שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

נוהל הגשת בקשה לרשיון עסק


על מבקש הרשיון להמציא:

א. פרטי המבקש וםרטי מנהל העסק, לתאגידים יש להמציא גם אישור רשם החברות

ומס' חברה.

ב. חוזה שכירות, קניה או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס.

ג. סט תוכניות ב- 5 עותקים חתומים ע"י "בעל מקצוע מוסמך" הכוללים את הפרטים הבאים:

ג1. דף ראשון ובו שם, כתובת, גוש, חלקה, סוג המבנה וסוג העסק המבוקש.

ג2. תרשים סביבה בקנ"מ 1:5000 או 1:2500 .

ג3. תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 (מפה מצבית).

ג4. תרשים הקומה בה מצוי העסק בקנ"מ 1:100.

ג5. תרשים חתך העסק בקנ"מ 1:100 .(בעסק שיש גלריה או חלוקה כל שהיא לגובה יש להציגם בחתך).

ג6. בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים הגלריה בקנ"מ 1:100

ג7. בעסקים לייצור מזון, אריזת מזון, מכירת מזון מהחי, בתי אוכל (מסעדות, בתי קפה, מזנונים וכדומה) יש להמציא תרשים הסידור והחלוקה הפנימית בקנ"מ 1:50 עם סימון כל האגפים וכל הציוד.

ד. יש לסמן בעפרון אדום את גבולות העסק בכל אחד מהתרשימים הנ"ל.

ה. התרשימים יסומנו ויצויינו כנדרש בסעיפים 12,13,14,15 שבפרק ה' לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א – 2000.

v "בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף 6 ב' לחוק והוא אחד מאלה.

1. מהנדס רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958

(להלן – חוק המהנדסים) הרשום במדור הנדסה אזרחית ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.

2. במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספתה ראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות), התשכ"ז 1967 (להלן תקנות ייחוד פעולות):

א. מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה.
ב. הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות .

הערות

1. במקום בהם קיים תיק רישוי קודם למקום העסק ניתן יהיה להיעזר בתוכניות שבתיק (לברר במח' רישוי עסקים) בכל מקרה על המבקש להשלים את כל התרשימים הנדרשים כמפורט לעיל ובחתימת בעל מקצוע מפורט.

2. בקשה שתוגש ללא כל התרשימים כנדרש תיפסל ותידחה על הסף.

3. אגרת הרישיון לעסק תשולם בעת הגשת הבקשה. אין החזר אגרה לבקשה שלא תאושר.

4. עם הגשת הבקשה יינתן אישור על הגשתה, האישור לא מהווה רישיון עסק ואין בו התחייבות כלשהי למתן הרישיון.


לפרטים נוספים אפשר לפנות למח' רישוי עסקים בעירייה.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום