איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"חוק חופש המידע

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

 

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

 

היחידה הסביבתית מעמידה לרשות הציבור מידע באתר זה ובאמצעות פניה לממונה על פי החוק.

 

חופש המידע - נתונים סביבתיים
אתר העירייה יעמיד מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או הושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.


מידע זה מתפרסם באתר על פי סעיף 6א לחוק קובע כי: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתה כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה: לעניין זה "מידע על איכות הסביבה".

מכוח סעיף זה התקין השר להגנת הסביבה את תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום