם בעל נכס מראש לעיריה אגרה לפי תעריף האגרה שבתוקף, בהתאם לפרט 5 בחלק א' לתוספת.

(ג) רשת פרטית תהא באחריותו המלאה של בעל הנכס; התקנת רשת פרטית, אחזקתה, תיקונה או שינויה ייעשו בידי בעל הנכס ועל חשבונו.

(ד) צרכן יחזיק על חשבונו רשת פרטית במצב תקין, להנחת דעתו של המנהל.

(ה) (1) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים שמידותיהם, סוגם וטיבם הם בהתאם לדין, לתקן ישראלי ולתכניות הבניה שאישר המנהל;

(2) המנהל רשאי להורות לבעל נכס ולצרכן לפעול ככל שיידרש, כדי לתקן רשת פרטית או להתאימה לדרישות על פי הדין, לפי תקן ישראלי או לתכנית בניה, ורשאי המנהל להורות על החלפת האבזרים שנקבעו בפסקה (1) באבזרים אחרים; הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות החלפת האבזרים על הצרכן, אלא אם כן אבזר שהוחלף כאמור לא עמד בדרישות תקן ישראלי או בדרישות על פי דין או שלא התאים לתכנית הבניה או שלא היה במצב תקין או שמנע את פעולתו התקינה של מד המים או גרם להפרעות באספקת מים, לבזבוזם או לזיהומם.

 

(ו) בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ישלם הצרכן לעירייה בעד שירות שניתן מאת המנהל לרשת פרטית, לפי בקשתו, שהוא שירות נוסף על השירותים המנויים בפרק זה, בהתאם לחשבון הוצאות שהגיש לו המנהל.

 

 

 

 

פרק ג': מפעל מים

היטל הנחת צינורות

 

9 (א) היטל הנחת צינורות נועד לכיסוי הוצאות העירייה לפיתוח מפעל מים בתחומה, בלא זיקה מיוחדת לעלות ביצוע עבודת הנחת צינורות המשמשת את נכס החייב (להלן- היטל הנחת צינורות או היטל צינורות).

 

(ב) היטל הנחת צינורות יוטל על בעל נכס -

(1) בעקבות הנחת צינורות למפעל מים המשמשים את נכסו, שנתקבלה עליה החלטת מועצת העירייה; לענין זה, "הנחת צינורות" - אחד או יותר מאלה:

(א) תחילת ביצועה בפועל של עבודת הנחת צינורות בתחום העירייה, המשמשת את הנכס נשוא החיוב, במישרין או בעקיפין;

(ב) פרסום מכרז לביצועה של עבודת הנחת הצינורות כאמור או - לגבי עבודה שאין ביצועה טעון מכרז לפי דין - פניה לקבלת הצעות לביצועה או התקשרות לביצועה עם גורם מקצועי כלשהו;

(ג) חתימת העירייה על הסכם פיתוח למול הבעלים או מי מטעמו הכולל במסגרתו את ביצוע עבודת הנחת הצינורות כאמור;

לענין סעיף קטן זה, "משמשים את הנכס" - אם בתום הנחתם של צינורות, לא תידרש פעולה זולת חיבור הרשת הפרטית למפעל מים;

(2) בעקבות חיבור רשת פרטית למפעל מים;

(3) בעבות הוספת בניה או בניה חדשה בנכס.

 

(ג) היטל צינורות שעילתו בניה שהוספה לנכס או בניה חדשה בנכס, ישולם גם אם הצינורות המשמשים את הנכס הונחו לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 

תשלום היטל

 

10 ( א) היטל הנחת צינורות יחושב לפי שטח הקרקע בנכס ושטחו או נפחו של בנין שבו, לפי הענין, כאמור בסעיפים 11 ו-12, והוא ישולם לפי שיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף. 

(ב) לתשלום היטל צינורות תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום שבה יפורט סכום ההיטל, הפרטים ששימשו יסוד לחישובו ומועד תשלומו; דרישת התשלום תימסר -

(1) בעקבות הנחת צינורות או קבלת החלטה על הנחת צינורות למפעל מים, המשמשים את הנכס נשוא החיוב;

(2) עם הגשת בקשה לחיבור רשת פרטית למפעל מים;

(3) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס;

 

(ג) לא נמסרה, מסיבה כלשהי, דרישת תשלום באחד מהמועדים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאית העירייה למסור את דרישת התשלום –

(1) עם הגשת בקשה למתן תעודת העברה לרשם המקרקעין;

(2) עם הגשת בקשה לאישור העירייה להעברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל.

 

(ד) נפל פגם בדרישת תשלום אין הדבר יכול לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל הנחת צינורות.

 

(ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן (גX1), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס; דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיפים קטנים (בX2) עד (גX2), תיפרע לפני מתן היתר, תעודה או אישור כאמור באותם סעיפים קטנים.

 

(ו) (1) חוברה רשת פרטית למפעל מים בידי בעל הנכס, שלא כדין, יראו את יום החיבור, כפי שתקבע העיריה, כמועד שבו קמה החבות לתשלום היטל הנחת צינורות;

(2) נבנה בנין בנכס או הוספה בניה בנכס, בלא היתר או בסטיה או בחריגה ממנו, יראו את יום התחלת הבניה, כפי שתקבע העיריה, כמועד שבו קמה החבות לתשלום היטל הנחת צינורות;

(3) תשלום היטל הנחת צינורות לפי סעיף קטן זה ייעשה לאחר שנמסרה או נשלחה דרישת תשלום לבעל נכס; אולם סכום התשלום יותאם למועד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף קטן זה, ויחולו לגביו הוראות סעיף 20.

 

(ז) ניתקה העירייה אספקת מים לנכס שחובר למפעל מים שלא כדין או שסירבה לחבר נכס למפעל אספקת מים, מנימוקים שבדין, לא יגרע הדבר מחובתו של בעל הנכס לשלם היטל הנחת צינורות.

 

 

חישוב היטל הנחת צינורות לנכס למגורים

 

11 (א) היטל הנחת צינורות לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף שנקבעו בפרט 1 בפרק ב' לתוספת; ואלה השטחים שלפיהם יחושב היטל צינורות:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס, כולל שטח הקרקע שעליה ניצב בנין;

(2) שטחו הכולל של בנין הנמצא בנכס, לרבות שטחם הכולל בפועל של בנין או תוספת לבנין, שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו;

(3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה ובהתאם למדידות וחישובי העירייה.

 

 

(ב) (1) שולמו בעבר דמי השתתפות בידי בעל הנכס בעד הנחת צינורות, לא ייכלל שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, בעת תשלום דמי השתתפות, במנין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל הנחת צינורות לפי חוק עזר זה;

(2) שולם בעבר היטל קודם בעד שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם שטחים במנין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל הנחת צינורות לפי חוק עזר זה;

(3) על אף האמור בסעיף קטן (בX1) ו-(2), שולמו בעבר דמי השתתפות או היטל קודם בעד שטח בנין שהיה קיים בנכס בעבר ונהרס הבנין, כולו או מקצתו, אין הדבר גורע מחובת בעל הנכס לשלם היטל הנחת צינורות לפי חוק עזר זה בעד בניה חדשה או תוספת בנין שהוא הוסיף לנכס.

 

 

(ג) (1) התברר לעירייה, לאחר גמר הבניה, כי שטח הבנין בפועל קטן מהשטח בתכניות הבניה, שלפיהן שולם היטל הנחת צינורות, היא תחזיר לבעל הנכס, לפי דרישתו ובהתאם להוראות כל דין, את ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין הסכום שהיה עליו לשלם, לפי תעריפי ההיטל שבתוקף ביום ההחזר.

(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יוחזר סכום ששולם ביתר לפי סעיף קטן זה, שהחזרתו התבקשה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם אותו סכום.

 

 

(ד) בלי לגרוע מהאמור בחוק עזר זה, חויב בעל נכס לשלם בעד נכסו היטל צינורות לפי חוק עזר זה או היטל קודם (להלן - היטל ראשון), הוא יחויב פעם נוספת בתשלום היטל הנחת צינורות בהתאם להוראות חוק עזר זה, בעד בנין חדש או תוספת בניה, לפי הענין, שנבנו בנכס לאחר גביית ההיטל הראשון.

 

חישוב היטל הנחת צינורות לנכס אחר ולנכס לתעשיה

 

12 (א) היטל הנחת צינורות לנכס אחר ולנכס לתעשייה שגובה קומתו עד 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף. 

(ב) היטל הנחת צינורות לנכס אחר ולנכס לתעשיה שגובה קומתו מעל 3.75 מטרים, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבנין בנכס, לפי מדידת העירייה, בשיעורם של תעריפי היטל צינורות שבתוקף; ואלה השטחים והנפחים לפיהם יחושב היטל צינורות:

(1) שטחה הכולל של הקרקע בנכס, כולל שטח הקרקע שעליה ניצב בנין;

(2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכס, לרבות נפחו הכולל בפועל של בנין או תוספת לבנין, שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו, לפי מדידות וחישובי העירייה;

(3) נפחו של בנין או נפחה של תוספת לבנין שהוגשה לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי נפחם שיחושב לפי תכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 

(ג) הוראות סעיף 11 (א) עד (ד) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על חישוב היטל הנחת צינורות לנכס אחר ולנכס לתעשיה

פרק ד': צריכת מים בנכס

אספקת מים

 

 1. אדם ירכוש מים לצריכה שוטפת בנכס ויצרוך מים מהעיריה בלבד, אלא אם כן קיבל אישור בכתב ומראש מאת העירייה לנהוג אחרת.

   

  התקנת מד מים ואחזקתו

   

  14 (א) מד מים הוא רכוש העירייה.

(ב) (1) בעל נכס יכין את אבזרי הרשת הפרטית הדרושים להתקנת מד מים ראשי או משני לנכס.

(2) בעלי נכסים בנכס שנצרכת בו צריכת מים משותפת, יכינו את אבזרי הרשת הפרטית הדרושים להתקנת מד מים משני למדידת הצריכה המשותפת.

(3) בעל נכס שלא מילא אחר הוראות סעיף קטן זה, יראוהו כמי שלא סילק מפגע, ויחולו לגביו הוראות סעיף 32.

(ג) המנהל רשאי להתקין מד מים בנכס שמספקים או שיספקו לו מים; ורשאי המנהל, בשעת הצורך, לבדוק את מד המים, לתקנו, להחליפו או להסירו.

(ד) (1) בעד התקנת מד מים בנכס, ישלם צרכן מראש לעירייה אגרה, לפי התעריף שבתוקף, שנקבעה בפרט 1 בחלק ג' לתוספת;

(2) הוחלף מד מים חמש שנים ויותר לאחר התקנתו, ישלם בעל הנכס לעיריה אגרה לפי פסקה (1) בסעיף קטן זה, בעד מד המים החילופי שהותקן בנכסו.

(ה) צרכן יישא באחריות לאובדן מד מים ולכל נזק שיגרום למד המים.

(ו) כל אימת שהתעוררה מחלוקת בין העירייה לבין צרכן לגבי תקינות מד המים, יועבר מד המים לבדיקה במכון בדיקה מורשה מטעם נציבות המים; לא יהיה ערעור על תוצאות הבדיקה והן יחייבו את הצדדים; בעד בדיקת מד מים כאמור ישלם הצרכן מראש לעירייה אגרה לפי התעריף שבתוקף, בהתאם לפרט 2 בחלק ג' לתוספת. אגרה כאמור תוחזר לצרכן אם הבדיקה העלתה שמד המים היה פגום.

 

 

 

פרק ה': חיוב בתשלום הגביה

גביית אגרת צריכת מים

 

19 (א) כל אימת שחויב צרכן בתשלום אגרת צריכת מים, תשלח או תמסור לו העירייה דרישת תשלום; אי משלוח או אי מסירת דרישת תשלום אינו גורע מחובת תשלום החוב המגיע לעירייה.

(ב) האגרה או התשלום כאמור ישולם עד המועד שנקבע בדרישת התשלום.

(ג) הסכום לתשלום יהיה הסכום שחושב לפי התעריף שבתוקף ביום משלוח דרישת התשלום.

(ד) לא נפרע החוב לתשלום עד המועד שנקבע בדרישת התשלום, יחושב הסכום לפי תעריף "אגרה שבתוקף או לפי הסכום שנקבע בדרישת התשלום בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, הגבוה מביניהם. 

 

שיערוך

 

20 (א) לא שולם במועדו היטל הנחת צינורות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 10 (בX1) ו-(וX3), יחושב סכום ההיטל לפי שיעורו בדרישת התשלום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד יום התשלום בפועל.

(ב) כל תשלום חובה לפי חוק עזר זה, למעט תשלום לפי סעיף קטן (א) ותשלום אגרת צריכת מים, ישולם לפי שיעור תעריף ההיטל והאגרה שבתוקף, לפי הענין.

 

טעות בחיוב וסופיות שומה

 

21 (א) שולם לעירייה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום לפי תעריפי ההיטל או האגרה שבתוקף, ישלם החייב או יוחזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל או האגרה לפי תעריפי ההיטל או האגרה שהיו בתוקף ביום התשלום.

(ב) על תשלום או החזר לפי סעיף קטן (א) ייווספו ריבית והפרשי הצמדה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יוחזר סכום ששולם בטעות שהחזרתו נדרשה לאחר תום שנת הכספים שבה שולם אותו סכום.

 

חיוב בעלים וצרכנים במשותף

22 (א) היה נכס שאינו בית משותף בבעלות משותפת או שהיה לו יותר מצרכן אחד, רשאית העירייה לגבות תשלומים המגיעים לה מהם לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

(ב) הסכם בין צרכן לבעל או הסכם שיתוף בין שותפים במקרקעין כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שנרשם ובין שלא נרשם, אינו גורע מהאמור בסעיף קטן (א).

 

פיקדון

23 (א) ראש העירייה, באישור המועצה, רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העירייה פיקדון בסכום שקבע, להבטחת תשלום האגרות לפי הוראות חוק עזר זה או תשלום דמי נזק בשל אובדן או קלקול מד מים (להלן - פיקדון).

(ב) העירייה רשאית לחלט את הפיקדון, כולו או מקצתו, ולגבות מתוכו סכום המגיע לה; האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכות העירייה לנקוט נגד הצרכן אמצעים אחרים כדין לגביית סכום המגיע לה.

 

אישור המנהל על הוצאות

24 נתעוררה מחלוקת בדבר סכום ההוצאות המגיע לעירייה לפי הוראות חוק עזר זה, יכריע בענין המנהל בהחלטה בכתב; אישור או חשבון מאת המנהל בדבר סכום הוצאות שהוציאה העירייה לביצוע עבודה לפי הוראות חוק עזר זה, ישמש ראיה לכאורה לנכונות הסכום הנקוב בו.

 

 

 

פרק ו': איסורים

25 (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה למי שפועל מטעמו לבזבז מים שברשותו ולא ישטוף כלי רכב בעזרת צינור, למעט מיתקני רחיצה.

(ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה למי שפועל מטעמו להשתמש במים שברשותו, אלא לצורכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל; לענין סעיף קטן זה, "צורכי בית" - תצרוכת בני אדם, כביסה, שטיפה, ניקוי ומשק בית, למעט צרכים שאינם בגדר צורכי בית לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936.

(ג) לא ישתמש אדם במים לצורכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ד) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול או כיוצא בהם, אלא ברשות המנהל.

(ה) לא ישתמש אדם במים לצורכי השקיה, לא יגרום ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשתמש במים שברשותו לצורכי השקיה, אלא בשעות שקבע המנהל בהודעה שפורסמה בתחום העירייה.

(ו) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקיה לצרכים אחרים.

(ז) לא יטפל אדם באבזר השייך למפעל המים, לא ישתמש בו בשימוש כלשהו, לא יפתח, לא יסגור ולא יפרק אבזר כאמור.

(ח) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

(ט) לא יפתח אדם, זולת עובד העירייה במילוי תפקידו, ברז המיועד להשקיית נטיעות ציבוריות.

 

שמירה מפני זיהום

26 (א) לא יפתח אדם ולא יתקין בור שפכים, בור זבל או מקום מזוהם אחר, אלא במרחק סביר ממפעל המים.

(ב) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא ייכנס לתוכו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום שאחר יכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באספקת מים.

(ג) לא יחבר אדם מערכת מי שתייה למערכות מים דלוחים, מי שפכים, מי תעשיה כימית או כיוצא בהם.

 

מכירת מים והעברתם

 

27  לא ימכור אדם מים ולא יעבירם לרשות אדם אחר או ליחידת משנה למגורים, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

 

 

פרק ז': הפסקת אספקת מים

 

ניתוק חיבור למפעל מים

 

28 (א) לא סילק בעל נכס או צרכן במועד את הסכומים שהוא חייב לפי הוראות חוק עזר זה או בזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהם אותם או פגע בהם בצורה אחרת או פגע במד מים או עבר על הוראות סעיפים 25 עד 27, יתרה בו המנהל בכתב.

(ב) לא שעה בעל נכס או צרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום חמישה ימים מיום מסירת ההתראה, לנתק את חיבור הרשת הפרטית למפעל המים או לנתק מיתר חלקי הרשת הפרטית או ממפעל המים את אותו חלק של הרשת הפרטית שבבעלותו של בעל אותו נכס או בהחזקתו של אותו צרכן.

(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכות העירייה שלא להתיר חיבור רשת פרטית למפעל מים עד לתשלום האגרות והתשלומים שהוטלו על בעל נכס לפי הוראות חוק עזר זה.

(ד) חוברה רשת פרטית למפעל מים בניגוד להוראות סעיף 3 או חודש חיבורה בניגוד להוראות סעיף קטן (ב), רשאי המנהל, בכל עת, לנתק את החיבור.

(ה) נותק חיבור לפי הוראות סעיף קטן (ב) או (ד), הוא לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים המגיעים מבעל הנכס או מהצרכן או לאחר תיקון הדבר הטעון תיקון, כדי למנוע פגיעה במים או במד מים, לפי הענין; בעד חידוש חיבור שנותק לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ד), ישלם אדם מראש לעירייה אגרת חידוש חיבור לפי תעריף האגרה שבתוקף, בהתאם לפרט 4 בחלק ג' לתוספת.

(ו) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה) אינו בא לגרוע מסמכות, סעד או תרופה המוקנים לעירייה כלפי בעל הנכס או הצרכן לפי כל דין, אלא להוסיף עליהם.

 

הפסקת אספקת מים בעת הצורך

29 (א) בשעת חירום או בעת צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית, רשאי המנהל, לפי הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק אספקת מים, כולה או מקצתה; המנהל יודיע על כך לצרכן אם הדבר אפשרי.

(ב) שימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן (א), יחבר המנהל מיד את הרשת הפרטית שנותקה או יחדש מיד את אספקת המים לנכס, הכל בלי תשלום.

 

חידוש חיבור שנותק

30 (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה, לא יחודש אלא בידי המנהל או לפי היתר בכתב ממנו.

(ב) חודש חיבור של רשת פרטית בלי היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יראוהו כאילו חודש בידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 

 

 

 

פרק ח': סמכויות

 

רשות כניסה

31 (א) המנהל או מי שהוא הרשה לכך, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 לבין 17.00 ובשעות חירום בכל זמן סביר, כדי -

(1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד מים או אבזרים או לעשות מעשה אחר הדרוש לפי הנסיבות;

(2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן;

(3) למסור חשבון או לגבות אגרה או תשלום אחר לפי הוראות חוק עזר זה;

(4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב או להפסיק אספקת מים לפי הוראות סעיפים 28 ו-29;

(5) לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה;

(6) לעשות מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה.

(ב) המנהל או מי שהוא הרשה לכך רשאי לדרוש מבעל נכס או מצרכן למסור לו או לשליחיו ידיעה שברשותו ולהראות לו או לשליחיו מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו.

(ג) לא יעכב אדם, לא יפריע ולא ימנע מהמנהל או ממי שהוא הרשה לכך מלהשתמש בסמכויותיו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

 

דרישה לסילוק מפגע

32 (א) ראש העירייה רשאי לחייב צרכן או בעל נכס, בתוך הזמן שנקבע בדרישה בכתב, לתקן או לסלק מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה; לענין זה, "מפגע" - לרבות רשת פרטית שלא טופלה לפי דרישות המנהל.

(ב) צרכן או בעל נכס שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחריה.

(ג) לא מילא צרכן או בעל נכס אחר דרישת ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית העירייה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות ביצוע העבודה.

 

 

 

פרק ט': שונות

ביצוע עבודה לפי הסכם

 

 

 1. בלי לגרוע מזכות העירייה --לגבות היטל הנחת צינורות לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית העירייה, נוסף על זכותה כאמור, לבצע עבודות לצורך אספקת מים, כולל הקמת מפעל מים, לפי הסכם עם בעל נכס גובל, כולם או מקצתם, ורשאית העירייה לגבות מהם תמורה בעד העבודה שביצעה.

   

   

מסירת הודעה

 

 

 1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או לידי בני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם או בדרך של משלוח בדואר במכתב רשום הממוען אל אותו אדם לפי מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או הודבקה על גבי הנכס שאליו מתייחסת ההודעה או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירייה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

   

   

תיקון חוק עזר להצמדה

35 (א) בחוק עזר ללוד (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ה-1988 (להלן - חוק עזר להצמדה), בתוספת, במקום "חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967" יבוא "חוק עזר ללוד (אספקת מים), התש"ס-2000".

