איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"נושאים בטיפול היחידה הסביבתית

 

 1. תעשיות - פיקוח ובקרה על תעשיות בנושאים של פליטות אוויר, שפכים תעשייתיים, פסולת תעשייתית ופסולת רעילה.
 2. תכנון סביבתי – מעורבות בועדה המקומית ובתהליכי תכנון מקומיים והכנסת השיקול הסביבתי לתכניות שונות.
 3. רעש – מדידות וטיפול במטרדי רעש.
 4. קרינה – מדידות וטיפול במטרדי קרינה.
 5. פסולת – אכיפה מול משליכי פסולת בשטחים הפתוחים, טיפול סביבתי בפסולת, פעילויות להפחתת הפסולת במקור לרבות יישום חוק האריזות, תמיכה במהלכי הפרדה ברשות המקומית והעלאת אחוזי המיחזור.
 6. רישוי עסקים - טיפול בנושא רישוי עסקים ומתן הנחיות לעסקים עם השלכות סביבתיות.
 7. חינוך סביבתי – ייזום והובלת תוכניות חינוך סביבתי בקהילה ובמוסדות החינוך והעירייה, הקמת מרכזי חינוך והסברה, המיועדים לשימוש מערכת החינוך והציבור הרחב, הפעלת גינות קהילתיות.
 8. רכש – קידום רכישת מוצרים שפגיעתם בסביבה מופחתת, צמצום רכש חד פעמי.
 9. חירום – טיפול והיערכות לאירועי חומרים מסוכנים, רעידות אדמה, מלחמה וכו'.
 10. ועדות איכות סביבה – קיום 4 ועדות איכות סביבה בשנה בשיתוף ראש העיר וחברי מועצה.
 11. כללי - ייעוץ סביבתי לראש העיר, סיוע מקצועי ותיאום עם גורמים שונים ברשויות, הפועלים בתחומי סביבה אחרים, פיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ, כמו משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ופרטיים אחרים, אשר עשויים לסייע.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום