שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"חוק חופש המידע

 

      חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 , תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

         איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
איזה מידע לא?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, וכן  סעיפים המפורטים בחוק.

הממונה על החוק?

על פי החלטת מועצת העיר, מונה דובר העירייה, יורם בן ארוש כאחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

         מי רשאי לבקש מידע?

         תושב ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר.(

         העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

          נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. טופס בקשה למידע ניתן לקבל באמצעות הפקס, ו/או הדואר האלקטרוני, ו/או במשרד הממונה.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

       תשלום
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:  התעריפים מתעדכנים מפעם לפעם ובהם:  אגרת בקשת מידע , אגרת טיפול במידע , אגרת הפקת מידע .

         בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

         ישום חוק חופש המידע בעיריית לוד: בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – יורם בן ארוש, כתובת: שד' דוד המלך 2 (כיכר קומנדו) ת.ד. 401 לוד 71104, טלפון:  08-9279777, פקס:  08-9230348

דוא"ל: doverlod@netvision.net.il

        דין וחשבון שנתי

על פי החוק, תפרסם העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח יועמד לעיון הציבור במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע.

 

תקציב העירייה
תקציב העירייה לשנת 2018
 
דין וחשבון שנתי - חוק חופש המידע
דין וחשבון שנתי לשנת 2015
דין וחשבון שנתי לשנת 2015
תקציב העירייה – השוואת ביצוע 2015 לתקציב 2016
תמיכות בעמותות לשנת 2015
    
דו"חות הממונה על יישום חוק חופש המידע
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2016
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2013
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2012
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2011
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2010
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2009
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2008
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2007
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2006
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2005קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום