אודות העירייה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מבצע הנחות מחובות ארנונה - תקנות הסדרים 

במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשע"ז - 2017    

    צו היטל המיסים 

    החלטות ועדת ערר 

    הנחות מארנונה לשנת 2018 

    דף מידע לקבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) 

    נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה 

    פנייה לתושב נכה שהוקצתה לו חנייה שמורה לנכה 

    חוקי עזר עירוניים 

    תבחינים וקריטריונים לתמיכות - 2015 

    נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשות המקומית 

   אמות מידה לתמיכה באגודות הספורט - 2015 

   בקשה לקבלת תמיכות מעיריית לוד לשנת 2016 

   תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2016 

   טבלת סיכום חלוקת תמיכות לשנית 2015-2016 

   תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017 + טפסים  

   תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018 

    פרוטוקולים ועדת תמיכות 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום