איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פסולת אריזות

החוק להסדרת הטיפול באריזות (התשע"א-2011) נועד לצמצם את ההשפעה השלילית על הסביבה שמקורה בפסולת אריזות. מטרת החוק להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברות כיום להטמנה.

 

החוק להסדרת הטיפול באריזות מטיל אחריות וחובה על הבאים:

  • יצרנים ויבואנים - החוק להסדרת הטיפול באריזות מטיל, על היבואנים והיצרנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות, אחריות יצרן מורחבת הכוללת את החובה לבצע מחזור מוכר של פסולת האריזות או לממן מחזור מוכר באמצעות גוף מוכר. פסולת האריזות הנה הפסולת שנוצרה מהמוצרים הארוזים ואריזות השירות ששווקו לשוק המקומי הישראלי.  יעד מחזור כולל ויעדים לפי סוגי חומרי האריזות, נקבעו בחוק ומבוססים על הדירקטיבה האירופית. 
    אחריות יצרן מורחבת  - Extended producer responsibility EPR  - הנה הרחבת אחריותם של היצרנים על ידי הפנמת נזקים מאוחרים הנובעים מהשימוש במוצרים  וזאת להבדיל מנזקים סביבתיים הנובעים מפעילות היצרנית במישרין.
  • גוף מוכר - היבואנים והיצרנים נדרשים לקיים את חובותיהם באמצעות חברה המקבלת הכרה (גוף מוכר כהגדרתו בחוק) ממנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה על פי חוק האריזות. על כל היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות המשווקים בישראל חלה חובה להתקשר עם הגוף המוכר לצורך קיום חובותיהם.
  • האחראים לפינוי פסולת (רשויות מקומיות וגופים אחרים) - עליהם הוטלה חובה בחוק לקבוע הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות בתחומן ולהתקשר עם גוף מוכר לצורך יישום הסדרים אלו.
  • אזרחים - על פי החוק, חלה חובה על כל אדם להשליך פסולת אריזות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת, בהתאם להסדר שנקבע בתחומו של האחראי.  כמו כן, חל איסור על כל אדם לאסוף פסולת אריזות בתחומו של האחראי או לפנותה, אלא בהתאם לאותו הסדר.
  • אגף אריזות - במשרד להגנת הסביבה הוקם "אגף אריזות" האחראי ליישום החוק וקידומו ולהפעלת הפיקוח והאכיפה מתוקף החוק.

 

דיווח שנתי על יישום חוק האריזות - שנת 2013
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום