שירותים
בקליק

שירותים בקליק

תלונות הציבור

תלונות הציבור

ממונה תלונות ציבור: משה מימון
כתובת: רח' קפלן 2 לוד (היכל התרבות)
טל': 08-9279909
פקס: 08-9279781

להלן מידע אודות תפקיד הממונה על תלונות הציבור, עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח - 2008 ודרך הפנייה אליו. יודגש כי מידע זה אינו בא במקום הוראות חוק.

מי רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור ?
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור.

על מי ניתן להתלונן?
על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

על מה ניתן להתלונן?
תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון. על המעשה לקיים יחדיו את שני התנאים הבאים:

  1. המעשה נעשה בניגוד לחוק או בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתרה, או אי צדק בולט.
  2. המעשה פוגע במישרין או מונע במישרין טובת הנאה מהמתלונן עצמו, או מאדם אחר.

פגע המעשה באדם אחר או מנע ממנו טובת הנאה ,על המתלונן לקבל את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור. 

להלן דוגמאות על מעשים שניתן להתלונן עליהם בפני הממונה על תלונות הציבור:
- אפליה ברישום למוסדות חינוך, שיבוץ בגן ילדים המרוחק ממקום המגורים בשעה שיש מקום בגן הקרוב לביתו.
- אי הבאת בקשה למתן היתר בניה לדיון בוועדה לתכנון ולבניה.

כיצד תוגש תלונה ?  

תלונה תוגש ע"ג טופס תלונה מקוון המצוי באתר האינטרנט העירוני  בקישור הבא: https://form.jotform.me/80702669282461   או בע"פ בתיאום מראש בטל: 08-9279909

הממונה על תלונות הציבור יבחן את התלונות בהתאם להוראות החוק ויודיע למתלונן, בכתב, על תוצאות הבירור.  

תלונות שלא יבוררו ע"י הממונה על תלונות הציבור אף אם המעשה מקיים את שני התנאים דלעיל: 

1 . תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

2 . תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.

3 . תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.

4 . תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות החוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.

5 . תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח- 1958 [נוסח משולב]. 

יצוין כי, פניות בנושאים דוגמת פינוי אשפה, תאורת רחוב, גזם, ביוב, מדרכות , שילוט, מעברי חציה, רישום לבתי ספר וגנים, מזגנים בבתי ספר וכדומה, יש לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או 08-9279900

דו"חות הממונה על תלונות הציבור:

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2017   

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2016   

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2015   

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014    

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2013    

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2012    

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2011   

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2010   

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2009    

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close