(ב) על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר להצמדה, יהיה יום ההעלאה לענין התעריפים, ההיטלים, האגרות והתשלומים האחרים הנקובים בתוספת לחוק עזר זה (להלן -תשלומים), ב-1 בכל חודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה, ויום ההעלאה הראשון כאמור בסעיף 36 לענין התשלומים, ב-1 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה.

 

הוראת שעה

36  תעריפי ההיטלים, האגרות והתשלומים האחרים הנקובים בתוספת יעלו ב-1 בחודש שלאחר תחילתו של חוק עזר זה (להלן - יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן - מדד), ממדד חודש מרס 1999 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

 

שמירת דינים

 

 1. האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מסמכות, סעד ותרופה המוקנים לעירייה על פי דין אלא להוסיף עליהם.

ביטול

 

 

 1. חוק עזר ללוד (אספקת מים), התשכ"ז-1967 - בטל.

 

תוספת

 

חלק א' - רשת פרטית

 

 

 

 

 

 

 

שיעורי האגרה או ההיטל 
בשקלים חדשים

1. היטל חיבור רשת פרטית (סעיף 4) -

 (1) ליחידת מגורים וליחידת נכס אחר - 

 

 עד 75 מ"ר

 568.96

 לכל מ"ר נוסף מעל 75 מ"ר

 14.26

 (2) לנכס לתעשייה

 15% מהיטל הנחת צינורות מים

 

 

2. אגרת בדיקת רשת פרטית (סעיף 5) -

 

 

 

 לכל יחידה

 105.30

 לכל יחידה נוספת

 40.00

 

 

3.  אגרת הרחבת חיבור או פירוק חיבור או התקנתו מחדש -

 

 

 

עד "2

 121.00

מעל "2 - לפי חשבון שיגיש המנהל, שיכלול עלות חומרים,

הוצאות עבודה והובלה ובתוספת 15% תקורה

 

 

 

4. אגרת הנחת קו מים זמני (סעיף 7) - לפי חשבון שיגיש המנהל, 
    שיכלול עלות חומרים, הוצאות עבודה והובלה ובתוספת
    15% תקורה 

 

 

 

5. אגרת היתר לשינוי או להסרת רשת פרטית (סעיף 8(ב))

 60.30

 

 

 

 

חלק ב' - מפעל מים

 

 

 שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים 

1. בעד הנחת צינורות על נכס למגורים (סעיף 11) -

 

 (1) לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)

 9.00

 (2) לכל מ"ר משטח בנין המשמש למגורים

 43.16

 

 

2. בעד היטל הנחת צינורות על נכס אחר ונכס לתעשיה (סעיף 12) -

 

לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)

 9.00

(1) לכל מ"ר משטח בנין שגובהו או גובה קומה אחת מקומותיו אינם עולים על 3.75 מטרים

 45.30

(2) לכל מ"ק מנפח בנין שאינו משמש למגורים שגובהו או גובה קומה אחת מקומותיו עולה על 3.75 מטרים

 15.10

 

חלק ג' - אגרות אחרות

 

 1. אגרת התקנת מד מים (סעיף 14) -

 

    (1) כאשר קיים מיתקן מובן להתקנת מד מים - לפי מחיר עלות מד

         המים לעירייה, בתוספת חומרים ושעות עבודה ובתוספת 15%

 

    (2) כאשר לא קיים מיתקן מוכן להתקנת מד מים - לפי חשבון שיגיש

         המנהל, שיכלול את עלות מד מים, חומרים, הובלה והתקנה

         ובתוספת 15%

 

 1. אגרת תיקון מד מים החלפתו ושינויו - לפי חשבון שיגיש המנהל

    שיכלול דמי פירוק, שעות עבודה, חומרים, הובלה והתקנה

    ובתוספת 15%

 

3. אגרת בדיקת מד מים, כולל פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 14(ו((

 100.00

 

 

4. אגרת חידוש חיבור למפעל המים (סעיף 28(ה((

 70.30

 

 

                                 

 

ד' בחשון התש"ס (14 באוקטובר 1999)

                                                                        פנחס עידן

                                                                        ראש עיריית לוד

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close