שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

שימוש חורג


עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רשיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג" שבהגדרתו בחוק התכנון והבניה הנו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.


לדוגמא
: על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה "שימוש חורג" יש לבצע תהליך שינוי יעוד או הוצאת היתר ל- "שימוש חורג" לפי חוק התכנון והבנייה.

ה"שימוש החורג" שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מידי תקופה. עפ"י תקנות רישוי עסקים, תוקף רשיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף ה"שימוש החורג".
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום