איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פסולת

 

פסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים גורמים להצטברות פסולת של מוצרי הצריכה. במדינת ישראל גדלה בעשור האחרון כמות הפסולת בשיעור של כ- 2% כל שנה.

 

טיפול לא נכון בפסולת עלול לגרום למפגעים רבים: זיהום קרקעות ומי תהום, זיהום אוויר ופליטת גזי חממה, התרבות מזיקים והתפשטות מחלות, מפגעים בטיחותיים בנתיבי תעופה, מפגעים חזותיים, מפגעי ריח ופגיעה בערך הקרקע.

 

הטמנה של פסולת גוזלת משאבי קרקע יקרים ויש לה השלכות סביבתיות, בריאותיות וכלכליות.

 

לפיכך העיקרון המרכזי במדיניות המשרד להגנת הסביבה בטיפול בפסולת, הוא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה. מדרג הטיפול בפסולת הוא הפחתה במקור, שימוש חוזר, מחזור, הפקת אנרגיה מהפסולת (השבה) והטמנת הפסולת הנותרת.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום