שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים
תהליך רישוי עסק
1. תהליך הרישוי כולל בתוכו בחינה של נתונים שונים ויישום של תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י משרדי הממשלה במגמה שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים והסביבה.
2. המבקש לפתוח עסק מגיש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רשיון הכוללת מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק ותוכנית העסק.
3. אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן, על מבקש הבקשה להגיש תיק מפעל, בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963 .
4. המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות הרישוי ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית לגבי התנאים שיהיה עליו למלא כדי לקבל את הרשיון לעסק או את ההיתר הזמני.
5. במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השירות לאזרח, קבע שר הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרשיון או להיתר זמני או לחוות דעת מקדמית ועל פיהן מחוייבים כל מרכיבי הרישוי להשיב את כל הפניות אליהם בזמן קצוב.
6. בתיקון לחוק מאוגוסט 1998 נקבע כי מגיש הבקשה, אשר סרבו לבקשתו לפתיחת עסק, ראשי לערער על כך בפני בית המשפט השלום או בית משפט לעניינים מקומיים.
7.

בסופו של תהליך מגישה יחידת הרישוי את תיק העסק הכולל את הבקשה, האישורים של "נותני האישור" והרשיון לחתימתו של ראש הרשות.

תרשים תהליך רישוי עסק
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום